Uppsnabbat landstingsstyrelsen 25 februari 2013

2013-02-25

Vårdgarantirapport januari

Väntetiderna till nybesök och operation/behandling ökade i januari. Det visar landstingets uppföljning av kötiderna. 59,3 procent av patienterna fick tid för besök till specialist inom två månader och 56,8 procent fick operation/behandling.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget inte klarar gränsen för kömiljarden.

Telefontillgängligheten i den landstingsdrivna primärvården var 87 procent. Detta är en försämring jämfört med föregående månad som berodde på teknikproblem och sjukskrivningar hos personalen. 92 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka. Telefontillgängligheten för den privata primärvården var 90 procent. 84 procent kunde erbjudas läkartid inom en vecka.

Journalhantering granskad

Landstingets revisorer har granskat landstingets hantering av journaler. Revisorerna anser att landstinget har en ändamålsenlig hantering av journaler, både av hänsyn till verksamhetens perspektiv och utifrån den enskildes behov av insyn och integritetsskydd.

Handlingsplan för läkemedel och miljö

Landstingsstyrelsen har antagit en handlingsplan för läkemedel och miljö för 2013. I handlingsplanen anges bland annat mål för att begränsa förskrivningen av vissa läkemedel som har negativ miljöpåverkan. Läkemedlen som berörs är fluorokinoloner, sertralin och diklofenak.

Etappmål för vägtrafiken

Landstinget avstår från att yttra sig om en rapport från Trafikverket om åtgärder för att nå reviderade etappmål för vägtrafiken. Frågeställningarna ligger inom Regionförbundets ansvarsområde.

Ekologisk hållbarhet i Uppsala kommun

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över Ekologisk hållbarhet – samlade ramverk för program och planer samt miljö- och klimatprogram. Landstinget är i huvudsak positivt till ramverket och programmet. Sedan många år har landstinget arbetat med liknande miljöprogram och det finns möjligheter till samarbete. (MP) reserverade sig till förmån för en annan skrivning.

Ändringar i inkomstutjämning

Landstinget har yttrat sig till Finansdepartementet över promemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. Syftet med förslagen är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten. Landstinget har inga invändningar mot promemorian.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för en annan skrivning om att ett ökat stöd till kommuner och landsting i första hand hanteras inom de befintliga statsbidragssystemen.

Betänkande om läkemedel

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Utredningen innehåller bland annat förslag om en utvecklad prissättningsmodell som beräknas minska landstingets kostnad för läkemedel med 70 miljoner kronor per år. Landstinget ställer sig i huvudsak positivt till förslagen.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för en annan skrivning, där man bland annat påtalar att lagerhållningen av läkemedel måste förbättras.

Finskt förvaltningsområde redovisat

Landstinget använde 173 000 kronor till åtgärder för att främja finskan under 2012. Pengarna har bland annat använts till översättningar av webbsidor, kulturarrangemang, annonsering och till så kallade finska kulturlådor som erbjuds avdelningar i vården. Det framgår av en redovisning till landstingsstyrelsen.

Sverige har sedan 2010 en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Landstinget i Uppsala län är förvaltningsområde för finska. Detta innebär bland annat att finskspråkiga i länet har rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med landstinget när det rör myndighetsutövning.

Riktlinjer för uthyrning av lokaler

Landstingsstyrelsen har antagit nya riktlinjer för uthyrning av landstingets lokaler.

Enligt riktlinjerna ska landstinget i första hand hyra ut till andra om det bedöms att landstinget gynnas av uthyrningen. Det som är nytt jämfört med de tidigare riktlinjerna är ett förtydligande med exempel på hur landstinget kan gynnas av en uthyrning.

Landstingsstyrelsen effektiviserar sin uppsiktsplikt

Landstingsstyrelsen ska vidta åtgärder för att effektivisera hur man håller uppsikt över verksamheter i övriga nämnder och styrelser i landstinget. Det beslutade landstingsstyrelsen. Bland annat ska reglementet för landstingsstyrelsen ses över.

Kontakt