Uppsnabbat vårdstyrelsen 30 mars 2020

Prognos på plus fem miljoner kronor

Den ekonomiska prognosen för vårdstyrelsen och dess förvaltningar, Folktandvården och Nära vård och hälsa, är plus 5 miljoner kronor efter februari månads utgång. Prognosen är en avvikelse mot årsbudget med minus 9,6 miljoner kronor. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på minus 6 miljoner kronor.

Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i februari 22 minuter (många samtal om coronavirus drog upp väntetiderna).

Cosmos asyl- och integrationshälsa planeras flytta till Gottsunda

Cosmos asyl- och integrationshälsa planeras att samlokaliseras med Gottsunda vårdcentral. Detta beslut fattade vårdstyrelsen vid sitt möte.

Idag är Cosmos lokaliserad till Märstagatan 2, men där kan verksamheten inte vara kvar, då fastighetsägaren har meddelat att lokalen ska användas för andra ändamål.

Enligt handlingarna i ärendet finns det flera fördelar med en samlokalisering. Det innebär en långsiktig lokallösning för Cosmos (med hyrestid fram till den 31 december 2036). Det innebär också att en liten verksamhet blir mindre sårbar, tack vare närheten till Gottsunda vårdcentral och Folktandvården, samt att det uppstår möjlighet till effektiviseringar.

Enligt beslutet i vårdstyrelsen åtar sig förvaltningen Nära vård och hälsa de merkostnader som flytten innebär. Det slutgiltiga beslutet att hyra in den föreslagna lokalen fattas av Fastighets och servicenämnden.

Initiativ om att utreda sjukfrånvaro bifölls

Förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa får i uppdrag att återkomma med en rapport, som innehåller en analys till orsakerna bakom de höga sjukfrånvarotalen bland kvinnor i personalkategorin undersköterskor. Samt att senast i oktober återkomma med förslag på konkreta åtgärder för att hantera identifierade grundorsaker.

Bakgrunden är ett initiativärende från Socialdemokraterna, som de lämnade in till vårdstyrelsens sammanträde i februari i år. Där föreslog de just detta, med anledning av att ny statistik visade att kvinnor i ålderskategorin 30 - 49 år, som arbetar som undersköterskor, har en sjukfrånvaro på hela 14,39 procent.

Vid sitt möte biföll nu vårdstyrelsen detta initiativ.