Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 28 januari 2019

2019-01-28

Sjukhusstyrelsens budget för 2019 fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde budgeten för 2019. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet och Lasarettet i Enköping budgeterar nollresultat, medan Akademiska sjukhusets har ett budgeterat underskott på minus 100 miljoner kronor, där man tagit hänsyn till det negativa resultatet för 2018. Akademiska sjukhusets kostnader för lokaler kommer att öka kraftigt under 2019, vilket hänger samman med inflyttningen i den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101.

En nyhet är att budgeten för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping från och med 2019 kommer att redovisas fördelad per verksamhetsområde. Syftet med detta är att öka transparensen och underlätta för sjukhusstyrelsen att följa upp förvaltningarnas ekonomiska utveckling.

Sjukhusstyrelsen fastställde även verksamhetsuppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

(V) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle informera regionstyrelsen om att styrelsen kommer att ha svårt att uppnå verksamhetsuppdraget med föreslagen budget och att styrelsen skulle föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige om ett ekonomiskt tillskott på 100 miljoner kronor till sjukhusstyrelsens förvaltningar. Yrkandet avslogs.

Sjukhusstyrelsens arbetsutskott utsett

Sjukhusstyrelsen valde ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022. I utskottet ingår: Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande, Mimmi Westerlund (KD), Johan Sundman (S), Cecilia Linder (M) och Ylva Stadell (S).

Kontakt