Uppsnabbat produktionsstyrelsen 26 mars 2013

2013-03-26

Rapportering av skador och olyckor inom transportsystemet

Akademiska sjukhuset ska utöka olycksfallsregistreringen till att även omfatta registrering till det nationella informationssystemet för data om skador och olyckor inom hela transportsystemet (STRADA). Det beslutade produktionsstyrelsen.

STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, är ett informationssystem för skador och olyckor inom vägtransportsystemet som är kända av polis eller sjukvård, till exempel olyckor med motorfordon, gång- och cykeltrafikanter. Informationen används för att effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet.

Akademiska sjukhuset har hittills rapporterat skade- och olycksfall till Socialstyrelsens databas IDB Sverige. Nu utökas olycksfallsregistreringen. Kostnaderna för registreringen ersätts av Transportstyrelsen.

Kostnader för tillagningskök vid Lasarettet i Enköping utreds

Landstingsservice ska beräkna vad det skulle kosta att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping. De ska också göra en kostnadsberäkning av vad portionspriset skulle bli om maten tillagades i Enköping jämfört med dagens portionspris.

I uppdraget ingår också att belysa eventuella för- och nackdelar med lokal matproduktion. Det är ett tillägg till den förstudie som görs om utformningen av ett framtida kök för patientmat vid Akademiska sjukhuset. Utredningen ska redovisas för produktionsstyrelsen i maj.

Driftavdelningen byggs om

Teknikavdelningen vid Landstingsservice i byggnaden C1 ska byggas om. Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att ta fram en programhandling.

Ombyggnationen är en följd av att avfallsstationen görs om. Genom att skapa nya, ändamålsenliga lokaler ska samarbetet mellan driftenheten och systemingenjörerna inom teknikavdelningen underlättas. Byggnaden är uppförd 1958 och bedöms inte uppfylla gällande krav på funktionalitet och arbetsmiljö. I investeringsbudgeten finns 15 miljoner kronor avsatta för ändamålet.

Fler vårdavdelningar på Akademiska ska få enkelrum

Vårdavdelningarna i hus 70 vid Akademiska sjukhuset byggs om så att patienterna får enkelrum. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Sedan tidigare har det bestämts att hus 70 vid Akademiska sjukhuset ska renoveras. Nu görs en ändring i vårdplanen som innebär att lokalerna disponeras på ett nytt sätt. De tvåbäddsrum som idag finns kommer att ersättas av enkelrum.

Motivet är att enkelrum anses ha flera fördelar. Bland annat ger de patienterna mer integritet, minskar risken för smittspridning och gör det möjligt att arbeta på ett mer effektivt sätt.

­Ombyggnationen innebär att antalet vårdplatser i hus 70 minskar med 82 jämfört med dagens situation. Totalt på sjukhuset blir det dock ingen minskning i och med att det tillkommer 76 nya vårdplatser i hus 65, som idag används för evakuering av vårdavdelningar under renoveringstiden. Det blir också 13 extra vårdplatser i hus 85.

Kostnaden för renoveringen påverkas inte av att det införs enkelrum. Enligt beräkning påverkas inte heller vårdkostnaden av att patienterna har egna rum.

Ombyggnationen av hus 70, som idag inrymmer bland annat kirurgi och ortopedi inleds under 2014 med att en tillbyggnad görs för teknik och logistik . Renoveringarna av vårdavdelningarna följer därefter under 2015 och beräknas vara klara i slutet av 2017. Kostnaden uppgår till 431 miljoner kronor för vårdbyggnaden samt 95 miljoner för teknikhuset.

Ekonomirapport februari

Landstingets beräknas göra ett plusresultat på 182 miljoner kronor under 2013. Detta är 45 miljoner kronor sämre än vad som budgeterats. Det visar prognosen efter februari månad.

Försämringen beror till stor del på minskade statsbidrag med 80 miljoner kronor.

Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 5,9 procent, vilket är i stort sett i nivå med budgeten. Kostnadsökningen beror på satsningar som görs inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. För att klara finansieringen av satsningarna har skatten höjts med 30 öre.

Om man bortser från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,4 procent.

Kontakt