Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 20 april 2020

Nytt linjenät i Enköpings stad

Antalet personer som åker kollektivt i Enköpings stad är lågt jämfört med andra städer i samma storlek, samtidigt som befolkningsmängden i staden ökar. Nuvarande linjenät upplevs begränsat och svårt att kommunicera samtidigt som de relativt långa restiderna gör att kollektivtrafiken saknar konkurrenskraft mot bilen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt linjenät med effektmål att antalet resor minst ska dubbleras. Inför förslaget har samråd skett genom fysiska medborgardialoger, enkät, fokusgrupper och skrivelser. Det nya linjenätet antogs av nämnden på dagens möte där beslutet gäller under förutsättning att överenskommelse tecknas mellan Enköpings kommun och Region Uppsala. Det nya linjenätet kommer innebära effektivare körvägar samt tydligare upplägg och planeras att införas juni 2022.

Resultat av samråd avseende Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län

Förvaltningen har under 2019 genomfört en mindre revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Förslaget har varit ute på samråd under perioden 29 november 2019 – 31 mars 2020 hos samtliga remissinstanser och publicerades för allmänheten på Region Uppsalas hemsida vilket resulterade i 30 inkomna yttranden under remissperioden. Förvaltningen arbetar vidare med att färdigställa programhandlingen utifrån konkreta förändringar som samråden lett till.

Månadsrapport mars 2020

Trafik och samhälle presenterar ett ackumulerat resultat till och med mars 2020 som är 33,7 miljoner kronor sämre än budget. Förvaltningen konstaterar ett inkomstbortfall på 30,4 miljoner kronor för mars månad. Resultatet beror i stort sett uteslutande på det biljettintäktsbortfall som skett till följd av ett minskat resande som en konsekvens av Coronakrisen. Samtidigt med mars månads resultat lämnar trafik och samhälle en årsprognos för 2020 på minus 311,5 miljoner kronor. Prognosen baseras på ett fortsatt lågt resande under våren/sommaren 2020 men med ett antagande att resandet succesivt ökar efter sommaren.