Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 23 april 2019

2019-04-23

Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län

Pendlarparkeringar för bil och cykel är ett viktigt komplement i den regionala kollektivtrafiken. För de som börjar eller slutar sin resa i glesbygd som saknar vanlig kollektivtrafik kan det vara avgörande att det finns möjlighet att göra ett smidigt byte mellan bil och cykel till buss och tåg. Pendlarparkeringar ökar helt enkelt kollektivtrafikens upptagningsområde. Förutom att möjliggöra för arbetspendling bidrar dess funktion till att skapa en smidigare resekedja och få vardagen att fungera för många resenärer, även på landsbygden och i de mindre orterna.

Region Uppsala har tagit fram ett förslag till riktlinjer som ska ligga till grund för vilka krav som ska ställas på pendlarparkeringar som ska finansieras via länsplanen och/eller via Region Uppsala som är regional kollektivtrafikmyndighet.

En effekt förväntas bli att länet får fler, tillgängliga, smidiga, smarta och säkra pendlarparkeringar för länets invånare. Det i sin tur bidrar till att öka resandet med kollektivtrafik, främja cykling och samåkning.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände förslaget till riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län.

Initiativärende – Ändra styrningen av kollektivtrafiknämnden och förvaltningen

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att redovisningen av nuvarande styrning av nämnd och förvaltning besvarar de frågor som tas upp i initiativärende inlämnat av Tomas Rådkvist (MP) vid sammanträdet 2018-12-11 med dåvarande kollektivtrafiknämnden. Sedan årsskiftet har kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden slagits samman till en nämnd och därför behandlas ärendet av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Kollektivtrafikförvaltningen UL fick ett utökat uppdrag som en konsekvens av sammanslagningen av nämnderna och förvaltningen heter numer Trafik och samhälle.

Både nämnd och förvaltning styrs av reglemente och Regionplan och budget. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade vid sammanträdet den 28 januari att fastställa uppdrag och budget för 2019. Uppföljning av uppdrag och fastställda indikatorer görs månadsvis vid nämndens sammanträden. Utöver redovisning för hela verksamhetsåret som sker i årsredovisningen görs också mera detaljerade redovisningar i samband med tertialrapporten efter aprilbokslutet och delårsrapporten efter augustibokslutet. Vid dessa tillfällen redovisas också en prognos för det ekonomiska helårsresultatet samt prognoser för uppdrag och indikatorer.

(SD) inkommer med särskilt yttrande.

Motionssvar om pensionärsrabatt på enkelbiljetter

Neil Ormerod (V), Sofia Burman Rogozinska (V), Sören Bergqvist (V), Ove Heimfors (V), Elisabeth Rosengren (V) och Maria Fregidou Malama (V) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med förslag att regionfullmäktige ska besluta om att införa en rabatt på enkelresor för pensionärer (+65, förtidspensionärer och förmånstagare). Rabatten föreslås ligga på samma nivå som ungdomsrabatten.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har hanterat frågan via förvaltningen Trafik och samhälle.

Idag finns rabatterade 30-dagars och årsbiljetter för pensionärer. Kategorin pensionärer omfattar de som fyllt 65 år, förtidspensionärer och förmånstagare. En pensionärsrabatt för enkelbiljetter i enlighet med förslaget i motionen beräknas innebära ett intäktsbortfall på mellan 10-20 miljoner kronor per år.

För närvarande pågår en översyn av biljettsortimentet för att forma ett system som ska stimulera till ökad marknadsandel av resandet och bidra till att säkra en ekonomi i balans.

(KD) yrkade att beslutet kompletteras med att Region Uppsala är öppen för att respektive kommun kan subventionera resor för kommunens egna pensionärer. Yrkandet bifölls.

(V) yrkade nämnden bifaller motionen. Yrkandet avslogs.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen och regionfullmäktige att Region Uppsala ska vara öppen för att respektive kommun kan subventionera resor för kommunens egna pensionärer och att avslå motionen.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Uppföljning av kollektivtrafiknämndens givna, ej utförda, uppdrag till och med december 2018

En förteckning redovisades över uppdrag som beslutats under 2018 av kollektivtrafiknämnden men som av olika skäl inte blivit genomförda eller slutförda. Dessa kvarstår i listan för uppdrag som ska genomföras av förvaltningen och redovisas till trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Uppdrag som regionala utvecklingsnämnden haft sorteras in under regionstyrelsen.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände den lämnade redovisningen.

Kontakt