Uppsnabbat regionstyrelsen 1 september

Prognos på minus 502 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala 2020 är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet per juli, enligt balanskravet, uppgår dock till minus 502 miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har årsprognosen däremot förbättrats med 308 miljoner kronor, detta då regionstyrelsens finansiella verksamhet förbättrat prognosen för pensionskostnader med 300 miljoner kronor. Av prognosen på minus 502 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka 417 miljoner kronor.

Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort sikt och på lite längre sikt. Prognosen per juli bygger på att pandemin och det ansträngda läget pågår över sommaren med en avtrappning fram till slutet av augusti. Ytterligare prognosförändringar, utifrån hur läget förändras, kan därmed komma att ske.

Av månadsrapporten framgår också bland annat att andelen inhyrd personal (som del av lönekostnaderna) ligger på 2,35 procent till och med juli. Målet för oberoende av inhyrd personal 2020 är 2 procent. Prognosen för helåret 2020 är att målet inte kommer att nås.

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 6,5 procent efter juli. Utfallet för samma period 2019 uppgick till 5,3 procent.

(S) och (V) yrkade på att regionstyrelsen skulle få en återrapportering av vilka effekter de beslut sjukhusstyrelsen fattat har fått och beräknas få, vilket avslogs med hänvisning till att detta redan redovisas i sjukhusstyrelsen. (S) och (V) reserverade sig mot detta. 

Revisorer får svar om ingång 100/101

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen ett svar till Region Uppsalas revisorer om det nya 100-huset, ingång 100/101. Bakgrunden är att Region Uppsalas revisorer har granskat uppförandet av och inflyttningen till det så kallade 100-huset vid Akademiska sjukhuset. Detta då investeringsbudgeten kraftigt överskreds och inflyttningen försenades.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och fastighets- och servicenämnden inte haft tillräcklig uppsikt över projektet 100-huset. Bristande struktur på uppföljningsparameterar och nyckeltal, samt inkonsekvent rapportering, har försvårat uppföljningen. Dock har beslutsunderlag och förutsättningarna för uppföljning förbättrats de senaste tre till fyra åren. Även ansvarsområden har förtydligats på politisk nivå och tjänstepersonnivå.

Region Uppsalas revisorer lämnade i sin granskning ett par rekommendationer. Regionstyrelsen bör göra en översyn med ett tydliggörande för vilka beslut som ska tas i vilket utskott och i vilken styrelse/nämnd. Region Uppsala svarar att en översyn av fastighetsinvesteringsprocessen pågår, och att en ny process ska fastställas av regionfullmäktige i februari 2021. Då ska revisorernas synpunkter vägas in.

Revisorerna rekommenderade också att regionstyrelsen verkar för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö, där den visselblåsarfunktion som regionen ska införa görs känd för medarbetarna. Här svarar Region Uppsala att en informationskampanj kommer att genomföras i samband med införandet.

Forsknings- och utvecklingsmedel för år 2021 fördelade

Region Uppsala delar årligen ut särskilda Forsknings- och utvecklingsmedel för att finansiera projekt med en patientnära inriktning. För år 2021 rör det sig om cirka 3,7 miljoner kronor. Regionstyrelsen godkände nu fördelningen.

Totalt inkom 44 ansökningar. 17 forskningsprojekt tilldelas mellan 66 400 kronor och 156 900 kronor vardera, medan 11 utvecklingsprojekt tilldelas mellan 65 600 kronor och 80 000 kronor vardera. Bland de sökanden som beviljas medel är könsfördelningen liknande den som gäller för samtliga som har sökt i årets utlysning.

Totalt används 2 455 200 kronor till att finansiera forskningsprojekt, 846 800 kronor till att finansiera utvecklingsprojekt och 362 986 kronor till granskning och uppföljning av forskningsprojekt.

Region Uppsala yttrar sig om Knivsta kommuns transportplan

Region Uppsala har fått yttra sig över Transportplan för hållbar mobilitet, Knivsta kommun. Planen prövar en slags ny prototyp för kommunal transportplan, inspirerad av regional och nationell transportplanering. Framtagandet är nära kopplat till det så kallade Fyrspårsavtalet och innebär en samordning av transport- och bebyggelseplanering.

Planens framtagande har skett i samverkan mellan Knivsta kommun, Region Uppsala, Trafikverket Region Öst samt Samordning för bostadsbyggande (Regeringskansliet), och Region Uppsala ser det som mycket positivt att Knivsta kommun har engagerat sig i att utarbeta denna Transportplan. Region Uppsala ställer sig också övervägande positiv till Transportplan för hållbar mobilitet, men lämnar ett antal synpunkter och förslag på kompletteringar.

Transportplanen innehåller ett antal formuleringar som förutsätter att andra samverkanspartner ska eller kan agera i enlighet med dessa skrivningar, något Region Uppsala anser måste omformuleras. Det bör vara tydligt att det är en kommunal plan, och om Region Uppsala ska förbinda sig till innehållet så måste det hanteras i en separat process med tecknande av överenskommelser och avsiktsförklaringar.

När det gäller beskrivningarna av planerna för kollektivtrafikens utveckling och infrastruktursatsningar menar Region Uppsala att det tydligare måste framgå att dessa är en vision eller ett önskemål från Knivsta kommun.

Region Uppsala svarar om våld i nära relationer

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration har i en skrivelse till regionstyrelsen lyft vikten av arbetet med att hjälpa de som är utsatta för våld i nära relationer. Beredningen konstaterade att mycket redan görs, men att det finns ett antal områden där Region Uppsala kan göra mer. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen sitt svar till beredningen.

Regionstyrelsen instämmer i att den pågående pandemin innebär en ökad risk för våld i nära relationer och att Region Uppsala måste säkerställa att det finns kunskap och beredskap för ett ökat inflöde av utsatta individer. Regionstyrelsen instämmer också i att kompetenshöjande insatser, uppföljning av riktlinjer och ökad samordning är rätt väg att gå för att stärka arbetet.

Regiondirektören får nu i uppdrag att beakta förslagen och återkomma till regionstyrelsen i december med en redovisning av vilka av förslagen som regionen på kort sikt kan arbeta vidare med. Regiondirektören får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett närmare samarbete med aktörer från civilsamhället i syfte att stärka Region Uppsalas arbete inom området.

IVO får svar om brist på material

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har initierat ett tillsynsärende efter händelsen med brist på sjukvårdsmaterial hösten 2019. Regionstyrelsen har tidigare svarat på frågor från IVO med anledning av detta, IVO har sedan återkommit med frågor om Region Uppsala vidtagit eller planerar att vidta några åtgärder med anledning av den utredning av händelsen som genomförts. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen det nya svaret till IVO.

Av svaret framgår bland annat att diskussioner med nationella myndigheter har inletts vad gäller ekonomiska resurser, läkemedelsförsörjning och varuförsörjning. Dessa sker inte minst mot bakgrund av den pågående pandemin och de behov som uppstått av gemensam varuförsörjning.

Regiondirektören fick i oktober 2019 ett uppdrag att bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsartiklar, ett uppdrag som är pågående. Frågor som behandlas med anledning av det uppdraget är bland annat vilken lagertyp som bör byggas upp, försörjningens omfattning och uthållighet, och om lagret ska organiseras för fredstida förhållanden eller även för höjd beredskap och krig.

Regionfullmäktige beslutade också i juni 2020 att inte bevilja varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.