Uppsnabbat 21 juni 2012

2012-06-21

Kronparken utreds

En utredning ska göras av hur lokalerna i Kronparken ska användas i framtiden. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Under 2012 och 2013 kommer Kronparken successivt att tömmas på verksamhet i och med att omsorgs- och hospiceverksamheterna flyttar till andra lokaler och psykiatriverksamheten flyttar till Psykiatrins hus.

Utredningsuppdraget till Landstingsservice är att utreda förutsättningarna för att inrätta nya vårdplatser eller annan användning.

Elförsörjningen vid Lasarettet i Enköping förnyas

Elkraftförsörjningen till Lasarettet i Enköping ska byggas om. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Behovet av elkraft har ökat och de befintliga el-anläggningarna tillgodoser inte dagens krav. Om- och nybyggnationen ska ge öka driftsäkerheten och trygga reservkraftförsörjningen.

Produktionsstyrelsen beslutade att fastställa den befintliga förstudien och gå vidare till programarbete, som bedöms kosta 2,9 miljoner kronor. Totalt beräknas elkraftprojektet kosta 57,5 miljoner kronor. Beslut om genomförande kommer att fattas tidigast i november 2012.

Granskning av Psykiatrins hus

Landstingets revisorer har granskat projektet Psykiatrins hus. Revisorerna konstaterar att det i huvudsak finns en god struktur för styrning och uppföljning, men gör några påpekanden när det gäller produktionsstyrelsens uppföljning av projektet. Produktionsstyrelsen instämmer i detta påpekande och kommer att ta det i beaktande i framtida projekt.

Förslag till ny hyresmodell för landstinget

Det har tagits fram ett förslag till en ny modell för hur internhyrorna inom landstinget ska sättas.

Enligt utredningens förslag ska hyror sättas enligt två olika modeller. För konkurrensutsatt verksamhet och administrativ verksamhet ska hyresnivåerna vara marknadslika, utifrån lokalens läge, skick och funktion. Detta gäller Folktandvården, Primärvården och Landstingets ledningskontor.

För verksamheter som inte är konkurrensutsatta sätts hyror som baseras på varje byggnads självkostnad. Detta gäller Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och hjälpmedel, Kultur i länet och Landstingsservice.

Beslutet om en ny hyresmodell fattas av produktionsstyrelsen i augusti. En politisk referensgrupp har utsetts för att diskutera frågan fram till dess.

Vårdgarantirapport maj

64,9 procent av patienterna fick tid för besök inom två månader och 58,8 fick operation/behandling. Det visar majmätningen. Detta är en liten försämring jämfört med föregående månad.

För att få ta del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Antalet väntande till besök eller behandling har minskat med cirka 2,4 procent eller 295 personer jämfört med föregående månad.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården sjönk något jämfört med föregående månad. 84 procent av patienterna kom fram samma dag. 85 procent av patienterna kunde erbjuda läkartid inom en vecka. Problem i samband med införandet av ett nytt telefonsystem medför att det saknas siffror för tio enheter.

Ekonomirapport maj

Enligt den senaste ekonomirapporten beräknas landstinget göra ett plusresultat under 2012 på 185 miljoner kronor. Detta är 84 miljoner kronor bättre än budget.

Förbättringen beror i i första hand på att AFA försäkring har beslutat att återbetala premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar till kommuner och landsting för åren 2007 och 2008. För Landstinget i Uppsala län innebär detta en återbetalning på 135 miljoner kronor. En annan orsak är att intäkterna på finansförvaltningen blivit högre än budgeterat.

Kontakt