Uppsnabbat vårdstyrelsen 28 mars 2019

2019-03-28

Första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler för vårdgarantin. Nu ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid vårdstyrelsens marssammanträde redovisades den första mätningen av hur väl primärvården i länet uppfyller den förstärkta vårdgarantin. Mätningen omfattar januari och februari.

I den primärvård som drivs i region Uppsalas egen regi klarade 69 procent av besöken de nya kraven. Det varierar dock mellan olika vårdcentraler och mellan olika yrkeskategorier. Lägst tillgänglighet hade psykologer, där bara 12 procent av besöken uppfyllde vårdgarantin.

För de privata vårdcentralerna uppnådde 72 procent av besöken vårdgarantin. Även där varierade tillgängligheten kraftigt mellan olika vårdcentraler om yrkeskategorier. Lägst siffror hade kuratorer, dietister och psykologer.

Väntetiderna till 1177 via telefon har blivit kortare. Under januari och februari låg medelväntetiden på 17 respektive 20 minuter, vilket är tio minuter kortare jämfört med samma period föregående år.

Svar på granskning av skillnader mellan vårdcentraler

Region Uppsalas revisorer har låtit göra en granskning av skillnader mellan vårdcentraler i Region Uppsala. Granskningen gäller bland annat tillgänglighet, bemanning och antal listade.

Enligt revisorernas bedömning får vårdstyrelsen adekvat rapportering och vidtar adekvata åtgärder i sin roll som driftsstyrelse. Däremot finns det brister i underlagen och rapporteringen som rör vårdstyrelsens roll som beställare och övergripande samordnare för primärvården i Region Uppsala. I rapporten lämnas flera rekommendationer till förbättringar.

I sitt svar till revisorerna beskriver vårdstyrelsen pågående och planerade aktiviteter, men bekräftar också att kvalitetsuppföljningen av primärvården behöver utvecklas.

Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utveckla uppföljningen av kvalitetsparametrar inom offentlig och privat driven primärvård.

Kontakt