Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 september 2014

2014-09-01

Fortsatt planering av ny sjukhusentré

Planeringen för att bygga om Akademiska sjukhusets huvudentré vid ingång 70 fortsätter. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta projekteringen.

Den nya entrén är tänkt att innehålla reception, infotek, restaurang, apotek, kiosk och sjukhuskyrka. Entrén ska byggas så att besökare, personal, inneliggande patienter och gods separeras. Syftet är att värna patientens säkerhet och integritet.

Det finns också förslag om att en ny föreläsningssal med 130 platser ska byggas. Landstingsdirektören fick i uppdrag att titta vidare på den frågan och bedöma om sjukhuset behöver ytterligare en stor föreläsningssal.

Byggtiden för den nya huvudentrén är beräknad till 27 månader. Beslutet om att genomföra ombyggnationen är tänkt att tas under 2015.

Programarbete för kulvert

Kulvertarna vid Akademiska sjukhuset ska byggas om. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Ombyggnationerna gäller en ny planerad transportkulvert, breddning av en befintlig kulvert och en kulvertanslutning fram till avfallsstationen. Det befintliga kulvertsystemet är smalt och brant och innebär säkerhetsrisker. Programarbetet kommer att kosta 2,7 miljoner kronor.

Vårdcentrum i Östhammar och Tierp får sprinklersystem

Brandsäkerheten ska höjas vid Östhammars respektive Tierps vårdcentrum. Det beslutade landstingsstyrelsen.

En utredning av brand- och utrymningssäkerheten visar att det idag finns stora brister.

Nu ska en rad åtgärder vidtas för att förbättra säkerheten. Bland annat ska det installeras sprinklers. De nu beslutade åtgärderna kostar 15,5 miljoner kronor för Östhammar och 14,5 miljoner kronor för Tierp. Tidigare har totalt 7,5 miljoner för respektive vårdcentrum satts av för brandskyddsåtgärder.

Svar på remiss om ambulansflyg

Landstinget har svarat på en remiss om bildandet av ett kommunalförbund som ska samordna den luftburna ambulanssjukvården i Sverige. Landstinget anser att förbundsordningen är väl genomarbetad. Landstinget önskar delta i en nationell samverkan av ambulansflyget.

Medlemskap i Forum för Health Policy

Landstinget ska bli medlem i Forum för Health Policy. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Forum för Health Policy är en ideell förening som verkar för kunskapsbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet är att stimulera till problemlösning och kreativt beslutsfattande kring hälso- och sjukvårdens organisation, ledning och styrning. Detta har gjorts bland annat genom anordnandet av nationella workshops och seminarier. Bland medlemmarna finns myndigheter, läkemedelsföretag, fackliga organisationer och patientrepresentanter.

Föreningen har tidigare legat under Vårdalstiftelsen och har uttryckt önskemål om att Landstinget i Uppsala län ska engagera sig som medlem och som värd för verksamheten.

Landstingsstyrelsens beslut innebär att landstinget på försök blir medlem under ett år till en kostnad av 50 000 kronor. Efter en utvärdering kommer landstinget att ta ställning till fortsatt medlemskap och eventuellt värdskap.

Landstingsanställda erbjuds årsbiljett i kollektivtrafiken med löneavdrag

Landstingsanställd ska erbjudas att köpa årsbiljett i kollektivtrafiken med löneavdrag. Det beslutade landstingsstyrelsen. Erbjudandet börjar gälla den 1 oktober 2014.

Månadskostnaden för en landstingsanställd kommer att bli 625 kronor, vilket är 33 kronor lägre jämfört med vad årsbiljett med autogiro kostar.

Landstinget har sedan många år som mål att minska koldioxidutsläppen från resor till och från arbetet. Tidigare åtgärder har lett till att andelen medarbetare som cyklar till och från jobbet har ökat. Syftet med att erbjuda årsbiljetter till ett något lägre pris är att locka fler att gå över till att resa kollektivt.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att ärendet ska utredas vidare för att hitta ett mer attraktivt erbjudande.

Svar på skrivelser om stöd till Gaza

Landstingsstyrelsen har svarat på två skrivelser från landstingsrådet Sören Bergqvist (V) respektive Jeannette Escanilla, distriktsordförande för (V) i Uppsala län. I skrivelserna föreslås att landstinget ska utreda möjligheterna att lämna stöd till befolkningen i Gaza, till exempel i form av medicinsk utrustning, medicinsk kompetens och mediciner.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att man redan skickar överskottsmaterial och utrangerad men fungerande utrustning till behövande i olika länder. Detta går via Läkarmissionens och Erikshjälpens biståndsorganisation Human Bridge, som avgör vart materialet ska skickas. Organisationen har i rådande situation inga fungerande kontakter gentemot Gaza, varför inget material kan skickas dit. Enligt landstingsstyrelsen är SIDA den aktör som både har uppdrag och möjligheter att ge stöd till Gaza. Landstinget har andra ansvarsområden och bör fokusera på de utmaningar som organisationen står inför.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och ansåg att en utredning ska göras.

