Uppsnabbat landstingsfullmäktige 25 september 2013

2013-09-25

Fråga om köket vid Lasarettet i Enköping

Annika Forssell (MP) ställde en fråga till produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquist (FP) om tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping.

Fråga:
Tänker Alliansen öppna köket vid Lasarettet i Enköping under 2014?

Svar:
Landstinget har ett avtal som sträcker sig fram till sista december 2014. Frågan går inte att besvara innan kostnämnden har svarat på frågan om avtalet kan avslutas i förtid. Om detta är möjligt kan svaret vara ja.

Interpellation om remittering till Uppsala Cancer Clinic

Landstingsrådet Johan Edstav (MP) ställde en interpellation till produktionsstyrelsens ordförande Linda Nordquist (FP) om remittering av patienter från Akademiska sjukhuset till Uppsala Cancer Clinic.

Bakgrunden är ett pressmeddelande från den 19 augusti, där det framgår att majoriteten vill remittera patienter. Enligt Edstav har Akademiska sjukhuset vid flera tillfällen tydligt deklarerat att sjukhuset kan erbjuda länets invånare samma behandlingar som finns vid UCC till en hög kvalitet, vilket innebär att det inte finns något behov att remittera. En utredning som har gjorts om patientsäkerheten vid UCC har kommit fram till slutsatsen att landstinget med dagens bemanning och organisation inte ska remittera patienter till UCC.

Frågor:
I vilken politisk styrelse har Alliansen beslutat om remittering till UCC?
Om inget beslut har fattats, varför vill ni inte genomföra vad ni utlovat invånarna?

Svar:
I frågan om remittering av patienter som i Uppsala län drabbats av behandlingsbar bukhinnecancer är det möjligt för Akademiska sjukhuset att remittera patienter av synnerliga skäl till UCC. Vi har säkerställt med landstingets chefsjurist att direktupphandlingar är möjliga i situationer där synnerlig brådska uppkommit eller i situationer där unik kunskap eller kvalitet föreligger. Däremot är det självklart inte vi politiker som gör den medicinska bedömningen i enskilda fall. Det är en fråga för professionen.

Alliansen har inte tagit ett politiskt beslut om remittering till UCC. Däremot har vi pekat på möjligheten för Akademiska sjukhuset att även utan ett avtal kunna remittera patienter i de fall synnerliga skäl föreligger. För att med Edstavs egna ord "genomföra vad (vi) lovat invånarna" krävs dock ett avtal: politiker kan inte och ska inte avgöra vilken behandling medicinsk expertis väljer för enskilda patienter.

Den utredning som gjordes förordade ett formaliserat samarbete mellan UCC och Akademiska sjukhuset för att "ta tillvara på den unika samlade kompetensen" och "stärka basen för patientsäkerheten". Detta är tungt vägande argument, och det är därför självklart att ett sådant samarbete snarast kommer till stånd, ett som skulle bli det första i sitt slag i Sverige.

Interpellation om ungdomsmottagning i Heby

Landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) ställde en interpellation till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD) om upprättandet av en ungdomsmottagning i Heby.

Sommaren 2008 lämnade (S) in en motion om att i samverkan med Heby kommun i detta ärende. Motionen besvarades med hänvisning till att Primärvården redan hade fått ett sådant uppdrag. Nu har det gått 4,5 år och det finns fortfarande inte någon ungdomsmottagning i Heby, vilket enligt Macdisi är förvånande med tanke på skrivningarna om jämlik vård i landstingets plan och budget. Visserligen finns preventivmedelsrådgivning vid Heby och Östervålas mödravårdscentraler, men en ungdomsmottagning har ett vidare uppdrag, bland annat att arbeta förebyggande mot psykosocial hälsa.

Frågor:
Varför har ingen ungdomsmottagning upprättats i Heby trots att vår motion inlämnad 2008 besvarades med att uppdraget redan fanns?

Planerar den borgerliga majoriteten att erbjuda en jämlik vård och minska de regionala skillnaderna genom att upprätta en ungdomsmottagning i Heby?

