Uppsnabbat landstingsstyrelsen 16 december 2013

2013-12-16

Skrivelse om återbetalda AFA-premier

Landstingsrådet Sören Bergqvist (V) har i en skrivelse till landstingsstyrelsen yrkat att minst en tredjedel av de återbetalade pengarna från AFA-försäkringar för 2013 går till personalbefrämjande insatser.

Landstingsstyrelsen har svarat att skrivelsen lämnas utan åtgärd, bland annat mot bakgrund av att försäkringen inte har haft någon koppling till löneavtalen och att det inte finns någon reglering som anger hur återbetalda medel ska användas. Landstingsstyrelsen skriver också att landstinget som arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön och kompetensförsörjningen och arbetar kontinuerligt med dessa frågor inom ramen för att uppnå verksamhetens mål.

(V) reserverade sig och ansåg att förslaget i skrivelsen skulle bifallas.

Medicinhistoriskt stipendium 2013

Henry Johansson tilldelas 2013 års medicinhistoriska stipendium. Det beslutade landstingsstyrelsen efter förslag från Uppsala medicinhistoriska förening.

Han får det för sitt arbete med boken som han skrivit tillsammans med kollegan Mats Westman, "Karl Gustaf Lennander och Uppsalakirurgin vid förra sekelskiftet".

Motiveringen lyder:

"Professor emeritus Henry Johansson har under många år på ett sakkunnigt, engagerat och målmedvetet sätt arbetat för att stärka forskning och utbildning i ämnet Medicinens historia i Landstinget i Uppsala län och vid Uppsala universitet. Han har gjort det genom ett flertal uppskattade föreläsningar och genom egen forskning som bland annat manifesterats i bokform.

Henry Johansson har varit en mycket uppskattad ordförande i både Uppsala Medicinhistoriska förening efter Lars Thorén och i Stiftelsen för Medicinhistoriska museet i Uppsala. Han har drivit på för att skapa en till universitetet adjungerad lärarbefattning för att kunna erbjuda akademisk utbildning för studenter i ämnet Medicinens historia i Uppsala. Genom gedigen sakkunskap och långsiktigt engagemang och genom att skapa goda relationer med alla berörda har han lyckats mycket väl i alla avseenden."

Prissumman är 20 000 kronor.

Uppföljning av Regionala forskningsrådet

Landstingets revisorer har tillsammans med revisorer i övriga landsting inom Uppsala-Örebro samverkansregion genomfört en granskning av kontroll och uppföljning vid Regionala forskningsrådet. Ett gemensamt svar på skrivelsen kommer att tas fram inom ramen för Samverkansnämnden.

Yttranden

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till:

  • Stockholms läns landsting över det regionala utvecklingsprogrammet RUFS 2010
  • Socialstyrelsen över skrivelsen "Vård av extremt tidigt födda barn – en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan".

Omlokalisering av landstingets ledningskontor utreds

Landstingets ledningskontor behöver flytta inom de närmsta åren eftersom de nuvarande lokalerna på Slottsgränd 2A bedöms vara gamla och slitna. Olika alternativ har utretts, till exempel att rusta upp nuvarande lokaler, hyra lokaler någon annanstans samt att köpa en fastighet.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören att återkomma med ett förslag till landstingsstyrelsens sammanträde i april 2014.

Politisk viljeinriktning för palliativ vård

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen har tagit fram en politisk viljeinriktning för palliativ vård.

Inriktningen innehåller rekommendationer som syftar till att den palliativa vården ska bli mer likvärdig inom regionen. Bland annat föreslås det att landstingen och kommunerna ska sluta överenskommelser om palliativ vård och inrätta palliativa råd som ska ge råd till ledning och verksamheter.

Landstingsstyrelsen beslutade att anta den politiska viljeinriktningen för palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen och gav landstingsdirektören i uppdrag att tillsätta ett palliativt råd.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande.

Landstinget gör det möjligt att lista sig i andra län

Från den 1 januari 2014 ska invånare i Uppsala län kunna lista sig vid vårdcentraler i Sörmland och Västmanland. Det beslutade landstingsstyrelsen

Fram till nu har det varit möjligt för länsinvånare att besöka vårdcentraler och andra sjukvårdsinrättningar i hela landet om de plötsligt blir sjuka. Det finns ett så kallat riksavtal som reglerar ersättningarna mellan landstingen. Däremot har det inte gått att lista sig på vårdcentraler utanför Uppsala län för att få en mer kontinuerlig läkarkontakt.

Beslutet innebär att landstinget kommer att ingå samverkansavtal med landstingen i Sörmland och Västmanland som gör det möjligt för patienter att lista sig vid vårdcentraler i dessa län, även om de är bosatta i Uppsala län.

Förhandlingar pågår även med Stockholm och Gävleborgs län om motsvarande samarbetsavtal.

(V) yrkade på avslag.

Kontakt