Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 19 mars 2020

Region Uppsala upphandlar markskötsel

Region Uppsalas nuvarande avtal för markskötsel löper ut den 31 oktober 2020. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att initiera en ny upphandling av markskötsel.  

Den kommande avtalsperioden kommer alltså att inledas den 1 november 2020. För att skapa trygghet och stabilitet ska avtalsperioden vara minst 3 år, med möjlighet till förlängning. Geografiskt kommer uppdraget att delas upp i maximalt 5 områden, där Akademiska sjukhuset utgör ett eget område utifrån sin klara ytmässiga dominans och komplexitet. 

Nuvarande årlig kostnad för upphandlad markskötsel ligger på cirka 7,2 miljoner kronor per år.

Revisorer får svar om stora investeringar och avskrivningar

Region Uppsalas revisorer har granskat redovisningen av stora investeringar och avskrivningar. Deras övergripande slutsats är att det finns skäl att utveckla både ekonomistyrning och rutiner kring redovisning av investeringar och utrangeringar. 

Nu har Region Uppsala svarat revisorerna och kommenterat deras rekommendationer. 

En rekommendation från revisorerna är att ekonomistyrningen behöver utvecklas så att en ändamålsenlig analys kan göras till exempel av de ekonomiska effekterna av att nybyggda lokaler står tomma. Här svarar Region Uppsala att det är ytterst ovanligt att nybyggda lokaler står tomma, att det hände en period med ingång 100/101 beror på särskilda omständigheter. Här behöver analysen av de ekonomiska konsekvenserna, till exempel intäktsbortfall, göras i första hand av berörd verksamhet. 

En annan rekommendation är att indelningen av komponenter för investeringen i Ingång 100/101 måste fullföljas så att anskaffningsvärden och avskrivningar fördelas till enskilda komponenter, inte endast till komponenttyp. Här svarar Region Uppsala att detta kommer att ske under 2020. 

Som vanligt kan svaret till revisorerna läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Fastighets- och servicenämnden samt aktuellt datum.

Behov av fastighetsinvesteringar prioriterat

Processen för att prioritera behoven av olika fastighetsinvesteringar är lång. I slutänden är det regionstyrelsen som ska stå för prioriteringarna, och regionfullmäktige som ska besluta. Men vid dagens sammanträde så fattade fastighets- och servicenämnden beslut om hur de prioriterar behoven inom sin egen nämnds behov av investeringar, detta för perioden 2021 - 2030.

Prioriteringarna sker bland annat utifrån att de ska ligga i linje med uppdrag och mål i verksamheten, samt i linje med Region Uppsalas långsiktiga mål och strategier.

Fastighets- och servicenämndens förvaltningar har inkommit med ett totalt investeringsbehov för planperioden 2021 – 2023 på 668 miljoner kronor. Tidigare beslutad investeringsram för samma period ligger på 454 miljoner kronor.

Fastighets- och servicenämnden har identifierat ett antal nya investeringsbehov under planperioden. Hela listan finns som vanligt på Region Uppsalas webbplats. De tre främst prioriterade objekten är:

  • Vattenförsörjning Akademiska. Den egna vattentäkten på Akademiska sjukhuset har inte använts på flera år på grund av PFAS-kontaminering av grundvattnet. Investeringen syftar till att införa PFAS-rening och uppgradera både vattendistribution och styrsystem för att möjliggöra att frångå kommunalt vatten. Investeringen har, enligt handlingarna, en återbetalningstid på cirka 7 år. 
  • Ny driftcentral inklusive redundans. Dagens avancerade fastighetsstyrsystem och komplexa fastighetsbestånd har gjort att driftcentralens tekniska standard måste höjas, men även krav på säkerhet och integritet spelar in.
  • Fiberredundans Akademiska. Akademiska sjukhusområdets fiberdragning behöver ses över, och det behöver skapas robusthet och redundans för att klara eventuella störningar.  

Behov av utrustningsinvesteringar prioriterat

Precis som för fastighetsinvesteringarna har även behoven av utrustningsinvesteringar prioriterats inom fastighets- och servicenämndens område. Även här gäller att regionstyrelsen gör de slutliga prioriteringarna, och regionfullmäktige fattar själva beslutet.

Det totala behovet av investeringar i utrustning för perioden 2021 – 2025 uppgår till 28,8 miljoner kronor inom förvaltningen Fastighet och service. Här finns sådant som cykelställ, cykelpumpstation och ny patientbuss.

Inom förvaltningen Resurscentrum uppgår investeringsbehovet för år 2021 till 113 miljoner kronor, för själva planperioden behöver förvaltningen enligt handlingarna mer tid på sig. Det beror på att förvaltningen är hem för det nybildade IT-centrum som ska verka regionövergripande i IT-frågor. Förvaltningen har delat upp behoven i oundvikliga och nivåhöjande. Oundvikliga kostnader, sammanlagt 79 miljoner kronor för år 2020, innefattar bland annat investeringar i datanät och datahallar. De nivåhöjande investeringarna beräknas till 34 miljoner kronor för år 2021, och innefattar bland annat ett nytt redundant serverhotell.