Namngivning av byggnader vid Akademiska sjukhuset

Landstinget ska ta fram förslag på namn på olika byggnader på Akademiska sjukhuset. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Idag är byggnaderna på sjukhuset namngivna för att man ska kunna orientera sig inom sjukhusområdet. De olika byggnadsblocken och sjukhusets ingångar hålls isär genom bokstäver och siffror. Landstingsstyrelsen vill att byggnader och enheter på sjukhusområdet får namn som kan bidra till att Akademiska sjukhuset som begrepp understöds och förstärks. Syftet är att skapa igenkänning och delaktighet.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur Akademiska sjukhusets byggnader kan namnges på ett sätt inför allmänheten ger ett bättre uttryck för sjukhusets verksamhet.

Svar på remiss om brottsofferdirektivet

Landstinget har yttrat sig till justitiedepartementet över departementsskrivelsen Genomförande av brottsofferdirektivet. Landstinget har inget att invända mot utredningsförslaget.

Yttrande om mers-virus

Landstinget har yttrat sig till socialdepartementet över ett förslag om att mers-virus ska ingå i smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar. Landstinget ställer sig bakom förslaget. Landstinget välkomnar också ett förslag om att laboratorieanmälningarna av influensa ska ändras till att omfatta alla influensatyper.

Remissyttrande om ersättning för narkolepsi

Landstinget har yttrat sig till socialdepartementet över remissen "Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi".

Utredningen föreslår att de drabbade ska få ersättning från läkemedelsförsäkringen i första hand. Staten ska betala kompletterande ersättning i de fall där begränsningar i läkemedelsförsäkringen förhindrar full ersättning. Rätten till ersättning gäller dem som inte fyllt 20 år vid vaccinationstillfället och som vaccinerades under kampanjen 2009 och 2010. Den sammanlagda ersättningen begränsas till 10 miljoner kronor per person.

Landstinget anser att utredningens förslag är bra och tillförsäkrar de drabbade barnen och ungdomarna en korrekt och rättmätig ekonomisk ersättning.

(S), (V) och (MP) föreslog en annan skrivning, där landstinget ställer sig tvekande till att Kammarkollegiet ska göra en egen prövning av försäkringsärendet trots att det redan prövats av läkemedelsförsäkringen. Detta avslogs.

Yttranden om assisterad befruktning

Landstinget har yttrat sig till Sveriges kommuner och landsting över uppföljningsrapporten Assisterad befruktning. SKL föreslår bland annat att åldersgränserna för att starta en behandling ska bli desamma i hela landet och att antalet behandlingar ska vara lika i alla landsting och sjukvårdsregioner. Landstinget är positivt till att reglerna kring assisterad befruktning blir likartade inom hela landet.

Landstinget har också yttrat sig till justitiedepartementet över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. I utredningen föreslås att ensamstående kvinnor ska få möjlighet till insemination och befruktning utanför kroppen inom den svenska hälso- och sjukvården. Utredningens reglering om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ska betraktas som ett undantag från regeln att barnen ska garanteras två rättsliga föräldrar redan från födelsen.

Landstinget delar uppfattningen att barnens bästa ska tillmätas stor betydelse och att huvudregeln ska vara att barnet har rätt till två föräldrar redan från födelsen, men är i grunden positivt till att ensamstående kvinnor ska få assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvårdens ram. Landstinget anser dock att utredningen borde ha belyst barnperspektivet mer ingående. Det behöver också tas fram riktlinjer som stöd för de läkare som ska göra lämplighetsbedömningar. I första hand anser dock landstinget att förslagen i delbetänkandet skjuts upp och behandlas samtidigt med förslagen i utredningens kommande slutbetänkande.

Yttrande om risk- och sårbarhetsanalyser

Landstinget har yttrat sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap över en ny föreskrift om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Landstinget lämnar en rad synpunkter på förslaget.

Yttrande om partiklar i luften

Landstinget har lämnat ett underlag till miljödepartement angående överskridna gränsvärden för större partiklar i luften enligt luftkvalitetsdirektivet. Bakgrunden är att Sverige 2010 fälldes för att ha överskridit gränsvärdena i vissa zoner, bland annat Kungsgatan i Uppsala. Inom kort ska Sverige redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat detta har gett.

I sitt yttrande beskriver landstinget hur man arbetar för att bidra till minskade utsläpp av partiklar, bland annat genom satsningar på kollektivtrafiken.

Fler ärenden för Patientnämnden

Antalet ärenden för Patientnämnden i Landstinget i Uppsala län blir allt fler. Det framgår av verksamhetsberättelsen för 2013. Under 2013 ökade antalet ärenden med cirka 20 procent jämfört med föregående år. En anledning till att antalet ärenden ökat kan vara att telefontiderna har utökats.

Kontakt