Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 februari 2014

2014-02-10

Akademiska får full rörlig ersättning för 2013

Akademiska sjukhuset kommer att få ut hela den rörliga ersättningen för 2013, det vill säga drygt 2,5 miljarder kronor, i enlighet med vårdavtal och tilläggsbeställning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Sjukhusets produktion för 2013 understiger visserligen beställningen med 0,8 procent, vilket motsvarar 17,5 miljoner kronor. Men antalet vårdkontakter har överskridit beställningen med 2 procent genom förändrade arbetssätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser positivt på att Akademiska sjukhuset arbetar med att korta vårdtiderna och beslutar därför att betala ut hela den rörliga ersättningen, som om all beställd vård hade producerats.

(MP) lämnade ett särskilt yttrande och ville ha en mer detaljerad redovisning.

Akademiska får ersättning för material till "vårdtunga patienter"

Akademiska sjukhuset ska få ett tillskott på 4 miljoner kronor för kostnader för visst material till patienter som vårdats inom slutenvården på sjukhuset eller som under lång tid behövt material för vård i hemmet. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Exempel på verksamheter som föreskriver "vårdtungt" material är barnsjukhuset, lungkliniken och sårvårdsmottagningen.

Internkontrollplan fastställd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde internkontrollplan för 2014.

(MP) reserverade sig till förmån för ett tilläggsyrkande om att 20 procent av vårdgivarna ska granskas.

Införande av nationella intygstjänster

Landstingets resurscentrum får i uppdrag att ansvara för ett projekt som syftar till att införa de nationella intygstjänsterna i Landstinget i Uppsala län. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Projektet kostar 950 000 kronor och finansieras med medel från rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden.

Rehabiliteringsgarantin 2014

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om hur statsbidraget för rehabiliteringsgarantin ska fördelas 2014.

Rehabiliteringsgarantin är statliga medel som syftar till att ge patienter evidensbaserad rehabilitering som ska bidra till att de kan återgå i arbete, fortsätta arbete samt förhindra och förebygga sjukskrivning. Sjukdomsgrupperna är patienter i arbetsför ålder som lider av psykisk ohälsa eller långvarig smärtproblematik. Dessa grupper står för 2/3 av alla sjukskrivningar.

De behandlingar som ersätts är kognitiv beteendeterapi för psykisk ohälsa och multimodal teamrehabilitering för smärtproblematik. Såväl landstingdrivna som enskilda verksamheter kan få bidrag.

Förlängning av avtal för öppenvårdsradiologi

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att förlänga avtalet om öppenvårdsradiologi med Aleris Diagnostik AB i 24 månader till och med 30 september 2016.

Vårdval för specialiserad öron- näs- och halssjukvård i öppenvård

Från den 1 april 2014 införs vårdval för specialiserad öron- näs- och halssjukvård i öppenvård. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en regelbok för området.

Under 2014 gäller vårdvalet för externa vårdgivare. Från den 1 januari 2015 blir det även möjligt att välja vård som bedrivs i landstingets egen regi.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Vårdval för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Från den 1 april 2014 införs vårdval för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att anta en regelbok för området.

Under 2014 gäller vårdvalet för externa vårdgivare. Från den 1 januari 2015 blir det även möjligt att välja vård vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

(S), (V) och (MP) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Beslut om den anslagsfinansierade delen av primärvården

Hälso- och sjukvårdstyrelsen fattade en rad beslut som handlade om hur den anslagsfinansierade delen av primärvården ska organiseras och hur uppdraget för förvaltningen Hälsa och habilitering ska se ut.

Bland annat beslutade man om uppdraget till Hälsa och habilitering när det gäller att samordna och utveckla den hälsoinriktade hälso- och sjukvården i primärvården. Den organisatoriska tillhörigheten av olika funktioner, som till exempel publicerare för kvalitetshandboken och Enheten för Transkulturell Psykiatri fastställdes. Dessutom avsattes 3 miljoner kronor för nya administrativa tjänster vid Hälsa och habilitering.

Vidare antog hälso- och sjukvårdsstyrelsen några förslag som landstingsstyrelsen ska besluta om senare. Dessa beslut innebär bland annat att Hälsa och habilitering ska vara ett stöd för den samlade primärvården i länet och att Hälsa och habiliterings uppdrag vad gäller närvård ska tydliggöras. Det föreslås också att ett äldrecentrum ska inrättas vid förvaltningen.

Landstinget klarade del av kömiljarden

Under december 2013 klarade landstinget en del av kraven för kömiljarden för andra månaden i rad. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller specialistvård fick 72,6 procent av patienterna behandling inom två månader och landstinget klarar därmed kömiljardens krav på 70 procent. Däremot hamnar landstinget under gränsen för besöksgarantin. 65,8 procent av patienterna fick tid för besök hos specialist inom två månader. Gränsen för kömiljarden är 70 procent.

Tillgängligheten till primärvård var fortsatt hög. När det gäller telefontillgängligheten fick 94 procent av patienterna hos den landstingsdrivna primärvården och 92 procent av patienterna hos den privata primärvården svar samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 89 procent i den landstingsdrivna primärvården och 88 procent i den privata.

Kontakt