Uppsnabbat 21 maj 2012

2012-05-21

Ersättningssystem analyseras

Det nuvarande ersättningssystemet i primärvården ska analyseras inför 2013 och 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Bland annat kommer man att se över om ersättningarna som ska kompensera för olika socioekonomiska faktorer som medför olika vårdtyngd ska utvecklas.

(S), (V) och (MP) lämnade ett förslag till tilläggsyrkande om att de socioekonomiska faktorerna ska väga tyngre som avslogs.

Avtal om hembesök förlängs

Landstingets avtal med Uppsala Hemläkarjour AB om hembesöksverksamhet i Uppsala och Knivsta förlängs fram till den 10 oktober 2013. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förlängningen görs i avvaktan på kommande beslut om akut omhändertagande i primärvården.

Listning över länsgränser

Det skulle vara möjligt att öppna för att länsinvånare kan lista sig vid vårdcentraler i andra län. Det visar landstingets utredning. För att detta ska kunna genomföras behöver respektive landsting fatta politiska beslut i frågan. Nästa steg blir att bjuda in Stockholms läns landsting, Landstinget Gävleborg och Landstinget Västmanland till samtal om listning över länsgränserna.

(V) reserverade till förmån för ett eget förslag.

Universitet utvärderar vårdval

Det blir Uppsala universitet som får i uppdrag att genomföra en extern utvärdering av Vårdval Uppsala län. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Utvärderingen ska göras av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Utvärderingen ska belysa vilka effekter vårdvalet har medfört när det gäller vårdkvalitet, tillgänglighet, valfrihet, ekonomi och patientnöjdhet. Landstingets kostnad beräknas till 300 000 kronor.

Landstinget inför vårdval för gynekologi

Landstinget ska införa vårdval inom gynekologisk öppenvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. En regelbok ska nu tas fram. Vårdvalssystemet ska träda i kraft våren 2013.

(S) och (V) yrkade på avslag.

Akademiska ska betala tillbaka 32 miljoner

Akademiska sjukhuset ska betala tillbaka 32 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping 660 000 kronor av den målrelaterade ersättningen för 2011. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslutet motiveras av att respektive sjukhus inte har uppnått målen fullt ut enligt avtalet.

Den målrelaterade ersättningen uppgick under 2011 till 162 miljoner kronor för Akademiska sjukhuset och 13 miljoner kr för Lasarettet i Enköping.

Det är främst målen för att korta väntetiderna som inte har uppfyllts. Bland annat har man inte klarat målet att minst 80 procent av patienterna är klara för hemgång eller inlagda på sjukhuset inom fyra timmar, vilket gör att 25 miljoner kronor ska betalas tillbaka.

Habilitering och hjälpmedel samt Primärvården behöver inte betala tillbaka någon målrelaterad ersättning. Vissa privata vårdgivare har inte fullt ut uppnått målen. Där handlar det om sammanlagt cirka 488 000 kr i återbetalningar. En vårdgivare, Närpsykiatri HÄTÖ AB, får sin utbetalning av målrelaterade medel kraftigt minskad eftersom man inte uppfyllt alla mål.

Naprapater upphandlas

Landstinget ska genomföra en upphandling av naprapater enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det beslutade hälso- och sjukvårdstyrelsen.

Landstinget har tidigare beslutat att införa vårdval för naprapater. Vid en närmare analys visade det sig att landstingets kostnader för naprapati riskerade att stiga kraftigt. Därför väljer man att i stället göra en upphandling, vilket innebär att man lättare kan göra en prioritering utifrån behoven. Därmed ändras det tidigare beslutet.

(MP) reserverade sig mot beslutet och ansågs att man skulle hålla fast vid beslutet om att införa vårdval.

Förlängning av samverkan

En rad befintliga samverkansöverenskommelser mellan landstinget och länets kommuner förlängs till den 31 december 2012. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förlängningen görs i avvaktan på en gemensam överenskommelse för all samverkan som ska tas fram för beslut innan årsskiftet.

Ny organisation av Liv och hälsa

Enkätundersökningen Liv och hälsa ung kan få en delvis ny organisation. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag som innebär att undersökningen ägs av landstinget och länets kommuner gemensamt. Regionförbundet ska också få en tydligare roll. Nästa undersökning genomförs 2013.

Medel till nationell strokekampanj

Landstingets satsning på att medverka i en treårig nationell strokekampanj fortsätter. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta 532 988 kr per år för år 2012 och 2013.

Fördelning av kösatsning

Nu är det beslutat hur de extra resurser som landstinget satsar på att korta vårdköerna ska fördelas.

Landstingsfullmäktige beslutade i april att skjuta till 40 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat att flytta över patienter som väntar operation och behandling till Lasarettet i Enköping som utökad vårdgarantiproduktion hos till exempel Elisabethsjukhuset. Dessutom ska fetmakirurgi och viss ortopedi upphandlas. 21,4 miljoner kronor har hittills intecknats.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade nu om vilka principer som ska gälla för de återstående medlen. I första hand gäller det följande områden: Akademiska sjukhuset: ryggkirurgi, gynekologi, skuldra, knä, fot, urologi, obesitatskirurgi, handkirurgi. Lasarettet i Enköping: ögon, urologi, ortopedi.

Man beslutade också att begära information från verksamheterna om rutinerna för att hålla köerna uppdaterade och informera patienter om alternativ.

(MP) yrkade avslag på att det ska satsas extra resurser och ansåg att det ingår i det ordinarie uppdraget.

Kontakt