Uppsnabbat landstingsstyrelsen 30 september 2013

2013-09-30

Budgetunderskott Lasarettet i Enköping

Landstingsstyrelsen behandlade ett ärende som handlade om ett förväntat underskott för Lasarettet i Enköping under 2013 på 2,6 miljoner kronor.

Underskottet hänger samman med en sen budgetförändring som en följd av att lasarettet tidigare felaktigt haft intäkter för husläkarmottagningens helgjour. Lasarettets bedömning är att det inte är möjligt att klara en budget i balans 2013. Däremot kan underskottet hanteras i 2014 års budget.

Landstingsstyrelsen beslutade att notera lasarettets negativa prognos och att ge lasarettet i uppdrag att arbeta vidare i syfte att nå budget. Landstingsstyrelsen tar ställning till hantering av lasarettets resultat i samband med årsbokslutet.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att landstingsstyrelsen ska medge Lasarettet i Enköping ett underskott på 2,6 miljoner kronor, i enlighet med vad produktionsstyrelsen föreslagit.

Landstingsstyrelsens sammanträdestider

Landstingsstyrelsen beslutade om sammanträdestider under 2014. Landstingsstyrelsen sammanträder den 24/2, 31/3, 28/4, 26/5, 23/6, 1/9, 27/10, 24/11 och 15/12.

Synpunkter på kontroll av privata vårdgivare

Landstinget har yttrat sig till Finansdepartementet över betänkandet Privata utförare – kontroll och insyn.

I betänkandet analyseras hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när kommunal verksamhet överlämnas till privata utförare. I betänkandet finns ett antal förslag till förändringar i kommunallagen.

Landstinget instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men anser att kommuners och landstings rätt till insyn i privata utförares ekonomi bör stärkas. Formerna för detta bör utredas ytterligare.

Landstinget anser också att man i avtal med privata utförare ska ges rätt att efterfråga information om ägare, bolagskonstruktion, koncerntillhörighet, koncernens ekonomiska stabilitet och transaktioner inom koncernen som berör den utförande enheten. Informationen ska kunna undantas från offentlighetsprincipen om informationen avser frågor som skyddas i annan lagstiftning.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att privata vårdgivare ska omfattas av samma krav på offentlighet som egen regi.

Synpunkter på renhållningsordning

Landstingsstyrelsen har yttrat sig över ett förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall. Landstinget instämmer huvudsakligen med förslaget men förordar att handlingsplanen kompletteras med åtgärder för att övergå till att samla in hushållens matavfall i papperspåsar.

Remissyttranden

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till

  • Regionförbundet Uppsala län över Digital agenda för Uppsala län 1.0
  • Regionförbundet Uppsala län över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025
  • Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
  • Socialdepartementet över En översyn av läkemedelslagen
  • Arbetsmarknadsdepartementet över Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden.

Revisorsgranskning av kollektivtrafikfrågor

Landstingsstyrelsen har svarat på en skrivelse från landstingets revisorer, som har granskat landstingets beredskap för att hantera kommande frågor inom kollektivtrafikområdet. Revisorerna efterlyser strategier och handlingsplaner för att kunna utveckla kollektivtrafiken i enlighet med det fastställda trafikförsörjningsprogrammet. De ekonomiska konsekvenserna behöver beskrivas och man efterfrågar också en strategi för att underlätta för kommersiella aktörer som vill gå in på marknaden.

Revisorsgranskning av kostnadseffektivitet

Landstingets revisorer har granskat hur landstinget arbetar med hälso- och sjukvårdslagens begrepp om kostnadseffektivitet i ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Revisorerna anser bland annat att landstingsstyrelsen bör säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att kunna genomföra kostandseffektivitetsanalyser i enlighet med landstingsplanen.

Landstingsstyrelsen har svarat på revisorernas skrivelse och tar bland annat upp en kommande satsning på ledningssystem, som kommer att underlätta sådana analyser. Man påpekar också att vårdens professioner dagligen gör kostnadseffektivitetsanalyser i de dagliga avvägningar som görs, även om det idag saknas verktyg för att på ett övergripande plan analysera kostnadseffektivitet ur ett systemperspektiv.

Nya riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Landstingets riktlinjer för marknadsföring och sponsring har reviderats.

De nya riktlinjerna är en hopslagning och utveckling av de tidigare "Marknadsföringsetiska riktlinjer för hälso- och sjukvården inom Landstinget i Uppsala län" och "Regler för sponsring, reklam och ideella gåvor som ekonomiskt stöd till verksamheter inom Landstinget i Uppsala län". Uppdateringen görs mot bakgrund av att olika omständigheter, bland annat lagstiftningen, har förändrats

Syftet med riktlinjerna är att klargöra vad som gäller i frågor som rör marknadsföring och sponsring och att bidra till ett korrekt och positivt samarbete mellan landstinget och omvärlden.

I ett särskilt avsnitt beskrivs ansvar och skyldigheter för information inom hälso- och sjukvården, både för landstinget och för andra vårdgivare som har avtal med landstinget.

Grundläggande för all marknadsföring är att den ska vara sann och innehållet ska vara sakligt och korrekt.

Anslagsramar fastställda

Landstingsstyrelsen fastställde anslagsramarna för landstingets övergripande verksamhet. Sammanlagt handlar det om 334 miljoner kronor som fördelas på bland annat landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum och förtroendemannaorganisationen.

Landstingsstyrelsen fastställde också anslagsramen för regional verksamhet till 32 miljoner kronor. Dessa medel går till bland annat Regionförbundet, Upplandsstiftelsen och Mälardalsrådet.

Ekonomirapport augusti

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 230 miljoner kronor under 2013 enligt den senaste ekonomiprognosen. Det beräknade resultatet är en förbättring med 50 miljoner kronor sedan föregående prognos och 3 miljoner kronor mer än vad som budgeterats.

Denna prognos gäller det så kallade balanskravsresultatet. Prognosen omfattar inte effekterna av att diskonteringsräntan har sänkts, vilket får som effekt att pensionsskulden ökar för alla kommuner och landsting, även Landstinget i Uppsala län. Om ökningen av pensionsskulden inkluderas blir landstingets beräknade resultat minus 222 miljoner kronor.

Förbättringen i landstingets prognos beror på en återbetalning av försäkringspremier. På förvaltningsnivå är den största förändringen att Akademiska sjukhuset skrivit ner sin prognos från noll till minus 140 miljoner kronor.

Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 7,2 procent. Kostnadsökningen beror på satsningar som görs inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. För att klara finansieringen av satsningarna har skatten höjts med 30 öre. Om man bortser från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 4,7 procent.

Kontakt