Uppsnabbat produktionsstyrelsen 24 september 2013

2013-09-24

Programarbete stadsbussdepå

Landstingsservice får i uppdrag att genomföra programarbete för en stadsbussdepå i Fyrislund. Det beslutade produktionsstyrelsen. Programarbetet beräknas kosta 17 miljoner kronor och ska genomföras i nära samarbete med kollektivtrafiknämnden. Beslutet gäller under förutsättning att landstingsstyrelsen ställer sig bakom det.

Ny väg planeras på Akademiska sjukhuset

Landstingsservice får använda 40 miljoner kronor för att bygga en väg mellan kvinno- och barnsjukhuset och Ambulansvägen på Akademiska sjukhuset. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Vägen behövs för att säkerställa framkomligheten för räddningsfordon, sjukresebussar och övriga fordon. När de pågående och planerade ombyggnationerna vid Akademiska sjukhuset är genomförda kommer den nya vägen göra det möjligt att köra runt hela sjukhusområdet. Detta gör det möjligt att placera hållplatser för kollektivtrafiken i nära anslutning till samtliga entréer vid sjukhuset. Det ökar också möjligheten för personbilar och cyklister att få en jämnare och effektivare genomströmning inom området.

Infart till garage flyttas

In- och utfarten till garaget vid ingång 70 vid Akademiska sjukhuset ska flyttas. Det beslutade produktionsstyrelsen. Kostnaden för ombyggnationen beräknas uppgå till 19 miljoner kronor.

Idag ligger infarten i anslutning till sjukhusets huvudentré. Trafiksituationen är trång eftersom garaget nästan alltid är fullbelagt och det uppstår farliga situationer för trafikanter. De pågående och planerade ombyggnationerna vid Akademiska väntas förvärra situationen. In- och utfarten flyttas därför till garagets nordöstra del med anslutning från inre sjukhusvägen.

Beslut om att bygga parkeringshus

Det planerade nya parkeringshuset vid Akademiska sjukhuset ska uppföras. Det beslutade produktionsstyrelsen. Kostnaden för garaget, 220 miljoner kronor, ska finansieras genom parkeringsavgifter. Det nya p-huset beräknas vara färdigt i slutet av 2015.

Under byggtiden kommer personalen att erbjudas tillfälliga parkeringsplatser på Ulleråkersområdet, Kollektivtrafikförvaltningen ska säkerställa förbindelse därifrån till sjukhuset både genom ordinarie kollektivtrafik och genom extraturer i samband med skiftesbyte på Akademiska sjukhuset.

(V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och ansåg att projekteringen av ett parkeringshus ska avbrytas. (S) lämnade ett särskilt yttrande.

Tilläggsinvestering på Kungsgärdets vårdcentrum

Luftbehandlingsaggregaten i hus C på Kungsgärdets vårdcentrum ska bytas ut. Det beslutade produktionsstyrelsen. Den totala kostnaden blir 11,5 miljoner kronor. Bytet innebär en värmebesparing på 50-60 procent och en energibesparing på 370MWh/år.

Projektering av kök för patientmat

Redovisningen av projekteringsarbetet av kök för patientmat vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping senareläggs. Enligt tidigare beslut i produktionsstyrelsen skulle detta ha redovisats i september, men bedömningen är att arbetet inte har kommit så långt att detta är möjligt. I stället kommer det att redovisas i oktober. Det finns också ett uppdrag att utreda en à la carte-modell vid Akademiska sjukhuset. Den utredningen ska återrapporteras senare under hösten.

Förhyrning av lokaler vid palliativt centrum

Landstinget ska ingå hyresavtal med Uppsala kommun angående lokaler vid palliativt centrum. Det beslutade produktionsstyrelsen. Landstingets hospiceverksamhet är sedan den 16 maj i år lokaliserad till de nya lokalerna.

(MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag om att utreda möjligheten att ha hospice i egen regi.

Vårdpersonal på Akademiska avlastas från kringuppgifter

Vårdpersonalen vid Akademiska sjukhuset kan i framtiden avlastas från arbetsuppgifter som inte kräver sjukvårdsutbildning. Produktionsstyrelsen beslutade att ett pilotprojekt med så kallad Facility Management ska genomföras vid Akademiska sjukhuset.

Facility Management är ett sätt att hantera stöd och service på ett effektivare sätt.

Den utredning som landstinget har gjort visar att vårdpersonal idag lägger ner omfattande arbete på bland annat post- och godshantering, provtransporter, lokalvård samt förråds- avfalls- textil- och kosthantering. Genom att låta specialutbildade personalkategorier utföra detta arbete kan kvaliteten på tjänsterna höjas samtidigt som vårdpersonalen frigörs så att de kan fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter.

Slutsatsen är att det finns stora tidsbesparingar att göra för Akademiska sjukhuset om man inför Facility Management-konceptet.

Produktionsstyrelsens beslut innebär att ett pilotprojekt ska genomföras på en eller flera avdelningar på Akademiska sjukhuset. Därefter ska pilotprojektet utökas till att omfatta det så kallade 85-huset i samband med återflytten till nyrenoverade lokaler i april 2014.

Programhandling för ny vård- och behandlingsbyggnad godkänd

Vid produktionsstyrelsens sammanträde togs ett steg i beslutsprocessen för att uppföra en ny vård- och behandlingsbyggnad inom Akademiska sjukhuset med placering nära Dag Hammarskölds väg.

