Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 februari 2020

Årsredovisningen för 2019 visar ett positivt resultat på 6,7 miljoner

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden antog idag förvaltningens årsredovisning för 2019. Jämfört med 2018 ökade intäkterna med 5,2% (105,4 miljoner kronor) där de största ökningarna var ökade anslag, ökade biljettintäkter och intäkter för skolbiljetter. De totala kostnaderna landade 0,3% (6 miljoner kronor) under budgeterad nivå trots något högre trafikkostnader är beräknat. Detta kan framförallt hänvisas till lägre kostnad än budgeterat för konsulter och förbrukningsmaterial/inventarier.

Resandet slog nytt rekord under 2019

Antalet resor med kollektivtrafiken i Uppsala län ökade till 52,5 miljoner resor under 2019 vilket är en ökning med 4,3% jämfört med 2018. Ökningen skedde hos samtliga trafikslag, där stadstrafiken med de gröna bussarna stod för den största ökningen med 3,4%. Andelen kunder som upplever att det är enkelt att resa med UL ökade med 3% under året. Kännedomen om varumärket UL är fortsatt hög och årets siffra ligger som tidigare runt 90%.

Biljettkontroll och tilläggsavgift

Förvaltningen Trafik och samhälle utför biljettkontroller i hela ULs trafikområde och utfärdar tilläggsavgifter för resenärer som reser utan giltig biljett. För 2019 utfärdades 7 575 stycken tilläggsavgifter vilket nästan är en fördubbling mot de 3 982 stycken som utfärdades 2018. Den största anledningen till ökningen beror på utökade kontroller på SL-pendeln där de flesta kontrollavgifterna, nästan 80%, utfärdas. Den främsta anledningen till att kontrollavgift utfärdas är utebliven biljett. Idag är kontrollavgiften 1200 kronor + kostnaden för biljett men på dagens möte godkände nämnden en höjning av kontrollavgiften till 1500 kronor, vilket är samma nivå som SL. 

Initierad upphandling av regionbusstrafiken

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på måndagens möte att initiera upphandling av nytt avtal för regionbusstrafiken. Upphandlingen avser de tre separata avtal för regionbusstrafiken som löper ut i juni 2022 och beräknas initialt till cirka 700 miljoner kronor per år. Förvaltningen Trafik och samhälle kommer under våren hålla samråd inför upphandling (SIU) med trafikföretagen. Ett tilldelningsbeslut är att vänta i början av 2021. I dag körs trafiken av två olika trafikföretag uppdelat på tre separata avtal. Regionpaketet som omfattar huvuddelen av länets regionbusstrafik ansvarar Nobina för med cirka 173 dimensionerade fordon. För landsbygds- och tätortstrafiken i Enköping och Håbo körs trafiken av SamBus, som ägs av Transdev genom cirka 17 dimensionerade fordon. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade mot förslaget och reserverade sig mot beslutet.