Uppsnabbat 22 oktober 2012

2012-10-22

Remissvar om psykiatri

Landstinget har lämnat synpunkter på psykiatriutredningens betänkande Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. Landstinget instämmer huvudsakligen med de förslag som utredningen har lagt fram, men framför synpunkter när det gäller vissa frågor.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett remissvar med en annan skrivning när det gäller tvångsvård.

Fördelning av FoU-medel

Fördelningen av landstingets riktade FoU-medel för 2013 är nu klar. Produktionsstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag. Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har patientnära inriktning. För 2013 delas sammanlagt 3,5 miljoner kr ut till 19 forskningsprojekt och 8 utvecklingsprojekt.

Bristande kunskap om vårdgaranti och valfrihet

Personal i vården anser att de har otillräckliga kunskaper om områdena vårdgaranti, valfrihet och valfrihetsremisser. Det visar en enkätundersökning som har genomförts i landstinget.

Bara en av fyra som svarade på enkäten ansåg att de hade tillräckliga kunskaper. Tjugo procent informerar inte patienten om vårdgaranti och trettio procent informerar inte om valfrihet.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppdatera informationsmaterialet till patienter och att skapa informationsmaterial till personalen.

Under 2013 ska skrivningarna i vårdavtalen som rör valfrihet i vården och vårdgaranti förtydligas.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att informationen även ska omfatta bland annat patientförsäkringen och second opinion.

Folkhälsopris 2012

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna tilldelas landstingets folkhälsopris 2012. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Priset är på 75 000 kronor och ges för en satsning på att undersöka området folkhälsa i Uppland.

Fördelning av bidrag för utveckling av vårdvalssystem

Landstinget har beviljats 4,6 miljoner kronor i bidrag från regeringen för att utveckla vårdvalssystem. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om hur pengarna ska fördelas. Medlen kommer att användas bland annat till utveckling av ersättningssystem, IT-utveckling, medicinska revisioner och kommunikationsinsatser.

Revidering av regelbok för psykoterapi

Regelboken för privat psykoterapi har reviderats efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Syftet är att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag.

Förstärker vårdgarantienheten för att minska vårdköerna

Landstinget ska utöka bemanningen på vårdgarantienheten. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Vårdgarantienheten hjälper patienter att hitta vård hos andra vårdgivare när landstingets väntetider överskrider den lagstadgade vårdgarantin. Enheten får nu ett utökat uppdrag, där man ska hjälpa vårdverksamheter att matcha patienter som står i kö med andra vårdgivare, när väntetiderna till landstingets egna verksamheter är för långa. Man ska också arbeta med kvalitetssäkring av väntelistor.

Förstärkningen gäller fram till den sista december 2013 och kostar en knapp miljon kronor.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag om att ge ett tydligare uppdrag till Akademiska sjukhuset om genomgång av väntelistor.

Kontakt