Det nya huset är tänkt att inrymma en rad verksamheter, med bland annat vård- och mottagningsrum, operationssalar, röntgen och radiologi. Det kommer också att fungera som evakueringsbyggnad under tiden som andra renoverings- och ombyggnadsarbeten pågår. Enligt planen ska huset stå klar i slutet av 2016.

Produktionsstyrelsen godkände programhandlingen för den nya byggnaden. Styrelsen beslutade också att det befintliga huset på tomten, som tidigare inrymt barn- och ungdomspsykiatri, ska rivas och att det ska byggas en kulvert för försörjningen till den nya byggnaden.

Samtliga beslut förutsätter att landstingsstyrelsen bedömer att fastighetsförnyelsen ligger i linje med landstingets strategiska inriktning. Denna fråga kommer att avgöras i landstingsstyrelsen den 28 oktober.

Det definitiva beslutet om det ska uppföras en ny vård- och behandlingsbyggnad fattas av landstingsfullmäktige den 20 november.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att produktionsstyrelsens beslut föregriper landstingsfullmäktiges beslut.

Redovisning av HIPEC-behandling vid Akademiska

Akademiska sjukhuset ska ta fram en redovisning om hur man behandlar patienter med spridd bukhinnecancer med varma cellgifter, så kallad HIPEC-behandling. Det beslutade produktionsstyrelsen. Redovisningen ska innehålla en allmän beskrivning av verksamheten och aktuell statistik.

Förvaltningarnas delårsrapporter

Förvaltningarna under produktionsstyrelsen har lämnat delårsrapporter som gäller perioden fram till sista augusti 2013.

Den största förändringen jämfört med tidigare rapporter är att Akademiska sjukhuset har skrivit ner sin prognos från 0 till -140 miljoner kronor. Utöver detta lämnar Primärvården en negativ prognos på -3,5 miljoner kr, Habilitering och hjälpmedel – 1,2 miljoner kr och Lasarettet i Enköping -2,6 miljoner kr.

Akademiska sjukhusets underskott på 140 miljoner kronor utgör cirka 1,8 procent av sjukhusets totala budget. En bidragande orsak är bristen på sjuksköterskor, som inverkar negativt på produktionen och som därmed påverkar sjukhusets ekonomi. Kostnaderna för läkemedel och för köpt vård har också blivit högre än budgeterat.

Produktionsstyrelsen beslutade att ge Akademiska sjukhuset i uppdrag att bemanna sjukhuset under resten av 2013 i syfte att skapa en tillräcklig och hållbar produktionskapacitet till ingången av 2014.

Akademiska sjukhuset fick också i uppdrag att påskynda arbetet med att införa produktionsplanering och att använda det landstingsgemensamma verktyget ProVer. Detta arbete ska vara slutfört senast i november 2013.

Produktionsstyrelsen beslutade även att ge primärvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett nollresultat 2013.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett förslag om att fullmäktige ska medge Akademiska sjukhuset att gå med underskott. De yttrade sig också om vårdkösituationen.

Utvärdering av Landstingets resurscentrum

En utvärdering har gjorts av Landstingets resurscentrum. Utvärderingen visar att verksamheten under 2009-2011 har effektiviserats med 10 procent, vilket var ett av målen när man samlade olika administrativa arbetsuppgifter till en förvaltning. Andra mål, som att verksamheten ska frigöra resurser till kärnverksamheten, är svårare att utvärdera.

Landstingsdirektören har gett Landstingets resurscentrum i uppdrag att ta fram en handlingsplan med en övergripande utvecklingsstrategi på ett och tre års sikt.

Handlingsplan för att överbrygga språksvårigheter

Landstinget ska ta fram en handlingsplan för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter. Det beslutade produktionsstyrelsen.

En arbetsgrupp har gjort en kartläggning över vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder. Gruppen har också tagit fram förslag på tänkbara åtgärder som landstinget ska vidta. Bland förslagen finns bland annat att utveckla möjligheten att kontakta vården på andra språk via telefon och att utveckla informationen på andra språk på webbplatserna.

Produktionsstyrelsen gav kommunikationsdirektören och primärvårdsdirektören i uppdrag att ta ställning till vilka av förslagen som ska genomföras.

Vårdkedjan för höftfrakturer granskad

Vårdkedjan för patienter med höftfraktur som vårdas på Akademiska sjukhuset har granskats. Revisionen fann vissa brister, som bland annat handlade om långa väntetider. Den ortopediska kliniken har upprättat handlingsplaner för att korrigera bristerna.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att avsätta resurser för projektet Höftspåret för att säkerställa en väl fungerande process för patienter med höftfraktur.

Vårdgarantirapport augusti

Tillgängligheten till primärvård i Uppsala län är fortsatt mycket hög. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller telefontillgängligheten fick 91 procent av patienterna hos den landstingsdrivna primärvården och 95 procent av patienterna hos den privata primärvården svar samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 90 procent, både i den landstingsdrivna och i den privata primärvården.

Väntetiderna till specialistvård var i stort sett oförändrade jämfört med föregående månad. 46,3 procent av patienterna fick tid för besök och 41,7 procent fick behandling inom två månader.

För att få del av den så kallade kömiljarden måste i genomsnitt 70 procent av patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom två månader. Detta innebär att landstinget i nuläget inte klarar gränsen för kömiljarden.

En förklaring till landstingets siffror är att antalet vårdplatser har dragits ner under sommarmånaderna, på motsvarande sätt som tidigare år. Samtidigt har personalförsörjningssituationen varit kritisk. Detta har påverkat Akademiska sjukhusets möjlighet att hålla upp produktionen och akut verksamhet har prioriterats framför planerade operationer.

Kontakt