Uppsnabbat regionstyrelsen 26 mars 2019

2019-03-26

Prognos på minus 163 miljoner kronor

Årsbudgeten för Region Uppsala 2019 uppgår till 138 miljoner kronor. I årets första prognos försämras dock Region Uppsalas resultat till minus 163 miljoner kronor. Det är Akademiska sjukhuset som kraftigt reviderar ner sin prognos till minus 375 miljoner kronor, vilket är 275 miljoner kronor lägre än budget.

Försämringen beror på fortsatta obalanser som sjukhuset haft under 2018 och som nu fortsätter under 2019. Det handlar om kapacitetsproblem, som främst beror på brist på vårdplatser. Detta skapar problem i slutenvården och problem med att öka leveransen inom riks- och regionsjukvårdsuppdragen.

För att komma tillrätta med obalanserna på Akademiska sjukhuset genomförs de åtgärdsprogram som sjukhuset har arbetat fram och beslutat under 2018, och det program som tagits fram under inledningen av 2019. Sjukhuset har i prognosen gjort ett antagande att åtgärdsprogrammen förväntas ge drygt 60 procents effekt 2019. Denna prognos förutsätter kapacitetsförbättringar och produktivitetsökningar som ger en ökad produktion, samtidigt som behovet av dyra lösningar avtar. För att ytterligare minska kostnadsnivån under 2019 kommer det att krävas ytterligare åtgärder.

Även sjukhusstyrelsens egen verksamhet försämrar sin prognos med 8 miljoner kronor då köpt vård för Uppsala läns patienter ökar kraftigt. Även regionstyrelsens finansiella verksamhets prognos revideras ned med 19 miljoner kronor, på grund av lägre skatteintäkter, högre pensionskostnader och lägre finansiella intäkter. Övriga förvaltningar har oförändrade prognoser jämfört med budget för 2019.

Trots den negativa prognosen är målsättningen att Region Uppsala ska nå minst ett nollresultat 2019. För att klara detta krävs ytterligare åtgärder.

Regionstyrelsen konstaterade att sjukhusstyrelsen givit sjukhusdirektören i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som tagits fram för att förbättra ekonomin genomförs, samt att ta fram ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Regionstyrelsens ordförande fick i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisa och utvärdera tidigare beslutade uppdrag samt nu gällande beslut rörande Region Uppsalas ekonomi.

Plan för långsiktigt hållbar ekonomi ska tas fram

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är en situation där det annars finns en risk för att det fram till år 2026 uppstår ett gap på 1,6 miljarder kronor mellan inkomster och utgifter.

I februari beslutade regionfullmäktige att regionstyrelsen skulle få detta uppdrag, som de nu alltså gav till regiondirektören. Enligt handlingarna i ärendet så har Region Uppsala nu en tuff ekonomisk situation. Ökade kostnader kopplas till genomförda fastighetsinvesteringar, höjda pensionskostnader och en allt äldre och därmed mer vårdkrävande befolkning.

Planen ska innehålla en gedigen beskrivning av Region Uppsalas ekonomi, i syfte att ge både medborgare och anställda en god förståelse för det ekonomiska läget. Den ska omfatta samtliga Region Uppsalas verksamheter och ha ett långsiktigt tioårigt perspektiv. Den ska även tas fram med en bred förankring hos de anställda.

Planen ska vara färdig till regionfullmäktiges möte i september 2019.

Region Uppsala kvarstannar i SEF

Region Uppsala kommer att kvarstå som medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) tillsvidare. Däremot ska Region Uppsala förbereda ett utträde ur Assembly of European Regions (AER) från år 2020.

Bakgrunden till beslutet är att dessa medlemskap enligt tidigare beslut skulle beaktas, i samband med att Region Uppsala tog fram en strategi för internationell lyskraft, ett arbete som nu pågår. Bedömningen, enligt handlingar i ärendet, är att SEF står för en gedigen bevakning av EU-institutionernas lång- och kortsiktiga processer. Länets SEF-arbete har alltid varit handfast och utifrån länets behov.

Enligt samma tjänsteutlåtande är bedömningen av AER istället att verksamheten inte fått fotfäste i politiska processer eller överförts till verksamhetsnytta i länets organisationer. Därför förbereds nu ett utträde ur AER (ett medlemskap som kostat cirka 100 000 kronor årligen). Medlemskapet i SEF kostar 200 000 kronor per år.

(SD) ville även lämna SEF och reserverade sig emot beslutet att kvarstå som medlem i SEF.

Hantering av känsliga person- och patientuppgifter ses över

Regiondirektören får i uppdrag att se över hur Region Uppsala hanterar känsliga person- och patientuppgifter. En rapport ska presenteras för regionstyrelsen under hösten 2019. Detta är ett resultat av ett initiativärende som regionstyrelsen nu behandlat.

