Uppsnabbat regionstyrelsen 16 juni 2020

Prognos på minus 809 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet vid maj månads utgång är dock minus 809 miljoner kronor, alltså cirka 855 miljoner kronor sämre än budget. Årsprognosen är 13 miljoner kronor bättre än vid april månads utgång, vilket beror på ytterligare tillskott av generella statsbidrag. Av prognosen beräknas effekterna av covid-19 till cirka minus 435 miljoner kronor.
Verksamheternas omställning för att möta effekterna av covid-19 ger alltså en kraftig påverkan på resultatet. Akademiska sjukhuset står för den största avvikelsen med högre kostnader för personal, köpt vård och läkemedel samtidigt som intäkterna för riks- och regionvård är lägre. Även Trafik och samhälle har ett större underskott då resandet med kollektivtrafiken har minskat drastiskt under våren.

(S) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle inkomma med en redovisning till regionstyrelsens sammanträde i september, med en redovisning kring åtgärder kopplade till den ekonomiska situationen. Detta väckte bifall.

Region Uppsala belönar sin personal

Samtliga medarbetare (som uppfyller kriteriet för att erhålla friskvårdsbidrag) får under 2020 en höjning av friskvårdsbidraget till 3 000 kronor. De medarbetare som har jobbat i närhet till covid-19 patienter får även en ersättning för nya arbetsskor upp till 1 000 kronor. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Enligt handlingarna i ärendet så innebär pandemin en större press på Region Uppsalas medarbetare, och en stress över såväl pågående situation som kommande utmaningar. Det är många uppdrag och mycket verksamhet som inte har kunnat genomföras, utan som istället har skjutits på framtiden.

Formuleringen "i närhet till" innebär att inte endast sjukvårdande medarbetare kan få bidrag till skor, utan även exempelvis medarbetare vid Fastighet och service.

Revisorer får svar om intern kontroll 

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen ett svar till regionens revisorer. Bakgrunden är att Region Uppsalas revisorer har granskat den interna kontrollen inom regionstyrelsen. Syftet med granskningen har varit att se hur styrelseledamöterna tolkar sitt ansvar för den interna kontrollen, samt att bedöma om kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Revisorernas slutsats, enligt handlingarna, är att den interna kontrollen på övergripande styrelsenivå i huvudsak är tillräcklig och ändamålsenlig. Det finns dock ett behov av att fördjupa riskanalysarbetet. De förtroendevalda behöver också involveras i mycket större utsträckning i bland annat arbetet med riskanalyser. Revisorerna rekommenderar därför bland annat att samtliga ledamöter bör erbjudas utbildning i intern kontroll.

I sitt svar till revisorerna skriver Region Uppsala bland annat att ledamöterna i regionens arbetutskott till styrelser och nämnder kommer att erbjudas utbildning i internkontroll samt Region Uppsalas interkontrollprocess under hösten 2020. Det pågår även en översyn av dagens interkontrollprocess, för att ta tillvara revisorernas synpunkter.  

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen och dagens datum.

Region Uppsalas hantering av covid-19 ska utvärderas

Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med kommunerna i Uppsala län tillsätta en extern oberoende utredning av Region Uppsalas hantering av covid-19 pandemin. Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast i april 2021. Detta beslutade regionstyrelsen under tisdagens möte.

Enligt handlingarna i ärendet ska utredningen omfatta Region Uppsalas huvudområden hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Utvärderingen ska även beskriva Region Uppsalas särskilda insatser inom kommunikation och HR, och analysera om den nuvarande organisationen är funktionell och har fungerat lämpligt för sitt ändamål. Inom relevanta områden ska även medarbetarnas upplevelse av arbetsgivarens hantering beskrivas.

Utredningen ska genomföras i samråd med andra delar av krisberedskapssystemet, så som Länsstyrelsen och länets kommuner. Arbetet ska, enligt förslaget, följas av en politisk referensgrupp som ska bestå av regionstyrelsens presidium och en representant från respektive kommunstyrelse.

Tanken är att utredningen ska föreslå åtgärder som ska leda till en ökad robusthet för Region Uppsala, både vad gäller struktur och arbetssätt. Arbetet ska påbörjas snarast och uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast i april 2021.

Upphandling av bevakningstjänster initieras

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av bevakningstjänster. 

Upphandlingen gäller bevakningstjänster för alla förvaltningar inom Region Uppsala, bland annat ronderande bevakning av egendom och fastigheter. Avtalet inkluderar två ordningsvakter på Akademiska sjukhuset, utryckning vid larm, överfalls- och bråklarm samt kontrollanter i kollektivtrafiken. Därtill en option på personskydd. 

Avtalstiden är på fem år.