Uppsnabbat regionstyrelsen 28 april 2020

Prognos på minus 589 miljoner kronor

Effekten av coronaviruset slår hårt mot Region Uppsalas ekonomi. Det framgår av den ekonomiska månadsrapporten. Enligt den nya prognosen kommer Region Uppsala att göra ett resultat på minus 589 miljoner kronor under 2020.

Med anledning av det extraordinära läget har flera av Region Uppsalas styrelser och nämnder reviderat sina årsprognoser i månadsrapporten för mars.

Enligt budgeten skulle Region Uppsala ha gjort ett resultat på plus 45 miljoner kronor under 2020. Men efter mars månad ligger det prognostiserade årsresultatet, enligt balanskravet, på minus 589 miljoner kronor, vilket är 634 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående månad har prognosen försämrats med 269 miljoner.

Den försämrade prognosen har flera orsaker. Bland annat har resandet med kollektivtrafiken minskat kraftigt. Den minskade biljettförsäljningen bedöms ge ett minus på 312 miljoner kronor under året. Intäkterna för riks- och regionvård väntas också minska, men det är för tidigt för att man ska kunna bedöma hur stor minskningen är.

Av månadsrapporten för mars framgår att osäkerheten i prognosen är stor. Det är ännu inte klart vilka effekter pandemin får för verksamheterna, vare sig på kort eller längre sikt. Ekonomin kommer att påverkas av att arbetslösheten väntas öka, och av att planerad vård skjuts upp, vilket ger ökade kostnader i framtiden.

(S) yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att se över befintliga avtal, i syfte att minska kostnader, och reserverade sig mot att detta yrkande avslogs.

Initiativ om att senarelägga budgetprocessen avslogs

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i mars med ett initiativ om att Region Uppsalas budgetprocess borde senareläggas. Detta på grund av situationen med coronaviruset.

Av svaret framgår att Region Uppsalas budgetarbete för planperioden 2021 – 2023 startade under senhösten 2019, och att ett intensivt arbete pågått under vintern och våren. Trots osäkerheten kring ekonomin och skatteunderlaget är det, enligt handlingarna, viktigt med fortsatt fokus på hur verksamheten kan utvecklas och anpassas efter rådande omständigheter. Här är arbetet med budgetprocessen viktigt, varför majoriteten röstade emot initiativet.

(S) reserverade sig emot beslutet.

Förslag till ny Regional utvecklingsstrategi går på remiss

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen remissversionen av Region Uppsalas nya Regionala utvecklingsstrategi (RUS), och bestämde att denna nu ska gå på remiss.

Det nya förslaget till Regional utvecklingsstrategi är närmare kopplad till Agenda 2030 (FN:s globala mål för hållbar utveckling), och ska enligt handlingarna därför också kunna fungera som länets gemensamma Agenda 2030-strategi.

Region Uppsala är ansvariga för att utarbeta och fastställa en strategi för Uppsala läns regionala utveckling och samordna insatserna för genomförandet av denna strategi. En process för revidering av nuvarande RUS har skett under 2019 och 2020. Dialog har i samband med detta skett med bland annat länsstyrelsen, länets kommuner och näringslivs- och civilsamhällesorganisationer.

Nu går alltså förslaget på remiss, remissperioden pågår från den 5 maj till den 30 oktober.

Johnny Svahn (S) yrkade på tillägg av interna remissinstanser, vilket röstades ned. (SD) yrkade på att fler indikatorer så som skattekraftens utveckling skulle läggas till, vilket röstades ner. Något som (SD) och Simon Alm (-) reserverade sig mot. 

Revisorer får svar om det regionala utvecklingsarbetet

Region Uppsalas revisorer har granskat om regionen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån det regionala utvecklingsansvaret.

Den övergripande slutsatsen är att regionstyrelsen i flera avseenden bedriver ett målinriktat arbete när det gäller det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet sker i linje med gällande regelverk. Dock påpekar revisorerna att arbetet inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt. Ledning och styrning är inte tillräckligt aktiv och tydlig, det saknas också en sammanhållen uppföljning.

Därför lämnar revisorerna ett antal rekommendationer, bland annat att regionstyrelsen bör klargöra hur en tydligare ledning och styrning kan åstadkommas.

