Uppsnabbat 19 november 2012

2012-11-19

Avsiktsförklaring om regional tågtrafik

Landstingsfullmäktige antog en avsiktsförklaring om utvecklingen av den regionala tågtrafiken i östra Sverige.

Avsiktsförklaringen har tagits fram av Mälardalstrafik AB. Den ska vara en grund för det framtida arbetet med att etablera ett storregionalt stornät för arbets- och vardagsresande i östra Sverige.

Utöver att godkänna avsiktsförklaringen avger landstinget också ett särskilt yttrande, som motiveras av de osäkerheter som finns, inte minst rörande fordonsförsörjning och ekonomi. Enligt yttrandet ska avsiktsförklaringen inte ses som ett slutligt ställningstagande utan som ett underlag för fortsatt utredning och förhandling inför ett samlat genomförandebeslut som ska tas 2013.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att landstinget ska förorda att den kommande tågtrafiken hålls samman och att Mälab ska pröva möjligheten att bedriva trafiken i egen regi.

Delårsrapport godkänd

Landstingsfullmäktige godkände landstingets delårsrapport för 2012.

Efter augusti månad beräknar landstinget att årets resultat kommer att uppgå till 201 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror till stor del på en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar. Flera förvaltningar visar underskott.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett yrkande om att justera Primärvårdens resultatmål för 2012 till 25 miljoner kr.

Delårsrapport Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsfullmäktige godkände Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings delårsrapport för januari-juni 2012.

Folktandvårdens prislista

Folktandvårdens tandvårdstaxa ska följa den nationella referensprislistan som börjar gälla från 2013. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Den nationella referensprislistan tas fram av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. En nyhet i prislistan som börjar gälla den 1 januari 2013 är att det lagts in en separat prislista för specialisttandvård.

Gemensamt högkostnadsskydd återremitterat

Det nya gemensamma högkostnadsskyddet som var tänkt att införas den 1 januari 2013 skjuts upp. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Avsikten med det nya frikortet är att samordna högkostnadskortet för patienter som behöver både öppenvårdsbesök, sjukresor och hjälpmedel och att maxbeloppet för vad en patient får betala sänks.

Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet för vidare behandling i landstingsstyrelsen.

Överlåtelse av vårdcentraler

Landstinget ska slutförhandla överlåtelse av Sävja, Enköping och Liljeforstorgs vårdcentraler till Carema Sjukvård AB. Priset får överstiga – men inte understiga – 9,3 miljoner kronor. Det beslutade landstingsfullmäktige.

(S), (V), (MP) och (SD) reserverade sig mot beslutet och ansåg att vårdcentralerna inte ska överlåtas. Om en överlåtelse ändå ska göras ansåg man att det ska ske på marknadsmässiga villkor med möjlighet för andra intressenter att lägga anbud på verksamheterna.

I anslutning till debatten om överlåtelserna ställdes tre frågor till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

Börje Wennberg (S) frågade om Carema inte betalar hyra för vårdcentralerna i Sävja, Liljeforstorg och Enköping.

Svar: Av ersättningsbilagan framgår att lokalerna inte ingår i entreprenaden utan behandlas i särskild ordning.

Sören Bergqvist (V) frågade om hanteringen av lokalerna som Carema disponerar för verksamheterna i Sävja, Liljeforstorg och Enköping överensstämmer med landstingets regelverk om vem som hanterar vad samt om Landstingsservice får full täckning.

Svar: Det kan diskuteras om den gällande ordningen stämmer med hur det bör vara. Modellen har dock används länge inom landstinget. Landstingsservice får täckning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Johan Edstav (MP) frågade om det har funnits fler intresserade köpare av vårdcentralerna än Carema.

Svar: Ja, det har förekommit förfrågningar.

Landstingsfullmäktiges sammanträdestider

Landstingsfullmäktiges sammanträdestider för 2013 och 2014 fastställdes av landstingsfullmäktige.

Sammanträdestider 2013:

 • Tisdagen den 5 februari
 • Onsdagen den 24 april
 • Måndagen den 17 och tisdagen den 18 juni
 • Onsdagen den 25 september (reserv)
 • Onsdagen den 20 november

 

Sammanträdestider 2014:

 • Tisdagen den 4 februari
 • Onsdagen den 23 april
 • Måndagen den 15 och tisdagen den 17 juni
 • Onsdagen den 24 september (reserv)
 • Onsdagen den 19 november
 • Onsdagen den 10 december

 

(MP) lämnade in ett yrkande om att benämningen "reserv" ska tas bort från septembersammanträdena.

