Uppsnabbat produktionsstyrelsen 27 maj 2014

2014-05-27

Landstinget ska göra en samlad analys och åtgärdslista för kompetensförsörjningen

Landstinget ska göra en samlad analys med prioriterade åtgärder för att attrahera nya medarbetare och behålla erfaren personal inom hälso- och sjukvården. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Produktionsstyrelsen har tidigare uppdragit till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att lämna in underlag för sina lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategier för åren 2015-2018.

Av rapporterna framgår att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när att säkerställa kompetensförsörjningen under de närmaste åren inom en rad yrkesgrupper. Detta beror bland annat på pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på vissa yrkeskategorier, där alltför få utbildats. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna planerar att genomföra särskilda satsningar för att rekrytera och behålla personal inom bristyrken och inom yrken där löneökningen historiskt varit svag.

Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till tf produktionsdirektören att i samarbete med landstingets HR-direktör återkomma till produktionsstyrelsen under hösten 2014 med en samlad analys och prioritering av åtgärdsområdena utifrån förvaltningarnas redovisning.

Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds vaccinationer

Hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget som saknar vissa vaccinationer ska erbjudas detta. Smittskyddsläkaren har utrett frågan och tagit fram en rad rekommendationer, som produktionsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom.

Detta innebär bland annat att:

  • hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget ska erbjudas kompletterande vaccinationer mot Hepatit B, mässling, röda hund och påssjuka. Rekommendationen omfattar alla landstingsanställda med direkt patientkontakt
  • personal som saknar en femte poliospruta ska erbjudas detta. Detta gäller speciellt personal som kommer i kontakt med flyktingar.
  • personal som arbetar med små barn och som saknar immunitet mot vattkoppor ska erbjudas vattkoppsvaccinering.


Den verksamhetsansvarige på respektive vårdenhet har ansvar för att inventera behovet av kompletterande vaccinering av vårdpersonal och erbjuda vaccinering om det anses befogat. De har också mandat att ställa krav på att vårdpersonal har bevisad immunitet i vissa fall. Detta gäller framför allt enheter som vårdar patienter med nedsatt immunförsvar och små barn som inte är immuna.

Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria för den enskilde medarbetaren. Kostnaderna för personalvaccinering läggs på respektive verksamhet. Smittskyddsläkaren beräknar att kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor för vaccinet och 600 000 kr i personalkostnad.

Produktionsstyrelsen kommer att följa upp kostnadsökningen för sjukvårdsförvaltningarna.

(S), (V) och (MP) yrkade på återremiss. Detta avslogs.

Försämrat resultat för Lasarettet i Enköping

Resultatet för Lasarettet i Enköping har försämrats. Det framgår av ekonomirapporten för det januari till april. Det prognostiserade resultatet för 2014 är minus 21 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor sämre än budgeterat. Underskottet beror huvudsakligen på effekter av en ny prismodell för röntgentjänster. Akademiska sjukhuset prognostiserar ett resultat på minus 190 miljoner kronor, under förutsättning att effektiviseringar kan göras. Annars väntas resultatet bli sämre. Primärvården prognostiserar ett årsresultat i enlighet med budget.

Produktionsstyrelsen gav i sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping i uppdrag att ta fram en plan för hur lasarettet ska kunna göra ett resultat på minus 7 miljoner, enligt vad som tidigare beslutats. Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram en plan som säkerställer sjukhusets ekonomiska underskott till minus 190 miljoner kronor.

Akademiska kan få ett upplevelsestråk

Akademiska sjukhuset kan få ett så kallat upplevelsestråk i framtiden. Det beslutade produktionsstyrelsen efter ett förslag från (V).

Idén kommer från universitetssjukhuset i Umeå, där landstinget som ett led i folkhälsoarbetet har lagt upp ett promenadstråk inom sjukhusområdet: "Kul tur för kropp och själ", där patienter, anhöriga och medarbetare på sjukhuset kan strosa och ta del av kultur- och naturupplevelser.

Akademiska sjukhuset genomgår nu en stor omvandling med ny- och ombyggnationer och i anslutning till detta vill produktionsstyrelsen titta på möjligheterna att göra i ordning ett upplevelsestråk på sjukhusområdet.

Det tänkta upplevelsestråket kan passera inomhus och utomhus och stanna till vid till exempel konstverk, vinterträdgård, vattenspegel och bibliotek. Utgångspunkten är befintliga miljöer och konst som tydligt märks ut och görs tillgängliga för patienter, besökande och personal.

Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att i samarbete med Akademiska sjukhuset och Kultur i länet att se över möjligheten att planera och inrätta ett upplevelsestråk. En lägesrapport ska lämnas under hösten 2014.

Vårdgarantirapport april

Under april klarade landstinget grundkraven för kömiljarden. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.

När det gäller specialistvård fick 74,1 procent av patienterna behandling inom två månader. Kömiljardens grundkrav är 70 procent. 72,4 procent av patienterna fick tid för besök hos specialist inom två månader. Gränsen för att klara kömiljardens grundkrav ligger på 70 procent.

För att få del av kömiljarden måste landstinget också klara ett prestationskrav. Landstinget klarar gränsen när det gäller utförda behandlingar och kommer alltså att få del av kömiljarden för april för detta område. Däremot klarar man inte gränsen för besök och får alltså inte del av kömiljarden.

Telefontillgängligheten till primärvården låg på 90 procent inom den landstingsdrivna och 86 procent inom den privata primärvården. Kriteriet är att komma fram samma dag. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 88 procent i den landstingsdrivna primärvården och 88 procent i den privata.

Budget för Akademiska fastställd

Akademiska sjukhusets budget för 2014 fastställdes av produktionsstyrelsen. Budgeten innebär ett förväntat underskott på minus 190 miljoner kronor. (S), (V) och (MP) deltog inte i beslutet.

Kontaktsjuksköterska för cancervården

Akademiska sjukhuset har fått i uppdrag att utveckla funktionen kontaktsjuksköterska för bröst-, prostata, kolorektal- och lungcancerpatienter. Detta finns angivet i vårdavtalet för kommande år. Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma med en rapport om hur arbetet fortgår.

Ytterligare pengar till miljöstation

Produktionsstyrelsen beslutade att Landstingsservice får nyttja ytterligare 7,5 miljoner kronor för att förbereda för kommande installation av en sop- och tvättsug i samma byggnad. Fördyringen beror på en omplacering av sop- och tvättsugsanläggningen.

Ytterligare pengar till driftavdelningens lokaler

Produktionsstyrelsen beslutade att Landstingsservice får använda ytterligare 1,2 miljoner kronor för att färdigställa driftavdelningens nya lokaler.

Tak- och fasadrenovering

Taket och fasaden på byggnaden A9 på Akademiska sjukhuset ska renoveras. Det beslutade produktionsstyrelsen. Kostnaden bedöms till 15 miljoner kronor.

Hyresavtal för vårdcentral vid Resecentrum godkänt

Produktionsstyrelsen godkände hyresavtalet en planerad vårdcentral på Stationsgatan 26B vid Resecentrum. Det är Fålhagens vårdcentral som ska flytta in i nya lokaler. Byggnaden beräknas stå klar i april 2015.

Kontakt