Uppsnabbat 20 december 2012

2012-12-20

Rapport om införande av eHälsotjänster

3600 personer har använt sig av möjligheten att ta del av sin egen journal via nätet. Det framgår av en rapport till produktionsstyrelsen om landstingets införande av eHälsotjänster.

Den 3 december öppnades möjligheten att läsa sin journal även för personer utanför länet som har en journal i Uppsala län.

Elkraftförsörjning i Enköping byggs ut

Produktionsstyrelsen beslutade att utbyggnaden av elkraftförsörjningen till Lasarettet i Enköping som tidigare har planerats ska genomföras. Utbyggnaden kommer att kosta 56,9 miljoner kronor. Den påbörjas 2013 och kommer att pågå fram till 2015.

Förstudie om parkeringshus vid Akademiska

Landstinget ska göra en förstudie om att bygga ett nytt parkeringshus vid Akademiska sjukhusets norra parkering. Det beslutade produktionsstyrelsen. Målet är att öka kapaciteten med cirka 500 platser.

Beslutet fattas mot bakgrund av att det råder brist på parkeringsplatser vid Akademiska sjukhuset. Situationen väntas förvärras ytterligare när Psykiatridivisionen flyttar in i nya lokaler februari 2013. Från och med sommaren 2013 och flera år framåt kommer flera stora byggprojekt medföra att ytterligare p-platser behöver stängas.

Förstudien beräknas kosta 2,3 miljoner kronor och ska vara klar före sommaren 2013.

Produktionsstyrelsen beslutade också att man i samband med förstudien även ska undersöka möjligheterna att göra kollektivtrafikalternativet mer attraktivt.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att produktionsdirektören i stället ska ta fram ett förslag på hur kollektivtrafiken kan förbättras och eventuellt subventioneras samt hur patienter kan få bättre information om kollektivtrafiken och sjukresevillkoren.

Utredning om "Facility Management"

Landstinget ska utreda om Akademiska sjukhuset ska införa ett så kallat Facility Management-koncept. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Facility Management är ett sätt att hantera stöd och service när det gäller varor, textil, logistik, städ och kost. Syftet är att effektivisera arbetet så att sjukvårdspersonal kan lägga mindre tid på till exempel beställning och hantering av förbrukningsvaror.

Konceptet har införts på andra sjukhus och har resulterat i kostnadsbesparingar samt att sjukvården kan fokusera på kärnverksamheten i stället för servicetjänster. Erfarenheterna visar också att kvaliteten på servicen ökar.

Utredningen ska även beakta möjligheten att använda konceptet inom andra förvaltningar. Den ska presenteras hösten 2013.

Vårdgarantirapport november

Tillgängligheten till nybesök och operation/behandling ökar. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna för november. 68,2 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 66,8 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var under oktober 87 procent. Detta är en försämring jämfört med föregående månad och hänger samman med problem till följd av ett byte av telesystem. 92 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka.

Ekonomirapport november

Novembers ekonomiprognos för Akademiska sjukhuset är oförändrad jämfört med föregående månad. Detta innebär ett årsresultat som är 102 miljoner kronor sämre än budget, motsvarande 1,9 procent av sjukhusets omsättning. Lasarettet i Enköping prognostiserar ett underskott på 10 miljoner kronor. Primärvården prognostiserar ett plusresultat på 27 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget. Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om 1 miljon kronor. Folktandvården har ett positivt utfall med 4 miljoner kronor bättre än budget. Landstingsservice redovisar ett underskott på 1 miljon kronor, vilket dock är 19 miljoner kronor bättre än budgeterat. Landstingets resurscentrum gör ett plusresultat på 5,5 miljoner kronor.

Kontakt