Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 17 november

Region Uppsala inför screening för tarmcancer

Region Uppsala kommer att införa screening för tarmcancer, enligt rekommendation från Regionalt Cancercentrum och Socialstyrelsen. Beslutet togs vid dagens möte med sjukhusstyrelsen, och berör samtliga länsbor mellan 60 och 74 år.

Screeningen omfattar samtliga kvinnor och män i åldern 60 till 74 år. Den utförs vartannat år genom test av blod i avföringen, testkit kommer att skickas hem till alla de som erbjuds screening. Påvisas blod i avföringen kallas personen för en koloskopi. En koloskopi innebär en undersökning där grovtarmens slemhinna inspekteras med ett flexibelt fiberoptiskt instrument. Enligt handlingarna i ärendet så är det cirka 2 procent av de som screenas som behöver koloskoperas, och av de som genomgår koloskopi hittas och avlägsnas en förändring i tarmslemhinnan hos cirka 30 – 40 procent.

Enligt Regionalt Cancercentrum kan screeningverksamheten byggas upp gradvis under 5 års tid. Under det första året beräknas cirka 8 000 testkit skickas ut, vilket troligen innebär att drygt 100 individer behöver genomgå koloskopi (alla som får ett testkit använder det inte). Därefter byggs verksamheten ut, ett framtida normalläge tros omfatta cirka 30 000 testkit per år och drygt 400 koloskopier per år.

Det beslut sjukhusstyrelsen nu fattade innebär att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset ges i uppdrag att ta fram en plan, tillsammans med Lasarettet i Enköping, för ett införande i enlighet med rekommendationerna från Socialstyrelsen och Regionalt Cancercentrum. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se till att de tillkommande kostnaderna för screeningen kommer med i budgeten för år 2022 och framåt. Finansieringen för den första fasen ligger på cirka 3,8 miljoner kronor för år 2021 (för år 2022 tros kostnaden bli drygt 5,4 miljoner kronor).

Införandet av screeningen innebär att det kommer att behövas fler koloskopister. Det råder stor brist på dessa, och det finns ett behov av utbildningsinsatser (det tar flera år att utbilda en koloskopist). För att all administration kring screeningprogrammet ska fungera krävs också att Region Uppsala ansluter sig till ett gemensamt administrativt IT-system, och ett gemensamt samordningskansli. 

Minusprognos på cirka 1,1 miljard kronor

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter oktober månad uppgår till minus 1 057 miljoner kronor. Detta framgår av ekonomirapporten.

480 miljoner kronor beräknas vara direkt orsakade av situationen med covid-19, resten av minusprognosen kommer från ordinarie verksamhet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 10 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett resultat om minus 44 miljoner kronor.

Totalt uppgår årsprognosen för sjukhusstyrelsen till minus 1 111 miljoner kronor. Prognosen är dock osäker, då den pågående hanteringen av coronapandemin innebär en stor grad av osäkerhet både vad gäller kostnader och intäkter.