Uppsnabbat landstingsfullmäktige 16-17 juni 2014

2014-06-17

Tertialrapport januari - april

Landstingsfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2014. Landstingsfullmäktige godkände också landstingsstyrelsens och produktionsstyrelsens beslut beträffande prognos och budget för Akademiska sjukhuset.

Landstingets resultat för 2014 beräknas bli minus 73 miljoner kronor. Prognosen för Akademiska sjukhuset är oförändrad mot tidigare och ligger på minus 190 miljoner kronor.

För landstinget som helhet har det ekonomiska läget förbättrats med 67 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Detta beror bland annat på högre skattintäkter och minskade läkemedelskostnader.

Däremot förväntas flera av landstingets verksamheter göra minusresultat under 2014. Akademiska sjukhusets underskott beräknas liksom tidigare till minus 190 miljoner kronor. En förutsättning för att nå detta resultat är att sjukhuset klarar personalförsörjningen så att man kan fortsätta att producera enligt budget.

Resultatet för Lasarettet i Enköping har försämrats och beräknas nu till minus 21 miljoner kronor. Underskottet beror huvudsakligen på effekter av en ny prismodell för röntgentjänster.

Kollektivtrafikförvaltningens prognos är minus 6 miljoner kronor. Försämringen beror främst på lägre biljettintäkter.

Landstingsplan och budget 2015-2017 godkänd

Landstingsplanen och budgeten för 2015-2017 godkändes av landstingsfullmäktige.

Nettokostnaden för hela landstingets verksamhet 2015 budgeteras till 9,2 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård (7,8 miljarder kronor). Kollektivtrafiken kostar 802 miljoner kronor, landstingets övergripande verksamhet (bland annat Landstingets ledningskontor, landstingets resurscentrum och förtroendemannaorganisationen) 555 miljoner kronor, kulturverksamheten 94 miljoner kronor och den regionala verksamheten 37 miljoner kronor.

Under 2015 ökar landstinget resurserna på hälso- och sjukvård med 381 miljoner kronor, motsvarande 5,1 procent. Bland annat får Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ett extra tillskott på 185 miljoner kronor, utöver den ordinarie uppräkningen. 30 miljoner kronor har avsatts för en riktad lönesatsning.

En nyhet i budgeten är att medlen som läggs på forskning och utbildning för första gången särredovisas. Under 2015 lägger landstinget 192 miljoner kronor inom detta område.

Under 2015-2017 kommer landstinget att göra investeringar på sammanlagt 5,5 miljarder kronor. Investeringarna gäller främst satsningar på fastigheter inom Akademiska sjukhusets område.

Landstingsskatten och patientavgifterna blir oförändrade under 2015.

(S), (V), (MP) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Samordningsförbundets årsredovisning godkänd

Landstingsfullmäktige godkände Samordningförbundet Uppsala läns årsredovisning för 2013. I enlighet med revisorernas rekommendationer beviljade fullmäktige inte ansvarsfrihet för den tidigare förbundsordföranden. Däremot beviljades övriga styrelseledamöter ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet arbetar för att underlätta samverkan och en effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. I förbundet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna i Uppsala län.

Skärpta krav i landstingets nya miljöprogram

Minskad användning av engångsartiklar, solceller på taken och fler videomöten på distans för att minska på resorna. Det är några av de miljöåtgärder som landstinget planerar under de närmaste åren.

Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna ett nytt miljöprogram för 2015-2018. Det nya miljöprogrammet innehåller mål och åtgärder inom tre huvudområden:

  • minskad klimatpåverkan (transporter, energi, förbrukningsmaterial)
  • hälsosam och giftfri miljö (kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier)hållbar och
  • effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och biologisk mångfald).

 

En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångsprodukter inom vården har ökat på senare år. Merparten av produkterna är tillverkade av plast, vilket ger stora avfallsmängder som tas om hand och som också har klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp. Målet är att användningen av engångsprodukter ska minska med 15 procent till 2018.

Ett annat mål är att koldioxidutsläppen från resor ska minska. Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ersättas med videomöten, men även patienternas resor till och från vården ska minska med hjälp av ökad användning av telemedicin.

När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, cirka 20 tak på Akademiska sjukhusets område och cirka18 tak på fastigheter i övriga länet.

(V) , (MP) och (SD)  lämnade olika yrkanden som avslogs.

Thoraxkliniken får Ullapriset i vårdhygien

I samband med landstingsfullmäktige hölls en utdelning av landstingets vårdhygieniska pris, "Ullapriset".

Vinnare av Ullapriset 2014 är thoraxkliniken vid Akademiska sjukhuset. Juryns motivering lyder: "för långsiktigt och strävsamt vårdhygienskt arbete som visar ett tydligt resultat med minskat antal vårdrelaterade infektioner".

Ullapriset instiftades 2013 och är uppkallat efter Ulla Carlson, som var Sveriges första hygiensjuksköterska och verksam vid Akademiska sjukhuset mellan 1964 och 1990. Prissumman är på 50 000 kronor.

