Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 30 augusti 2019

2019-08-30

Oförändrad årsprognos för Akademiska

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset bedöms fortsatt till minus 375 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli. Resultatet förutsätter kapacitetsförbättringar och produktivitetsökningar, att behovet av att anlita bemanningsföretag och viss köpt vård avtar och att beslutade åtgärder gällande personalkostnader ger effekt.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar också en negativ årsprognos på minus 36 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Tillgängligheten till nybesök på Akademiska sjukhuset var under juli 10 procentenheter lägre jämfört med samma period 2018. Andelen patienter som har fått sin operation inom vårdgarantitiden har minskat med 8 procentenheter. På Lasarettet i Enköping fick 88 procent av patienterna sitt första besök inom 90 dagar och 84 procent fick operation/behandling.

Behovet av vårdplatser för akut inläggning ses över

Sjukhusstyrelsen fick information om hur sommaren avlöpt på Akademiska sjukhuset.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att kartlägga behovet av vårdplatser för akut inläggning på sjukhuset, samt genomföra eventuella förbättringar för att möta behovet. Uppdraget återrapporteras till sjukhusstyrelsen senast vid sammanträdet i februari 2020.

Kontakt