Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 juni 2013

2013-06-19

Projekt om vårdlotsar förlängs

Det pågående projektet med vårdlotsar ska fortsätta till och med den 31 december 2013. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Omfattningen och inriktningen blir samma som tidigare. Kostnaderna för en fortsättning beräknas till 1,8 miljoner kronor. Beslut om vårdlotsarna ska permanentas tas i samband med vårdavtalen.

Landstinget inrättar centrum för hälsa och integration

Landstinget ska inrätta ett centrum för hälsa och integration från 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Centret kommer att tillhöra förvaltningen Hälsa och habilitering och kommer inledningsvis att bestå av de kliniska verksamheterna Migrationshälsan Cosmos och Enheten för transkulturell psykiatri (ETP). Förutom de kliniska verksamheterna ska centret också svara för bland annat utbildning, handledning och metodutveckling med syfte att förbättra hälso- och sjukvården för asylsökande och andra nyanlända.

Som ett utökat uppdrag ska centret fungera som primärvårdsmottagning för nyanlända upp till ett år efter att de fått permanent uppehållstillstånd. Finansieringen av den verksamheten ska ses över och återrapporteras till styrelsen under september 2013.

(MP) yrkade på att det skulle tillföras en finansiering på 2,5 miljoner kronor samt att verksamheten skulle tillhöra Primärvårdsförvaltningen. (S) yrkade på en återremiss för att se över finansieringen innan beslut tas om att inrätta ett centrum.

Medel beviljade för Neuropsykiatriskt närvårdsteam

Projektet Neuropsykiatriskt närvårdsteam beviljas medel för 2013 och 2014 under förutsättning att Uppsala kommun medfinansierar projektet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Projektet beräknas pågå under två års tid med start den 1 oktober 2013. Målgruppen är personer med neuropsykiatriska problem från 18 år och uppåt som behöver samordning eller psykopedagogiska insatser. Projektet ska följas upp och om utfallet är positivt ska beredas för att kunna drivas permanent.

Kostnaden uppgår till 940 000 kronor för 2013 och 2,1 miljoner kronor för 2014.

Bättre liv för sjuka äldre – ledningskraft

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom en länsgemensam handlingsplan för 2013 när det gäller förbättringsarbete för de mest sjuka äldre.

Planen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för landstinget och samtliga kommuner i Uppsala län.

Fördjupade medicinska utredningar upphandlas

Landstinget ska göra en förnyad upphandling av fördjupad medicinsk utredning på beställning av Försäkringskassan. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Upphandlingen görs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och ska gälla från 2014 och med en avtalsperiod på tre år.

Närvårdsplatser i Tierp

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände ett förslag om inriktning för ett närvårdscentrum i Tierp.

Den politiska styrgruppen för Närvård Tierp har beslutat att prioritera tre områden för utveckling mot ett närvårdscentrum:

  • Uppbyggnad av närvårdsplatser – platser för bedömning, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård
  • Samverkan kring barn och unga (utvecklat hälsofrämjande och förebyggande arbete samt utveckling av familjeteam)
  • Uppbyggnad av integrerad missbruksmottagning

 

Det är denna inriktning som hälso- och sjukvårdsstyrelsen nu ställer sig bakom, under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Tierps kommun.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav den politiska styrgruppen för Närvård Tierp i uppdrag att återkomma under hösten med förslag till omfattning, tidplan och ekonomiska konsekvenser.

Mobilt hembesöksteam blir permanent

Verksamheten med ett mobilt hembesöksteam ska permanentas från den 1 januari 2014. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Det mobila hembesöksteamet startade 2011 och är ett samverkansprojekt mellan landstinget och Uppsala kommun. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som kan ge råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov åker hem till den äldre. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet för äldre som blir akut sjuka.

En preliminär utvärdering visar att såväl de berörda patienterna som sjuksköterskorna är mycket nöjda. Genom ett bättre samarbete med boenden, ambulanssjukvården, sjukvårdsrådgivningen och läkare på akuten och på vårdcentraler har man kunnat minska behovet av inläggningar och besök till sjukvården. Enligt en beräkning uppgår besparingen till cirka 2,5 miljoner kronor per år i uteblivna kostnader för öppenvårdsbesök och 9,2 miljoner kronor för utebliven slutenvård.

Kostnaden för teamet beräknas till 3,5 miljoner kronor per år, varav landstinget betalar 2,1 miljoner kronor och Uppsala kommun 1,4 miljoner.

Organisatoriskt kommer hembesöksteamet att tillhöra förvaltningen Hälsa och habilitering.

 

(MP) lämnade ett yrkande om att verksamheten skulle vara länsövergripande samt tillhöra Primärvårdsförvaltningen.

 

Översyn av landstingets verksamhet inom missbruks- och beroendevården

Arbetet med att se över landstingets missbruks- och beroendevård ska fortsätta. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Frågan har tidigare utretts och hösten 2012 presenterades rapporten "Översyn av landstingets verksamhet inom missbruks- och beroendevården". Rapporten lyfte fram tre prioriterade områden: att införa sprututbyte, att inrätta fler integrerade mottagningar i länet samt att skapa en tillnyktringsenhet. Landstingsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att bearbeta rapporten och lämna förslag till åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fick vid dagens sammanträde en delrapport om hur arbetet går. En slutrapport med förslag till åtgärder ska lämnas till styrelsens möte i november 2013.

Justerad produktionsvolym för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping

Hälso- och sjukvårdstyrelsen beslutade att justera den överenskomna produktionsvolymen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för 2013. Justeringarna gäller bland annat effekter av vårdval av knä- och höftproteser, Akademiska sjukhusets övertagande av öppenvårdspsykiatrin i Enköping samt en tilläggsbeställning av koloskopier vid Lasarettet i Enköping.

(MP) yrkade på återremiss. (S) lämnade ett särskilt yttrande.

Lasarettet i Enköping blir ickevalsalternativ för höft- och knäprotesoperationer

Lasarettet i Enköping ska vara landstingets ickevalsalternativ inom vårdval höft- och knäprotesoperationer. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat att införa vårdval inom höft- och knäprotesoperationer. Enligt lagen om valfrihetssystem ska landstinget tillhandahålla ett ickevalsalternativ för den patient som inte vill eller kan välja leverantör.

Enligt ett tidigare beslut skulle Akademiska sjukhuset vara ickevalsalternativ. Nu görs en förändring som innebär att samtliga remisser styrs till Lasarettet i Enköping. Vissa patienter kan dock vidareremitteras till Akademiska sjukhuset även i fortsättningen för att tillgodose Akademiska sjukhusets behov av underlag för forskning och benbank.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Kontakt