Regional kulturplan för Uppsala län 2015– 2017 antagen

Den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2017 antogs av landstingsfullmäktige.

Uppsala län ingår sedan 2013 i kultursamverkansmodellen som innebär att landstinget fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I kulturplanen beskrivs de satsningar och prioriteringar landstinget vill göra för kulturen i Uppsala län. Den nu gällande kulturplanen omfattar åren 2013–2014 medan den nya kulturplanen är treårig. Arbetet med planen har skett i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv.

Den regionala kulturplanen utgår från tre perspektiv/ mål med särskilda satsningar och utvecklingsområden under de kommande tre åren:

Ett rikare konstliv
bland annat genom att bygga ut en litteratur- resp. scenkonstkarusell till att omfatta hela länet samt utveckla infrastrukturen för dansen.

En ökad kulturell delaktighet
bland annat genom att stödja initiativ som ökar mångfalden i länets kulturliv samt utveckla kultur- och naturstigar i kulturellt betydelsefulla strövområden i länet.

En attraktivare livsmiljö
bland annat genom att arbeta för att professionella kulturskapare och andra företrädare för kultur i större utsträckning används i samhällsplanerande processer.

Kulturplanen utgår från landstingets vision om att Uppsala län år 2025 ska vara en stark kulturregion med internationell lyskraft. Enligt visionen ska länet vara "ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika historia en levande gestaltning".

Bemyndigande om kontorslokaler

Landstingsstyrelsen bemyndigas att teckna ett preliminärt hyresavtal gällande kontorslokaler för Landstingets ledningskontor. Det beslutade landstingsfullmäktige. Landstinget letar för närvarande efter nya lokaler för ledningskontoret. Efter att ha utrett frågan har man kommit fram till att det mest lämpliga är att hyra andra lokaler. Frågan ska återkomma till landstingsfullmäktige.

Samverkansavtal om tågtrafik i östra Mellansverige

Landstinget i Uppsala län ska ingå samarbetsavtal om regional tågtrafik i östra Mellansverige. Det beslutade landstingsfullmäktige.

I samverkansavtalet ingår förutom Uppsala län också Stockholm, Sörmland, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Nytt ersättningssystem för sjukhusen godkänt

Ersättningssystemet för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ändras. Det beslutade landstingsfullmäktige.

I framtiden finansieras sjukhusen huvudsakligen genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.

Det nya systemet ger inte automatiskt Akademiska sjukhuset mer pengar att röra sig med. Det som ändras är beräkningsgrunden.

Med det nuvarande systemet lägger landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse varje år en beställning, där man anger volymer av olika former av vård och behandling, som sedan ersätts utifrån en särskild taxa. Mer än hälften av Akademiska sjukhusets ersättning har varit rörlig och för Lasarettet i Enköping har den rörliga delen varit ännu högre, så mycket som tre fjärdedelar.

Med det nya sättet att räkna kommer minst 94 procent av ersättningen till sjukhusen att vara en fast ersättning, motsvarande ett anslag. Den återstående delen betalas ut om sjukhusen uppfyller vissa kvalitets- och tillgänglighetsmål samt särskilda satsningar för att främja kvalitetsutveckling och förbättrade arbetssätt i vården.

Det nya systemet börjar gälla från den 1 januari 2015.

(MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Ny modell för landstingets hantering av investeringar

Landstingsfullmäktige beslutade att anta en modell för investeringsprocessen vid fastighets- och utrustningsinvesteringar. Investeringsprocessen ska ge riktlinjer för hur underlag till investeringarna ska tas fram, hur analys och prövning ska ske och ge en helhetsbild av landstingets aktuella och kommande investeringsbehov. Processen ersätter den process som antogs av landstingsfullmäktige 2004.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Motion om sprututbyte återremitterad

Johan Edstav (MP) föreslog i en motion att landstinget ska ansöka hos Socialstyrelsen om att starta sprututbytesverksamhet i Uppsala län. Skälet för detta är att smittspridning kan undvikas, vilket ger en samhällsekonomisk vinst, och att den som missbrukar har rätt till en jämlik hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har utrett frågan och tagit fram en rapport om öppen mottagning och sprututbyte. I rapporten föreslås en ny öppen mottagning för missbrukare, hemlösa och andra utsatta grupper, där sprutbytesverksamhet skulle kunna ingå.

Landstingsstyrelsen har också behandlat motionen och ser positivt på en sådan öppen mottagning, men konstaterar att det idag inte finns någon finansiering för den. Det finns inte heller några uttryckliga önskemål från länets kommuner om en sådan verksamhet. Landstingsstyrelsens beslut blev därför att föreslå hälso- och sjukvårdsstyrelsen att låta fördjupa utredningsarbetet och att begära medel för en mottagningsverksamhet i budgetarbetet inför 2016.

Landstingsfullmäktige beslutade efter votering att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med motiveringen att det ska göras en tydligare bedömning av vilka fördelar det finns som gör att förslaget ska genomföras samt att avvakta resultaten av utvärderingarna i Stockholm.

