Uppsnabbat vårdstyrelsen 3 maj 2019

2019-05-03

Vårdstyrelsens månadsrapport för mars

Nära vård och hälsa och Folktandvården lämnar ekonomiska prognoser i enlighet med budgeten. Det framgår av månadsrapporten för mars, som redovisades på vårdstyrelsen.

Region Uppsala har också följt upp hur väl primärvården uppfyller de nya reglerna för vårdgarantin. Enligt dessa ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I den primärvård som drivs i Region Uppsalas egen regi klarade 69 procent av besöken de nya kraven under perioden januari till mars. För de privata vårdcentralerna uppnådde 72 procent vårdgarantin.

När det gäller tillgängligheten via telefon kom 85 procent av patienterna fram samma dag till primärvården i Region Uppsalas egen regi och 93 procent till de privata vårdgivarna.

Väntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i snitt 19 minuter, vilket 9 minuter kortare jämfört med samma period föregående år. Antalet inkomna samtal har minskat.

Riktlinjer för arbete mot könsstympning införs i fler verksamheter

Det förebyggande arbetet mot könsstympning som bedrivs i Region Uppsala ska utvecklas. Det beslutade vårdstyrelsen.

Sedan tidigare finns riktlinjer för att fråga om könsstympning inom mödrahälsovården. Cosmos och Centrum för kvinnofrid driver också förebyggande arbete. Nu ska även barnhälsovården, familjecentralsverksamheten och ungdomsmottagningarna utarbeta riktlinjer inom området.

Ärendet väcktes ursprungligen på initiativ av Neil Ormerod (V).

Initiativ om barns och ungas psykiska hälsa besvarat

Marcus Wennerström (S) hade väckt ett initiativärende om barn och ungas psykiska hälsa, med förslaget att vårdstyrelsen ska begära ett klargörande från regionstyrelsen om vilka åtgärder styrelsen avser vidta för att bemöta och minska de strukturella brister som finns idag.

I tjänsteutlåtandet beskrivs det pågående utredningsarbetet inom ramen för Effektiv och nära vård 2030. Efter beredning i utskottet för hälso- och sjukvård kommer beslut att fattas i regionstyrelsen, och detta kommer att delges vårdstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport innehåller också fortlöpande information om detta arbete. Bedömningen är därför att vårdstyrelsen, utan att fatta ett särskilt beslut, kommer att kunna följa regionstyrelsens arbete med att utveckla första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Mot bakgrund av detta beslutade vårdstyrelsen att anse initiativet besvarat. (S) och (V) reserverade sig.

Kontakt