Uppsnabbat vårdstyrelsen 25 september 2019

2019-09-25

Vårdstyrelsens delårsrapport för maj-augusti

Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 5 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens delårsrapport för perioden maj – augusti. Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budgeten. Vårdstyrelsens totala verksamhet lämnar en positiv prognos på plus 10 miljoner kronor.

När det gäller tillgängligheten klarade den primärvård som drivs i offentlig regi att erbjuda 76 procent av patienterna medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Hos de privata vårdcentralerna gjordes 75 procent av besöken inom vårdgarantins tre dagar.

Under perioden januari till och med augusti hade de offentliga verksamheterna en telefontillgänglighet på 83 procent, det vill säga den andel av patienterna som kom fram samma dag. De privata verksamheternas telefontillgänglighet låg på 92 procent.

Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i augusti 15 minuter, den lägsta nivån hittills under 2019.

Region Uppsala tar över sköterskeansvar på HVB-hem

Region Uppsala ska från den 1 november 2019 ta över sjuksköterskeinsatserna på HVB-hemmen Övernäs, Rosenhill och Rasbohov från Uppsala kommun. Det beslutade vårdstyrelsen. Syftet med förändring är att få en mer stabil och långsiktig lösning, som bland annat ska ge en säkrare medicinhantering.

Ändring i förfrågningsunderlag för fri vaccinering mot influensa och pneumokocker

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för fri vaccinering mot influensa och pneumokocker inom vissa riskgrupper. Ett nytt avsnitt har lagts till om att vårdgivaren förbinder sig att inför varje säsong rapportera antal beställda vaccinationsdoser samt lagersaldo under pågående säsong. Syftet med ändringen är att skapa bättre förutsättningar för samordning och information till länets invånare om det skulle uppstå brist på influensavaccin.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 december 2019.

Folktandvården och Nära vård och hälsa ska föreslå effektiviseringar

Förvaltningsdirektörerna för Folktandvården och Nära vård och hälsa får i uppdrag att analysera effektiviteten och produktiviteten i sina verksamheter och komma med förbättringsförslag. Det beslutade vårdstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är rapporten "Plan för en långsiktigt hållbar ekonomi", som tagits fram på uppdrag av regionfullmäktige.

I rapporten pekas områden ut som behöver analyseras vidare. Arbetet med att ta fram förslag till förbättringar ska göras i nära dialog med medarbetarna och redovisas för vårdstyrelsen i februari 2020.

Kontakt