Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 maj 2013

2013-05-20

Upphandling av naprapat i Tierp

Landstinget ska göra en direktupphandling av naprapatiska tjänster i Tierps kommun. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Landstinget har tidigare gjort en upphandling av naprapater i Uppsala och Enköping, men har inte fått några anbud när det gäller Tierp. Därför väljer man nu en annan modell, med direktupphandling av cirka 400 subventionerade besök per år i två år.

Hälsoäventyret i Östhammar permanentas

Hälsoäventyret i Östhammar ska permanentas. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Verksamheten har drivits som ett projekt sedan sommaren 2010. Projektet har samfinansierats, där Östhammars kommun och landstinget har stått för hälften var.

Östhammars kommun fattar beslut i frågan senare i maj.

Kostnaden för Hälsoäventyret i Östhammar blir 850 000 kronor per år, varav landstinget betalar 425 000 kronor.

Beslut om mellanvårdsplatser dröjer

Utredningen av en ny mellanvårdsavdelning är försenad. En slutrapport skulle ha lämnats till styrelsen i maj för beslut, men kommer nu att skjutas fram till september 2013.

Vårdpersonal ska utbildas i att anmäla när barn far illa

Hälso- och sjukvården anmäler alltför sällan till sociala myndigheter när det finns misstanke om att barn far illa. Detta vill landstinget nu ändra på genom att utbilda personalen.

Enligt lag är den som arbetar med barn skyldig att anmäla till de sociala myndigheterna vid misstanke om att ett barn far illa. Men det är inte alla som känner till hur lagstiftningen ser ut eller hur man konkret går till väga för att göra en anmälan.

Barnskyddsteamet, i samverkan med Nätverket för Barnskydd i Uppsala län, ska därför ta fram en interaktiv webbutbildning. Utbildningen riktar sig till alla verksamma inom hälso- och sjukvården, och som kommer att bli obligatorisk för vissa personalgrupper. Satsningen kostar 623 000 kronor och bekostas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Ambitionen är att utbildningen på sikt ska kunna erbjudas till andra landsting.

(MP) och (S) yrkade på att en utvärdering av utbildningen ska göras innan den breddinförs.

Psykiatrisk öppenvård i Enköping

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om ett tillägg till vårdavtalet med Akademiska sjukhuset om psykiatrisk öppenvård i Enköping från den 5 juni 2013. Verksamheten ska tas över av Akademiska sjukhuset enligt ett tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Avtalet reglerar den ekonomiska ersättningen.

Revidering av regler för fotvård

Regelboken för Vårdval i Uppsala län gällande medicinsk fotvård för patienter med diabetes har reviderats. Ändringarna innebär bland annat att man tar bort kravet på arbetslivserfarenhet. De nya reglerna gäller från 1 juli 2013.

Förbättrad vårdhygien belönas med pris

Operationsförberedelseenheten på 70 F2 vid Akademiska sjukhuset har utsetts som vinnare av Ullapriset 2013. Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Priset delas ut till insatser för att utveckla hygienarbetet i Uppsala län.

Operationsförberedelseenheten belönas för att de utvecklat ett arbetssätt där patienten inte läggs in förrän efter operationen. Detta är en faktor som minskar risken för postoperativa infektioner.

Prissumman på 50 000 kronor ska användas för fortsatta förbättringar av hygienarbetet.

Ullapriset är nyinstiftat och delas i år ut för första gången. Det är uppkallat efter Ulla Carlson, som var Sveriges första hygiensjuksköterska och verksam vid Akademiska sjukhuset mellan 1964 och 1990.

Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktige den 17 juni.

Vårdgarantirapport april

Väntetiderna till nybesök och operation/behandling blev något kortare i april jämfört med föregående månad. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna. 66,4 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 64,2 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var 91 procent, vilket är en försämring jämfört med föregående månad. En bidragande orsak till försämringen är driftstörningar i telefonsystemet. 87 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Telefontillgängligheten för den privata primärvården var 94 procent. 88 procent kunde erbjudas inom en vecka.

Kontakt