Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 13 januari 2020

Sparåtgärder för Akademiska sjukhuset beslutade

Strikt kontroll av personalkostnader, halverade resekostnader och frysta nivåer för köpt vård. Det är några av åtgärderna som nu vidtas för att Akademiska ska nå en ekonomi i balans.

Bakgrunden till åtgärdspaketet är den försämrade ekonomin för Akademiska sjukhuset. I juni beräknades sjukhuset göra ett underskott på -375 miljoner kronor under 2019. Sjukhusstyrelsen beslutade då att anta en plan för att sjukhuset skulle nå ekonomisk balans på tre år. Men utvecklingen har inte vänt och i november hade prognosen försämrats till -527 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsen beslutade att Akademiska sjukhuset ska genomföra följande åtgärder:

• Varje verksamhetsområde ska hålla sig inom budgeterade ramar för personalkostnader, inklusive kostnader för inhyrd personal. Om en negativ avvikelse uppstår för ett verksamhetsområde ska åtgärder tas omedelbart för att nå budgeterad personalkostnad.

• Antalet årsarbetare vid Akademiska sjukhuset ska totalt sett minska under 2020 jämfört med föregående år.

• Kurser och utbildningar ska begränsas. Resekostnaderna ska halveras under 2020 jämfört med 2019.

• Köpt vård ska under hela perioden 2020 - 2022 ligga kvar på 2019 års nivå.

(S) yrkade på att föreslaget skulle återremitteras med uppdrag att inarbeta en risk- och konsekvensanalys där det tydliggörs vilka konsekvenser förslaget förväntas få på verksamheten och sjukhusets uppdrag, tydliggöra vilka personalkategorier som avses att minskas och hur många personer som avses samt tydliggöra vilka ekonomiska effekter de olika delförslagen avser att få, ett yrkande som även (SD) ställde sig bakom. Yrkandet avslogs.

(V) yrkade på att åtgärderna för en ekonomi i balans skulle avslås. Yrkandet avslogs.

(SD) yrkade på att antalet årsarbetare av administrativ personal ska minska jämfört med 2019 med undantag för medicinska sekreterare. Yrkandet avslogs.

Sjukhusstyrelsens budget och verksamhetsuppdrag för 2020 fastställda

Sjukhusstyrelsen fastställde budgeten för 2020. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet och Lasarettet i Enköping budgeterar nollresultat, medan Akademiska sjukhusets har ett budgeterat underskott på minus 204 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsen fastställde även verksamhetsuppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

(V) yrkade på att sjukhusstyrelsen inte skulle fatta beslut om budgeten utan i stället underrätta regionstyrelsen om att styrelsen varken kommer att kunna uppnå verksamhetsuppdraget eller hålla budget med föreslagen budget. Yrkandet avslogs.