Uppsnabbat produktionsstyrelsen 19 december 2013

2013-12-19

Ny prismodell för radiologin

En ny prismodell införs för radiologin inom Landstinget i Uppsala län. Det beslutade produktionsstyrelsen. Den nya prislistan, som gäller från den 1 januari 2014, bygger på en självkostnadsprincip. Modellen ska utvärderas under 2014.

Patienten i centrum – svar på revisionsrapport

En revision har genomförts på Akademiska sjukhuset med syftet att ta reda på om vården planeras och utförs utifrån patientens behov. Revisorerna har bland annat tittat på remisshanteringen.

Rekommendationen är att varje verksamhet inom Akademiska sjukhuset ska skapa en remissrutin. Regeln om att remisser ska bedömas inom fem arbetsdagar ska tydliggöras och följas upp. Revisorerna föreslår också att Akademiska sjukhuset formulerar ett standardiserat kallelsebrev till patienterna som förtydligar hur patienten kan kontakta verksamheten och skapar en mer enhetlig bild av Akademiska sjukhuset. Vidare bör schemaläggningen av läkare göras mer långsiktig för att underlätta planeringen av verksamheten och göra det möjligt för patienter att boka in läkartider för återbesök på ett mer flexibelt sätt.

Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset i uppdrag att vidta åtgärder utifrån granskningen.

Internkontrollplaner fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde förvaltningarnas interna kontrollplaner för 2014. Kontrollplanerna innehåller information om risk- och väsentlighetsbedömning, rutiner, kontrollmål och kontrollmoment, omfattning, ansvar och rapportering.

Landstinget provar nya grepp för att överbrygga språksvårigheter

Landstinget ska prova nya grepp för att överbrygga språksvårigheter. Bland annat ska det finnas möjlighet att få telefoninformation på engelska. Det ska också tas fram information för analfabeter. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Alla invånare i Uppsala län har samma rätt till hälso- och sjukvård. Men alla kan inte läsa och förstå svenska språket. Patienter riskerar därför att gå miste om viktig information om till exempel egenvård eller var de ska söka vård och det kan uppstå missförstånd.

Landstinget har nu tagit fram en handlingsplan för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter.

Ett nytt grepp tas när det gäller att nå ut med information till analfabeter. Landstinget ska på försök publicera ljudfiler på somaliska på webbplatsen. Dessa ska innehålla grundläggande information om landstinget och hur man söker vård.

En annan åtgärd är att den som ringer till en av landstingets vårdcentraler via ett knappval ska kunna få information på engelska.

På försök ska översättningsverktyget Google translate installeras på landstingets webbplats, vilket innebär att all information enkelt kan översättas till en rad olika språk.

Landstinget ska också utveckla samarbetet med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SFI och olika samarbetsorganisationer för invandrare för att kunna förmedla information om till exempel vårdkedjan och rätten till tolk.

Åtgärderna kommer att genomföras under 2014.

Säkerheten i landstingets remissprocess ska förbättras

Landstinget ska starta ett förbättringsarbete för att öka säkerheten i sin remisshantering. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är att det har framkommit att det finns brister i delar av landstingets remissprocess. Det finns exempel på remissprocesser i landet som har en felfrekvens på uppemot 80 procent, fel som tar onödig tid för personalen att rätta till och kan leda till sämre vård.

Landstinget i Uppsala län använder elektroniska remisser och det innebär sannolikt att landstinget har en mindre andel fel än andra landsting. Men bedömningen är att det ändå finns utrymme för förbättringar.

Som en första åtgärd ska landstinget nu utreda hur vanligt det är att det finns fel i landstingets remisser och vilken typ av fel det i så fall rör sig om. I nästa steg ska man formulera mål och ta fram åtgärder för att minska andelen fel.

Budgetar fastställda

Produktionsstyrelsen fastställde budgetarna för Lasarettet i Enköping, Primärvården, Habilitering och hälsa, Folktandvården, Landstingets resurscentrum och Landstingsservice. Resultatmålen fastställdes också. Primärvården, Landstingets resurscentrum och Landstingsservice ska göra nollresultat. Folktandvården ska gå med 8,4 miljoner plus. Lasarettet i Enköping har målet att gå med högst 7 miljoner i underskott och Habilitering och hälsa högst 1,4 miljoner underskott.

Budgeten för Akademiska sjukhuset fastställdes inte, då styrelsen inte anser det möjligt att fastställa en balanserad budget med nuvarande förutsättningar. Frågan har överlämnats till landstingsstyrelsen.

Försämrad ekonomi för Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhusets prognos har försämrats. Nu är bedömningen att sjukhusets underskott vid årets slut kommer att uppgå till – 200 miljoner kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än föregående prognos. Det framgår av ekonomirapporten för november.

Försämringen beror främst på att intäkterna för riks- och regionvård har minskat som en följd av kapacitetsproblem. Detta beror på svårigheter att bemanna och brist på vårdplatser.

Primärvårdens prognos har förbättrat sin prognos med 7 miljoner kronor jämfört med tidigare. Förvaltningen bedömer nu att man kommer att göra ett plusresultat på 3,5 miljoner kronor under 2013. Habilitering och hjälpmedel väntas göra ett nollresultat, Landstingsservice ligger på – 23 miljoner kronor, Landstingets resurscentrum plus 3 miljoner kronor, Folktandvården plus 8,3 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping – 9 miljoner kronor.

Kontakt