(F) och (MP) reserverade sig mot beslutet.

Nytt konkurrensprogram för hälso- och sjukvården

Ett nytt konkurrensprogram för hälso- och sjukvården antogs av landstingsfullmäktige.

Syftet med programmet är att ange en tydlig strategi för fortsatt konkurrensutsättning av landstingets hälso- och sjukvård med långsiktig inriktning, ambitioner och spelregler.

Av strategin framgår att i princip all verksamhet ska kunna utsättas för konkurrens. Innan en verksamhet utsätts för konkurrens ska mål och riktlinjer för den upphandlande verksamheten redovisas liksom hur uppföljningen ska ske och hur allmänheten ska ges insyn.

Inför en upphandling ska det göras en analys av effekterna för de verksamheter som berörs inom landstinget, särskilt när det gäller forskning och utveckling och hur jourförsörjningen ska tillgodoses.

Upphandling ska genomföras så att lokala marknader stöttas och utvecklas, där man särskilt beaktar förutsättningarna för små entreprenörer och nyetableringar.

Även om en verksamhet lämnas över till en privat utförare har landstinget alltid kvar huvudmannaskapet. Det innebär att landstinget är ansvarigt om inga privata utförare vill medverka i en upphandling eller om en privat utförare avvecklar sin verksamhet.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på avslag.

Interpellation om VIP-kort

Landstingsrådet Johan Edstav (MP) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om införandet av ett så kallat VIP-kort i sjukvården, som besvarades av produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquist (FP). Enligt Edstav är det alltför många multisjuka äldre som kommer in till akutmottagningarna och får ligga och vänta i korridorerna på att bli medicinskt omhändertagna. Frågan om VIP-kort fanns med som en punkt i Alliansens valmanifest.

Fråga:
Varför har patienter med stora och kända vårdbehov inte fått VIP-kort till vården?

Svar:
Det pågår ett arbete på flera håll i landstinget med att utveckla flera direktinläggningsspår inom hälso- och sjukvården för gruppen multisjuka äldre.

I samarbete med kommunen driver landstinget sedan 2010-2011 närvårdsavdelningen i Östhammar, där majoriteten av patienterna direktinläggs via akutmottagningen eller ordinarie primärvård. I augusti öppnar en närvårdsavdelning också i Uppsala.

I samråd med Akademiska sjukhuset planerar förvaltningen Hälsa och habilitering att direktinlägga, det vill skapa ett snabbspår från akutmottagningen. Vidare kommer möjligheterna att samordna motsvarande direktinläggningssystem på andra kliniker att ses över. Ett direktinläggningsspår från primärvården diskuteras också.

Vid Akademiska sjukhuset samarbetar den geriatriska medicinavdelningen 30A med mobila äldreakuten, ambulansen och äldrevårdsenheten. Dessa enheter kan i mån av plats vända sig direkt till avdelningen för direktinläggning. Sedan januari i år avlastar en mobil äldreakut akutmottagningen ytterligare genom att göra hembesök hos personer inskrivna i kommunal hemsjukvård. Även vid Lasarettet i Enköping finns möjlighet till direktinläggning av patienter om dessa är anslutna till palliativa teamet eller hjärtsviktsteamet.

Produktionsstyrelsen har under våren 2014 begärt en redovisning av Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings pågående och tänkbara direktinläggningsspår. Akademiska sjukhuset kommer inom ramen för "Bättre liv för sjuka äldre" att arbeta vidare med förbättringsmöjligheter gällande direktinläggningar. Arbetet ska redovisas i produktionsstyrelsen i december 2014.

En iakttagelse är att sedan Primärvården införde drop in-mottagningar vid samtliga vårdcentraler ökar inte längre antalet besök på akutmottagningarna.

Fråga om listning över länsgränserna

Landstingsrådet Sören Bergqvist (V) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) om listning över länsgränserna.

Frågan handlar om vilken uppfattning landstinget har om hur debitering mellan landsting ska gå till. Enligt nyligen ingångna avtal med landstingen Gävleborg och Stockholm ska ingen debitering ske mellan landstingen. Om en patient som är listad i ett annat landsting än Uppsala län blir sjuk och behöver söka vård i Uppsala län kvarstår ändå kapiteringsersättningen, "vårdpengen" till vårdcentralen där patienten är listad. Samtidigt har Samverkansnämnden, där landstinget i Uppsala län ingår och Erik Weiman är vice ordförande, yttrat sig över ett förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård och förordar där att landstinget att landstingen tillämpar utomlänsdebitering i stället för kapiteringsersättning.

Frågor:
Vilken uppfattning har du om listning över länsgränserna vad gäller ersättning?
Var det OK för din del att avtalen med Gävleborg och Stockholm inte följde sjukvårdsregionens uppfattning?

Svar:
Det svar som ges från vår samverkansnämnd som ett remissvar om patientlagen är en annan sak än de avtal som vi tecknar med andra landsting.

Kontakt