Av svaret, som regionstyrelsen nu klubbade, framgår bland annat att inför antagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) så kommer en genomförandeplan samt ett system för löpande uppföljning tas fram.

Som vanligt kan revisorernas rapport och svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, regionstyrelsen och aktuellt datum).

Regional satsning på Gamla Uppsala som besöksmål

Gamla Uppsala museum kan framöver bli en del av Region Uppsalas verksamhet. Regionstyrelsen tog idag ett beslut om att inleda förhandlingar med Riksantikvarieämbetet om ett övertagande av driften. Även andra beslut togs för att lyfta Gamla Uppsala som besöksmål. 

Regiondirektören har fått uppdraget att förhandla med Riksantikvarieämbetet om att ta över driften av museet och ska också inleda en dialog med Uppsala kommun och andra intressenter om gemensamma prioriteringar för att främja besöksnäringen i området.

Det styrande dokumentet för kulturverksamheten i Region Uppsala är den regionala kulturplanen (fastställd av regionfullmäktige). Enligt kulturplanen är det önskvärt med en kulturhistorisk och regional satsning på området kring Gamla Uppsala. Nu föreslås alltså ett övertagande av Gamla Uppsala Museum från och med år 2022, museet föreslås då driftas av Stiftelsen Upplandsmuseet (istället för som idag av Riksantikvarieämbetet).

Upplandsmuseet är redan idag verksamma på platsen, genom friluftsmuseet Disagården, och enligt handlingarna i ärendet kan en samlad aktör ge samordningsvinster. En bärande tanke är också att all ny kunskap om Gamla Uppsala som kommit i dagen de senaste åren ska kunna presenteras på ett attraktivt sätt i moderna utställningar som kan ta vara på digitaliseringens möjligheter.

En grundförutsättning för ett övertagande av museet är, också detta enligt handlingarna i ärendet, att den nuvarande statliga finansieringen av Gamla Uppsala museum följer med från staten.

(SD) meddelade att de kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Region Uppsala begär ekonomisk kompensation

I en skrivelse till finansminister Magdalena Andersson (S) begär nu Region Uppsala kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av arbetet med att bekämpa det nya coronaviruset. Skrivelsen är undertecknad av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), och klubbades idag tisdag av regionstyrelsen.

Covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, sätter just nu hälso- och sjukvården under hård press. Region Uppsala ställer in en stor del av den elektiva (planerade icke-akuta) sjukvården. Nya intensivvårdsplatser skapas och personal inom vården får nya arbetsuppgifter. Samtidigt innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning att sjukskrivningar bland medarbetarna har ökat, att resandet med kollektivtrafik har minskat och att besöken i såväl öppenvård som slutenvård och tandvård har minskat. Även Region Uppsalas kulturverksamheter tappar intäkter. 

Av skrivelsen till regeringen framgår att Region Uppsala är den region som säljer mest vård i landet. Region Uppsala säljer vård för knappt 2,5 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med exempelvis Region Stockholm cirka 1,8 miljarder, VGR cirka 1,8 miljarder och Skåne cirka 1,4 miljarder. I Uppsala län bor det cirka 385 000 invånare. Det innebär att en stor del av den vård som produceras i Region Uppsala görs för invånare utanför länets gränser.

För Region Uppsala är den pågående pandemin extra känslig utifrån perspektivet förlorade intäkter för såld vård. Bedömningen är i dagsläget att Region Uppsala kommer förlora intäkter motsvarande 400 - 600 miljoner kronor under 2020. Även inom kollektivtrafiken slår pandemin hårt. För Region Uppsalas del är bedömningen på helårsbasis ett intäktsbortfall på 374 miljoner kronor. Inom tandvården genomförs just nu bara akuta besök. På helårsbasis är beräkningen en intäktsförlust på 16 miljoner kronor.

Utöver detta kommer, även detta enligt skrivelsen till regeringen, förlorade skatteintäkter. Dessa är i dagsläget svåra att beräkna, men ett scenario är att minskningen blir minst 104 miljoner kronor för 2020.

Region Uppsala begär alltså ekonomisk kompensation för merkostnader och uteblivna intäkter inom sjukvården, tandvården, kulturen och kollektivtrafiken, samt ökade statsbidrag för att kunna hantera den ökade vårdskulden.