Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 15 december

Gratis parkering för medarbetare under jul- och nyårshelgen

Medarbetare vid Akademiska sjukhuset och Kungsgärdets center, som bland annat innefattar Kungsgärdets vårdcentral och habiliteringsverksamhet, kommer att kunna parkera gratis under jul-, nyår- och trettondagshelgen. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Åtgärden ska göra det lättare att följa Folkhälsomyndighetens lokala råd och minska smittspridningen.

Det innebär gratis parkering 24 – 27 december 2020, 30 december – 1 januari 2021, samt 5 januari till 6 januari 2021.

Kompletterande förstudie för byggnad klubbad

Region Uppsala ska genomföra en kompletterande förstudie kring en äldre byggnad belägen på fastigheten Kåbo 5:2. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är att Region Uppsala äger en fastighet (Kåbo 5:2) som dels innehåller mark som är utarrenderad till Stiftelsen Ronald McDonalds hus, dels en byggnad på cirka 5 500 kvadratmeter bruksarea. Byggnaden (D1) är för närvarande tomställd. Byggnaden är inte i speciellt bra skick, och bedömningen är att någon ny verksamhet inte kan placeras i byggnaden långsiktigt innan omfattande åtgärder genomförs.

2019 genomfördes en förstudie som inventerade byggnadens tekniska status. Slutsatsen var att byggnaden skulle kräva omfattande investeringar för att möjliggöra en fortsatt långsiktig användning.

Nu beslutades alltså att Fastighet och service ska genomföra en kompletterande förstudie, syftet är att utreda om det är mest ekonomiskt rationellt att ersätta fastigheten med alternativa lokaler eller att rusta den för fortsatt långsiktigt bruk. Förstudien ska också översiktligt utreda genomförbarheten och de ekonomiska konsekvenserna av att återansluta byggnaden till Akademiska sjukhusområdet med kulvert. Förstudien syfte är främst som ett underlag för strategiska inriktningsbeslut om byggnadens framtid.

Riktlinje för biologisk mångfald antagen

Vid sitt möte på tisdagen antog fastighets- och servicenämnden en riktlinje för biologisk mångfald, som omfattar de grönområden som Region Uppsala förvaltar (med undantag av de som sköts av Upplandsstiftelsen). Riktlinjen är ett uppdrag till Fastighet och service, som bland annat framgår av Region Uppsalas miljöprogram 2018 – 2022 samt av Regionplan och budget 2019.

Av riktlinjen framgår att det ska finnas tillgängliga och attraktiva grönytor i form av sociala platser i närhet till Region Uppsalas lokaler, samt att den biologiska mångfalden i grönytorna ska bevaras och helst förstärkas.

Bland de generella åtgärderna finns sådant som att använda inhemska buskar och trädslag, bekämpa invasiva arter och att använda växter som är värdefulla för pollinatörer.