Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 17 november 2020

Månadsrapport oktober

Trafik och samhälle redovisar ett ackumulerat resultat till och med oktober 2020 som är -187,3 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på det biljettintäktsbortfall som skett till följd av coronakrisen. För oktober kan förvaltningen konstatera ett intäktsbortfall för biljettintäkterna på 36,8 miljoner kronor till följd av coronakrisen. Förvaltningens coronarelaterade extrakostnader uppgår totalt till 11 miljoner kronor. De avser kostnader för sjuktransport av patienter, kostnader för förstärkningstrafik för att minska trängsel på bussar samt kostnader för ensamåkning vid sjukresor.

Förvaltningens årsprognos ligger nu på -224,6 miljoner kronor varav -254,3 beror på coronakrisen. Att årsprognosen är försämrad jämfört med tidigare prognoser beror på att resandet och därmed biljettintäkterna under oktober månad minskat ytterligare efter de skärpta lokala restriktioner som kom i oktober som säger att man ska undvika att resa med kollektivtrafiken.

Movingoavtal

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt idag att godkänna inriktningen för upphandling av Movingoavtal med trafikutövare som med egna fordon och under eget varumärke bedriver länsöverskridande trafik. De sträckor som avses är Uppsala–Stockholm samt Västerås–Enköping–Stockholm. Att möjliggöra för länets invånare att kunna resa med Movingo i den regionala tågtrafiken är av mycket stor betydelse för att kunna uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet och andra styrande dokument.

Biljettpriser

Regionfullmäktige beslutade 2020-06-10 att fastställa regionplan och budget 2021–2023. I beslutet ingår en genomsnittlig prishöjning med 2 procent för biljettpriserna. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fastställde idag priserna till 930 kronor för månadskort, priset på förköpta enkelbiljetter fastställs till 33 kronor och enkelbiljett betalda via reskassa fastställs till 27 kronor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

En ny avgift är ett så kallat Arlandatillägg för resa med busslinje 801, 806 och 880. Pris vid på- eller avstigning Arlanda föreslås bli 40 kronor för vuxen och 30 kronor för ungdom (7–19 år). Arlandatillägget fastställs av regionfullmäktige vid sammanträdet 25 november 2020 och om regionfullmäktige beslutar något annat än ovan revideras prislistan utifrån regionfullmäktiges beslut.