Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 11 december 2020

Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2021–2027

Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län – den som normalt kallas endast Länsplanen – omfattar åren 2018–2029. Planens ramar läggs av regeringen och innehållet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Länsplanen beskriver vilka åtgärder som planeras för den regionala infrastrukturen i Uppsala län under åren 2018–2029 och är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I Länsplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen i Uppsala län som helhet.

På dagens möte tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnde beslut om att godkänna genomförandeplanen, som är en konkretisering av den förhållandevis översiktliga länsplanen. Genomförandeplanen beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplanen och Region Uppsala. 

Åtgärder och tidsangivelser är inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuell.

Kommunerna har haft möjlighet att komma med inspel till genomförandeplanen under höstens kommunrundor.

För år 2021 är den planerade budgetramen på 132 miljoner kronor och några av satsningarna som görs är:

 • Cykelbarhet mellan Älvkarleby och Skutskär
 • Sidoområdesåtgärder väg 292
 • Åtgärdsvalsstudie för väg 72
 • Korsningsåtgärd väg 292/709/716
 • Förbättrad hållplats väg 55 vid Örsundsbro.

Överenskommelse om utveckling av kollektivtrafiken och infrastrukturen i Gimo tätort

Lokaliseringen av bytespunkt Gimo har varit en återkommande fråga en längre tid hos både Östhammars kommun och Region Uppsala. I och med att stråket mellan Uppsala och Östhammar längs väg 288 är utpekat som ett prioriterat stråk i länsplanen, samt att väg 288 kommer byggas om till mötesfri väg, är bytespunktens lokalisering återigen aktuell. Region Uppsala har tillsammans med Östhammars kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Gimo för att ta ett helhetsgrepp för bytespunktens lokalisering och funktioner.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv upplevs bussterminalen som otrygg och otillgänglig; belägen långt från tätortens bostadsbebyggelse och det saknas trygga förbindelser för resenärerna till och från hållplatsen. Järnvägen utgör en barriär som korsas av resenärer till och från hållplatsen och det krävs en omväg för busslinjetrafiken från väg 288.

Östhammars kommun och Region Uppsala har nu träffat en överenskommelse avseende utveckling av kollektivtrafiken och infrastrukturen i Gimo tätort som idag godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Överenskommelsen reglerar parternas åtagande avseende utveckling av kollektivtrafikens trafikering samt cykel- och kollektivtrafikstruktur i Gimo tätort. Målet är en ny bytespunkt med tillhörande infrastruktur för att öka antalet hållbara resor och transporter till och från Gimo.

Ansökan om stadsmiljöavtal tillsammans med Enköpings kommun

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden antog i april 2020 förslaget om ett nytt linjenät i Enköpings stad. I juni 2020 fastställdes en överenskommelse som reglerar omfattning och ansvarsfördelning mellan Region Uppsala och Enköpings kommun om den nya trafiken och tillhörande infrastruktur i Enköpings stad. Arbetet med att söka finansiering pågår, där Enköpings stad är huvudsökande.

För att främja hållbara stadsmiljöer kan kommuner och regioner söka statligt stöd, så kallade stadsmiljöavtal. Nämnden beslöt idag godkänna ansökan om stadsmiljöavtal, som ska bidra till ökande andel hållbara persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransportlösningar.

Stadsmiljöavtalet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Region Uppsala. Vid beviljad ansökan förbinder sig Region Uppsala mot Trafikverket att utföra de åtgärder och motprestationer som omfattas av ansökan.

Utredning avseende linjelagd kollektivtrafik på sjukhusområdet vid Akademiska sjukhuset

Dagens kollektivtrafik inom Akademiska sjukhuset har vissa brister i tillgänglighet. Även om det finns en omfattande kollektivtrafikförsörjning till närliggande hållplatser utanför sjukhusområdet innebär de relativt långa avstånden och betydande höjdskillnaderna inom sjukhusområdet att det inte är möjligt för alla att nyttja kollektivtrafiken.

Idag finns viss kollektivtrafik inom sjukhusområdet i form av linje 30 (mjuka linjen) som har relativt låg turtäthet och som är begränsad på grund av avstängningar på Inre Sjukhusvägen.

Utredningen kring linjelagd kollektivtrafik vid Akademiska sjukhuset startades hösten 2019 med mål att presentera:

 • Förslag på trafikering från Uppsala resecentrum till och inom sjukhusområdet.
 • Förslag på lokalisering av hållplatser för spårväg och bussar på Yttre Sjukhusvägen.
 • Förslag på infrastrukturförändringar kopplat till fastighetsplanen inom sjukhusområdet som stödjer ovanstående.
 • Övriga förutsättningar såsom skyltning med mera som stödjer ovanstående.

Utredningen som godkändes på dagens nämndmöte har genomförts av Trafik och samhälle tillsammans med Fastighet och service och Akademiska sjukhuset.

Handlingsplan för införande av eldrift inom kollektivtrafiken i Uppsala län

Ett av uppdragen i Regionplan och budget 2020 var att ta fram en handlingsplan för elektrifieringen av stadsbusstrafiken, med ambition att 2021 trafiksätta 12 elbussar och att på sikt uppnå en helt elektrifierad stadstrafik i Uppsala. Handlingsplanen godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden på dagens möte.

Aktiviteterna i handlingsplanen bedöms ha positiva konsekvenser för hälsa och miljö i termer av potentiellt lägre utsläpp av lokala emissioner som en elektrifierad bussflotta innebär. Samtliga aktiviteter som listas i dokumentet Handlingsplan för införande av eldrift inom kollektivtrafiken i Uppsala län medför kostnader för Region Uppsala. Att trafiksätta 12 elbussar belastar trafikkostnaderna för stadsbusstrafiken och höjd för detta har tagits i budget hos Trafik och samhälle.

Verksamhetsuppdrag och budget 2021

Regionplan och budget (RPB) är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och prioriteringar samt en finansiell plan för 2020-2022. Regionfullmäktige antar Regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer samt de uppdrag till styrelser och nämnder som ska genomföras under kommande år. Varje styrelse och nämnd bekräftar fullmäktiges beslut genom att besluta om verksamhetsuppdrag och budget, såväl de som är beslutade i Regionplan och budget samt ytterligare uppdrag. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt idag godkänna föreslagna verksamhetsuppdrag och budget.

Grunduppdraget för nämnden och förvaltningen är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. De strategiska målen för förvaltningen under 2021 enligt Regionplan och budget är:

 • genomföra mobilitetsåtgärder inom ramen för berörda delar av länstransportsplanen
 • fortsätta arbetet med det digitala kundmötet
 • förbereda inför övergången av Upptåget till Mälardalstrafik
 • ta fram en genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet
 • i samverkan med Uppsala kommun ta fram underlag inför beslut om Uppsala spårväg
 • tillsammans med länets kommuner ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län.

Utöver dessa strategiska mål har förvaltningen tio uppdrag från nämnden. Bland dessa kan nämnas att förvaltningen ska ta fram en plan för hur kollektivtrafiken, som drabbats hårt av Coronapandemin, åter ska bli en viktig del i ett hållbart samhälle. Under hela pandemin har kollektivtrafiken upprätthållits i sin fulla produktion trots ett kraftigt minskat resande. När coronapandemin är över behövs därför en omstart av kollektivtrafiken.