Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 mars 2014

2014-03-25

Landstinget överväger att införa bemanningspool

Landstinget ska undersöka förutsättningarna för att införa en intern, landstingsövergripande bemanningspool som ska användas för akutrekrytering av sjukvårdspersonal. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

Enligt förslaget i produktionsstyrelsen kan personalpoolen bestå av tillsvidareanställd och timanställd personal som sjukvården kan ringa in för korttidsbemanning vid sjukdom eller i akuta situationer med personalbrist. Produktionsstyrelsen beslutade att gå vidare med förslaget och låta göra en analys av förutsättningarna för ett införande. Bland annat ska behovet av arbetskraft kartläggas. Man ska också beräkna kostnaderna jämfört med att upphandla tillfällig bemanning externt.

Den landstingsdrivna primärvården har redan en bemanningspool.

(S), (VP) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Landstinget ser över löneutveckling

Landstinget ska följa upp löneutvecklingen inom sjukvården. Produktionsstyrelsen beslutade att uppdra till sjukvårdsförvaltningarna att redovisa sina lönebildningsstrategier för 2015-2018.

I uppdraget ingår att rapportera vilka yrkesgrupper som bakåt i tiden har haft otillräcklig löneutveckling och lönespridning och som därför kan behöva prioriteras.

Produktionsstyrelsen vill bland annat ha svar på frågor om vilka yrkesgrupper som har haft otillräcklig löneutveckling och lönespridning och kan behöva prioriteras och vad det i så fall kostar. Man vill också veta vilka insatser som är nödvändiga för att rekrytera och behålla medarbetare och vad det beräknas kosta.

Uppdraget ska redovisas i produktionsstyrelsen i maj 2014.

(S), (VP) och (MP) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Uppdrag att utrusta Akademiska sjukhuset

Produktionsstyrelsen har gett Landstingsservice i uppdrag att inreda och utrusta Akademiska sjukhuset inom projektet Framtidens Akademiska. För 2014 handlar det om en kostnad på 8 miljoner kronor.

Nya köksbyggnaden får fler funktioner

Byggnaden som ska innehålla ett nytt kök för patientmaten på Akademiska kommer också att innehålla andra funktioner och verksamheter. Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att genomföra flera så kallade program. Bland annat ska personalrestaurangen flyttas till den nya byggnaden. Det ska också inrättas konferenslokaler. En annan förändring som görs är att det medicinska biblioteket ska flyttas till den nuvarande personalrestaurangens lokal Blå korset. Kostnaderna får uppgå till 1,7  miljoner kronor.

Vidare beslutade produktionsstyrelsen att ge Landstingsservice i uppdrag att se över situationen för personalmat i övriga sjukhusområdet inklusive den nya byggnaden för vård och behandling.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för det utsända förslaget på 2,5 miljoner kronor.

(MP) yrkade på att landstingsservice skulle få i uppdrag att planera för en restaurang med ett kök för varmmatsproduktion i den nya byggnaden för vård och behandling, som klarar kapaciteten för både patientmat och personalrestaurang. Yrkandet avslogs.

Fördyringar för driftavdelningens lokaler

Ombyggnationen av driftavdelningens lokaler har blivit dyrare än planerat. Produktionsstyrelsen beslutade att Landstingsservice får använda 2,8 miljoner kronor utöver det som tidigare budgeterats. (S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för det utsända förslaget på 4 miljoner kronor.

Nya förstudier inom Framtidens Akademiska

Produktionsstyrelsen beslutade att ge Landstingsservice i uppdrag att genomföra flera förstudier inom projektet Framtida Akademiska. En förstudie handlar om att ta fram ersättningslokaler under renoveringen av plan 4 i hus B9. En annan förstudie handlar om en ny transportkulvertlänk genom B3. Ytterligare en förstudie gäller att bygga passager för att man ska kunna ta sig till övriga sjukhuset från entré 35 under byggtiden. Förstudierna beräknas kosta sammanlagt 1,3 miljoner kronor. (S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för det utsända förslaget på 1,8 miljoner kronor.

Vårdgarantirapport februari

Under februari klarade landstinget en del av grundkravet för kömiljarden. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller specialistvård fick 74,9 procent av patienterna behandling inom två månader. Kömiljardens grundkrav är 70 procent. Däremot hamnar landstinget under gränsen för besöksgarantin. 69, 2 procent av patienterna fick tid för besök hos specialist inom två månader. Gränsen för att klara kömiljardens grundkrav ligger på 70 procent.

Telefontillgängligheten till primärvården låg på 92 procent inom den landstingsdrivna och 88 procent inom den privata primärvården. Kriteriet är att komma fram samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 85 procent i den landstingsdrivna primärvården och 86 procent i den privata.

Kontakt