Uppsnabbat produktionsstyrelsen 21 maj 2013

2013-05-21

Produktionsplaneringsverktyg följs upp

Hur ligger Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården till när det gäller införandet av produktionsverktyget Pro Ver? Detta vill produktionsstyrelsen har svar på. Produktionsstyrelsen uppdrog till förvaltningarna att inkomma med en redovisning av hur många verksamhetsområden som har gjort sin produktionsplan i ProVer, hur många som återstår och när alla är med.

Försämrad prognos för Primärvården

Primärvårdens senaste prognos pekar på ett nollresultat för 2013, vilket är en försämring med 6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.. Det framgår av tertialrapporten för januari-april, som presenterades för produktionsstyrelsen. Det innebär att Primärvården inte kommer att klara det beslutade resultatmålet på 8,7 miljoner kronor.

Den försämrade prognosen beror bland annat på att intäkterna blivit lägre än budgeterat och att planerade lokaleffektiviseringar inte kunnat genomföras.

Produktionsstyrelsen gav Primärvårdsdirektören i uppdrag att till i augusti ta fram en plan för att uppnå de beslutade resultatmålen.

Granskning av landstingets lönehantering

Landstingets revisorer har granskat landstingets hantering av löner. Den sammanfattande bedömningen är att lönehanteringen i huvudsak är säker och tillförlitlig och att löneredovisningen är riktig. Det finns några förbättringsområden. Bland annat behöver de dokumenterade rutinerna vid avslut av anställning förtydligas.

Produktionsstyrelsen gav Landstingets resurscentrum i uppdrag att till oktobersammanträdet 2013 redovisa de åtgärder som vidtagits för lönehanteringen.

Ombyggnation av hus M1/M2

Byggnaden M1, som idag inrymmer MSI och EPJ-förvaltningen, ska renoveras och byggas om. Det beslutade produktionsstyrelsen. Bland annat behöver lokalerna göras om i och med att EPJ-förvaltningen flyttar ut och sterilgruppen flyttar in. Ombyggnationerna beräknas kosta 16 miljoner kr.

Sop- och tvätthantering på Akademiska moderniseras

Landstinget ska se över möjligheterna att installera en sop- och tvättsug på Akademiska sjukhuset. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Idag hanteras sopor och tvätt manuellt, med många lyft av tunga avfalls- och tvättsäckar, där personalen riskerar stickskador. Denna hantering förändras när allt brännbart avfall i stället transporteras i rör med hjälp av tryckluft. Det betyder att över 50 procent av sopvolymen inte behöver lyftas manuellt utan transporteras med hjälp av sugsystemet. En annan fördel är att man komprimerar mängden förbrukningsmaterial.

Kostnaden för själva anläggningen beräknas till 50 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för installationen och anpassningen av fastigheterna. Detta kommer att samordnas med de påbörjade ombyggnationerna av sjukhuset, men planeras också för övriga byggnader på Akademiska. Anläggningen är tänkt att införas etappvis.

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att ta fram en programhandling för en sop- och tvättsug. Det slutliga beslutet om anläggningen ska byggas fattas under hösten 2013.

Beslut om nytt p-garage vid Akademiska sjukhuset

Planerna på att bygga ett nytt parkeringsgarage vid Akademiska sjukhuset går framåt. Produktionsstyrelsen beslutade att inleda programarbetet för husbygget och att upphandla en byggentreprenör.

Garaget, som får fem våningar, ska ligga vid den nuvarande norra parkeringen och kommer att rymma 584 platser mot dagens 250 på samma yta.

Den nuvarande norra parkeringen försvinner. Under byggtiden kommer det att göras i ordning tillfälliga parkeringsplatser på Ulleråker. Därifrån ska det gå matartrafik med bussturer som är anpassade till personalens arbetstider. Parkeringarna på sjukhusområdet kommer att prioriteras för patienter.

­­Kostnaden är beräknad till 220 miljoner kronor, som finansieras genom parkeringsavgifter.

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att ta fram en så kallad programhandling och att upphandla entreprenör.

Det slutgiltiga beslutet om att bygga ett garage fattas under hösten. Landstinget ska också söka byggnadslov hos Uppsala kommun. Den planerade byggstarten sker i slutet av hösten 2013 och byggtiden beräknas till cirka 1,5 år. Under förutsättningar att fortsatta beslut tas om bygget och att tillstånd ges, kommer garaget att stå färdigt i mitten av 2015.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

Lasarettet i Enköping får eget tillagningskök

Köket vid Lasarettet i Enköping ska öppnas och rustas upp så att det kan användas som tillagningskök. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Vid köket kommer det att lagas både patientmat och restaurangmåltider för personal och besökare. Kostnaden för ombyggnationen beräknas till 6 miljoner kronor.

De löpande kostnaderna för patientmat beräknas stiga från nuvarande 188 kronor per dagsportion till 289 kronor, vilket ger en kostnadsökning med 2,9 miljoner kronor per år. De kvalitetsmässiga fördelarna anses dock väga tyngre, och produktionsstyrelsen beslutade därför att maten ska lagas på plats.

(S), (V) och (MP) yrkade på att köket ska tas i bruk senast 1 januari 2014. Detta avslogs.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om flera måltidsalternativ.

Akademiska sjukhuset får eget tillagningskök

Ett nytt tillagningskök för patientmat ska byggas vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Köket byggs i anslutning till restaurang Blå korset. I och med detta kommer patienterna att få maten tillagad på sjukhusområdet, med de möjligheter som den geografiska närheten ger.

Den teknik som valts ger förutsättningar för att patienterna ska kunna välja mellan ett 20-tal olika rätter från en à la carte-meny. Maten lagas enligt cook-chill-metoden, som innebär att portionsförpackas och kyls ner innan den transporteras till avdelningarna. På avdelningarna värms och serveras maten till patienterna. Detta innebär att det finns möjlighet till variation även i tidpunkten för måltiden. De praktiska aspekterna av detta ska belysas och redovisas till produktionsstyrelsen i september.

Köket ska stå färdigt under 2015. Kostnaden för bygget uppgår till 69 miljoner kronor.

Enligt beräkningar kommer de löpande kostnaderna för patientmat att minska från 188 kronor per dagsportion till 166 kronor, vilket ger en kostnadsminskning med 5,6 miljoner kronor per år.

(MP) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om bland annat att Landstingsservice ska få i uppdrag att utreda tillagning i flera mindre kök samt en metod som innebär varmhållning.

Kontakt