Helena Proos (S) inkom till regionstyrelsens sammanträde i februari med ett initiativärende, efter uppgifter i media om att samtal till 1177 Vårdguiden spelats in och funnits tillgängliga att ladda ner och lyssna på från oskyddade webbservrar. Där föreslog hon att Region Uppsala borde utreda i vilken utsträckning länsinvånarna är drabbade av hanteringen av uppgifter från 1177. Samt se över hur känsliga person- och patientuppgifter hanteras även i övrigt, både när de hanteras i egen regi och av tredje part genom upphandling. Ett uppdrag som nu alltså regiondirektören fick.

Av svaret framgår i övrigt bland annat att i Uppsala län används en annan teknisk plattform än i de drabbade länen. Inga samtal från Uppsala län till 1177 Vårdguiden via telefon har spelats in och lagts upp på oskyddade webbservrar. Däremot är det möjligt att samtal från boende i Uppsala län spelats in, om de har ringt vid vistelse i andra drabbade län.

Datainspektionen har inlett ett ärende om den så kallade 1177-läckan. Inom Region Uppsala så kommer det att genomföra ett arbete, som bland annat ska ge svar på om de system som Region Uppsala använder och sköter IT-drift för, uppfyller de legala kraven samt följer standarder gällande informationssäkerhet.

Revisorer i stort nöjda med arbetet med utlandsutbildade

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av Region Uppsalas tillvaratagande av utländsk kompetens. Revisorernas sammantagna bedömning är att Region Uppsalas arbete med utlandsutbildade är välfungerande och att de stödstrukturer som tagits fram är välutvecklade. Samtidigt finns också svårigheter att uppbringa praktikplatser.

Revisorerna lämnade även några rekommendationer, bland annat att Region Uppsala ska klargöra sin ambitionsnivå, till exempel genom resultatmål, vad gäller att ta tillvara utländsk kompetens. I sitt revisionssvar skriver nu Region Uppsala bland annat att man avser att under 2019 utreda den framtida ambitionsnivån.  

Regionstyrelsen godkände svaret till revisorerna, och beslöt att uppmärksamma sjukhusstyrelsen på granskningsrapporten.

Region Uppsala yttrar sig över Färdplan för ett hållbart län

Region Uppsala har fått yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsala läns Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Det är ett åtgärdsprogram som utgår ifrån förslaget till en uppdaterad klimat- och energistrategi för länet, Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län.

Region Uppsala ser mycket positivt på att Länsstyrelsen tar initiativ till ambitionshöjningar när det gäller klimatarbetet för Uppsala län. I stort bedöms de åtgärder och aktiviteter som redovisas i remissversionen som relevanta, befogade och heltäckande. Region Uppsala ser dock även behov av vissa justeringar. Region Uppsala tycker att planen fokuserar på både stort och smått och skulle vinna på ett tydligare fokus på några strategiska åtgärder med tydlig klimateffekt. Bland annat borde det fokuseras mer på digitalisering, som både kan minska efterfrågan på transporter och effektivisera transportsystemet.

Region Uppsala har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent

Sedan år 2014 har Region Uppsala minskat sin klimatpåverkan med 40 procent (39,92 procent). Det är ett glädjande resultat i 2018 års miljöredovisning, som nu är klar. Region Uppsala når 14 mål, 6 går åt rätt håll men för sakta och 4 mål har inte nåtts.

Den största utsläppsminskningen står kollektivtrafiken för, de har minskat sina utsläpp av koldioxid med 56 procent sedan år 2014. Även energieffektiviseringen är ett lyckosamt projekt, där Region Uppsalas energianvändning har minskat med 22 procent sedan år 2014. Här har energieffektivisering kombinerats med en satsning på solceller.

Bland de goda resultaten finns att 81 procent av busstrafikens kilometerproduktion är fossilfri, utsläppen från resor till och från jobbet minskar, utsläppen från tjänsteresor minskar och förbrukningen av ftalatinnehållande förbrukningsartiklar har minskat med 51 procent.

14 uppsatta mål infrias, några med råge, utöver det nämnda kan exempelvis konstateras att den totala mängden avfall som Region Uppsala producerar har minskat, medan Upplandsstiftelsen har bevarat och utvecklat den biologiska mångfalden i länet. Sex mål går åt rätt håll men för långsamt, hit hör sådant som att minska användningen av förbrukningsvaror och att öka andelen av så kallade A- och B-klassade byggmateriel i byggprojekt.

Fyra mål har inte nåtts. Exempelvis har kemikalier inte fasats ut i önskat omfattning, och även utsläppen från patientresor går åt fel håll, på grund av att milen taxiresor ökar.

Kontakt