Uppsnabbat trafik och samhällsutvecklingsnämnden

2019-03-20

Kontakt

Tågtrafikutbud i Mälardalstrafik Etapp 2

Mälardalstrafik ägs gemensamt av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Uppdraget för Mälardalstrafik är att förbättra möjligheterna till pendling och övrigt resande i Mälardalen.

Dagens ärende handlar om beslut som behöver fattas för den tågtrafik som ska upphandlas och sedan bedrivas inom Mälardalstrafik från december 2021, Etapp 2. Det är uppdatering av de avtal som ägarna har med Mälardalstrafik och AB Transitio samt ramar för den trafik som ska köras.

Det trafikutbud som ska upphandlas är för sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala, sträckan Hallberg – Stockholm via Katrineholm, sträckan Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping och sträckan Linköping – Stockholm.

Utöver den trafik som ska upphandlas är meningen att Movingo-avtal ska ingås på andra sträckor som Örebro – Västerås – Enköping – Stockholm (Mälarbanan) och Uppsala – Knivsta – Märsta – Stockholm (Ostkustbanan). Ett förnyat uppdrag att ingå sådana avtal kommer fattas vid senare tillfälle.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fattade beslut om att uppehållsbilden i Uppsala län förutsätts motsvara det som beskrivs i tjänsteskrivelsen. Nämnden fattade också beslut att ingå separat överenskommelse för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige. Dessutom fattades beslut om att föreslå regionstyrelsen och regionfullmäktige att fatta ett antal beslut om att anskaffa två tågfordon för trafik i mälardalssystemet och om justeringar i avtalet mellan delägarna och Mälardalstrafik.

Trafikbeställning för trafikåret 2020

Inför beställningen av buss- och tågtrafik som förvaltningen behöver göra hos de upphandlade trafikföretagen inför trafikåret 2020 presenterade förvaltningen Trafik och samhälle ett förslag på förändringar.

Trafikåret 2020 omfattar tiden 15 december 2019 till och med 12 december 2020.

De trafikförändringar som föreslås är en förlängning av stadsbusstrafikens linje 7 i Uppsala.

Dessutom tar kollektivtrafiken inom Region Uppsala över skolbusstrafiken i Enköpings kommun.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag och att uppdra till trafikdirektören att beställa trafiken enligt det presenterade förslaget.

Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2020-2029 inom trafik och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsområde

Inför arbetet med att ta fram Region Uppsalas fastighetsinvesteringsplan ska alla förvaltningar identifiera nya fastighetsinvesteringsbehov som kan föreslås till investeringsplanen 2020–2029. Förvaltningarna ska identifiera investeringsbehov både på kort sikt och på lång sikt och motivera dessa behov.

Förvaltningen Trafik och samhälle presenterade identifierade investeringsbehov och ett förslag till prioritering för perioden 2020-2019.

Förvaltningens förslag omfattar ny bussdepå i Enköping, en tågdepå i närheten av Uppsala, spårvägsdepå i Uppsala och ytterligare en stadsbussdepå i Uppsala. Den senare är ett komplement till den nya stadsbussdepån som byggs nu.

Andra investeringsbehov är ett nytt område i Uppsala för uppställning av bussar och rastlokaler för bussförare som ersättning för området som idag finns vid Lindvalls kafferosteri i Uppsala. Det är önskvärt att området anläggs så nära resecentrum som möjligt eftersom det används av bussförare som har rast mellan två bussturer.

Dessutom finns investeringsbehov för byggandet av väntsalar vid större hållplatser och bytespunkter i länet.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till prioritering. Nästa steg är att fastighets- och servicenämnden gör en sammanfattande bedömning av Region Uppsala totala fastighetsinvesteringsbehov utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Den slutliga prioriteringen görs sedan av regionstyrelsen och ingår därefter i investeringsplanen som behandlas och beslutas av regionfullmäktige.