Motion om kanal för whistleblowers

Landstinget ska inte införa en separat whistleblowerfunktion. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Pia Zetterberg (MP) och Johan Edstav (MP) föreslog i en motion att landstinget ska inrätta en whistleblowerfunktion, där landstingsanställda ska kunna göra anmälningar om brister i verksamheten eller oegentligheter som har begåtts av personer i ledande ställning eller i nyckelfunktioner.

I ett yttrande över motionen konstaterar landstingsstyrelsen att det finns en tjänstemannaledning och revisorer som granskar verksamheten. Dessa funktioner kan fungera som mottagare av tips från anställda. Anställda som vill lämna anonyma tips kan göra detta genom att till exempel använda en Hotmail- eller Gmailadress. Därför bedöms det inte vara nödvändigt att införa en separat funktion för detta för landstinget. Däremot är det nödvändigt att i olika sammanhang tydligt informera om vart anställda kan vända sig om man ser någon oegentlighet.

Med hänsyn till detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att en whistleblowerfunktion borde inrättas.

Motion om stöd på modersmålet under graviditet, förlossning och eftervård

Sören Bergqvist (V), Maria Fregidou-Malama (V), Tove Fraurud (V) och Magnus Ahlkvist (V) föreslog i en motion att landstinget ska genomföra ett projekt liknande "Projekt Doula och kulturtolk". Detta projekt genomförs i Göteborg och innebär att stödkontakter, doulor med olika modersmål, utbildas för att kunna ge stöd åt en kvinna och hennes närmaste på kvinnans eget modersmål. Doulorna är en länk mellan kvinnan och barnmorskan.

Flera styrelser har yttrat sig bland annat utskottet för demokrati, jämlikhet och integration. Utskottet anser att frågan är angelägen, men framhåller att det fortfarande finns oklarheter om vilken metod som på bästa sätt kan underlätta graviditet, förlossning och eftervård riktad till utomeuropeiskt födda kvinnor. Landstingsstyrelsen anser att det är angeläget med ett fortsatt samarbete mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Akademiska sjukhuset och Primärvården för att utveckla stödet till den här gruppen av kvinnor.

Landstingsfullmäktige ansåg att motionen därmed var besvarad.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att landstingsfullmäktige skulle uppdra till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utreda frågan vidare.

(SD) reserverade sig till förmån för att avslå motionen.

Varför behandlas inte produktionsstyrelsens beslut i landstingsstyrelsen?

Sören Bergqvist (V) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om hanteringen av ärenden i landstingsstyrelsen. Enligt Bergqvist har det vid minst två tillfällen inträffat att beslut i produktionsstyrelsen som riktar sig till landstingsstyrelsen inte tagits upp på dagordningen för landstingsstyrelsen och därmed inte heller behandlats.

Frågor: Varför kom inte produktionsstyrelsens beslut upp till behandling på landstingsstyrelsen? Vilka åtgärder tänker du vidta för att undvika att detta inte upprepas?

Svar: Landstingsstyrelsen följer arbetet i såväl produktionsstyrelsen som i övriga styrelser och nämnder i landstinget. Alla de ärenden som produktionsstyrelsen har anmält till landstingsstyrelsen har behandlats i enlighet med regementet. Det förekommer att produktionsstyrelsen anmäler ärenden för kännedom till landstingsstyrelsen. Sådana ärenden förtecknas i en lista och finns tillgängliga för samtliga ledamöter vid landstingsstyrelsens sammanträden.

Fråga om mål för kollektivtrafiken

Börje Wennberg (S) ställde en fråga till kollektivtrafiknämndens ordförande Johan Örjes. Bakgrunden är att kollektivtrafiknämnden den 20 september fastställde ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län där målet att fördubbla andelen som reser kollektivt strukits. Men i en debattartikel i UNT den 14 oktober finns formuleringen: "Kollektivtrafiknämnden står bakom branschens gemensamma mål att fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet".

Fråga: Har den borgerliga alliansen ändrat sig? Eller finns det någon annan förklaring till att du säger en sak på UNT:s debattsida och röstar på ett helt annat sätt när kollektivtrafiknämnden beslutar om trafikförsörjningsprogrammet?

Svar: i det regionala trafikförsörjningsprogrammet står det att branschen har en målsättning om att fördubbla andelen resande med kollektivtrafiken och att landstinget långsiktigt delar detta mål. Däremot anges inget exakt årtal när detta ska uppnås.

Kontakt