Svar:
Idag hänvisas Hebys ungdomar till ungdomsmottagningar i Uppsala och Sala, vilket fungerar för ungdomarna i gymnasieålder eftersom de pendlar för studier till annan ort. Högstadieungdomarna vänder sig i första hand till mödravårdscentralerna i Heby och Östervåla.

Vårdcentralerna i Heby och Östervåla har under en längre tid haft svårigheter med att bemanna såväl läkartjänster som barnmorsketjänster, vilket försvårar mottagningarnas möjlighet att erbjuda hjälp och stöd till de ungdomar som söker det.

Det finns idag inga gemensamma riktlinjer i landstinget för vilken service en ungdomsmottagning ska erbjuda. Därför kommer jag att föreslå för hälso- och sjukvårdsstyrelsen att gemensamma direktiv för ungdomsmottagningarna tas fram och att verksamheterna i större utsträckning samordnas. I samband med detta arbete bör även frågan om en ungdomsmottagning i Heby beaktas.

Överenskommelse om åtgärder inom psykisk ohälsa

Landstingsfullmäktige godkände en reviderad överenskommelse om samverkan med länets kommuner kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län.

Revideringen innebär bland annat överenskommelsen har fått ett tydligare barnperspektiv.

Årsberättelse för utskott godkänd

Landstingsfullmäktige godkände årsberättelsen för 2012 från utskottet för demokrati, jämställdhet och integration.

Ny policy för förskrivning av hjälpmedel

Landstingsfullmäktige beslutade att anta en policy för hjälpmedelsförskrivning inom Landstinget i Uppsala län.

Policyn slår fast principen att utgångspunkten vid förskrivning av hjälpmedel ska ha samma utgångspunkter, syfte och mål som övriga insatser inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Policyn utgår från andra styrande dokument, såsom FN-konventioner, landstingets likabehandlingspolicy och lagar och riktlinjer som fastställts av riksdagen.

Av policyn framgår att landstinget ansvarar för de merkostnaderna som en person med funktionsnedsättning har i förhållande till de normalkostnader som en person utan funktionsnedsättning har för att uppnå hälsa och undvika ohälsa.

Policyn ska kompletteras med allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning samt förvaltningsspecifika riktlinjer.

Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län antagen

Landstingsfullmäktige antog en strategisk plan för Landstinget i Uppsala län.

Planen är tänkt att fungera som ett stöd i utvecklingen av landstingsplan och budget. Den ger en bred bild av läget och de utmaningar som landstinget står inför inom olika områden fram till 2025.

Strategiska mål och framgångsfaktorer har tagits fram inom sex områden: hälso- och sjukvård, forskning, kultur, kollektivtrafik, HR och fastigheter.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet, bland annat då de ansåg att planen innehåller ideologiska övertoner och att den förebyggande hälso- och sjukvården inte är tillräckligt prioriterad.

(SD) reserverade sig också och ansåg att planen borde fokusera mer på kärnverksamheten.

Motion om bättre komfort i kollektivtrafiken besvarad

(SD) föreslog i en motion att kollektivtrafiken skulle ges i uppdrag att utreda möjligheterna till kostnadsfritt trådlöst Internet och eluttag på samtliga länsbussar och Upptåget. Förslaget ställdes mot bakgrund av målet att fördubbla kollektivtrafiken, där komforten på bussar och tåg är en viktig aspekt.

Landstingsfullmäktige konstaterade att frågan har utretts inför upphandlingen av ett nytt regionbussavtal 2010. Bedömningen var att efterfrågan på tjänsterna var relativt låg i förhållande till kostnaderna. Kostnaden för installation av eluttag samt trådlöst Internet uppskattas till cirka 12,5 miljoner kronor. För tåg är installationerna mer komplicerade och därmed dyrare. Efterfrågan förväntas minska i takt med att allt fler har internetuppkopplad telefon eller surfplatta och därmed internetaccess och batteritid för hela resan.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse att motionen därmed var besvarad.

Stöd för sjukhusdirektören

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman informerade landstingsfullmäktige om aktuella frågor.

Han sade bland annat att han på förekommen anledning vill klarlägga att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset Lennart Persson har den politiska ledningens fulla stöd.

Kontakt