Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 november 2015

2015-11-17

Unga föreslås få kostnadsfria preventivmedel

Egenavgiften på preventivmedel för unga till och med 25 år föreslås ta bort. Det innebär att alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen samt pessar blir kostnadsfria.

Enligt landstingets nuvarande riktlinjer subventioneras alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen för kvinnor till och med 25 år. Idag betalar man en egenavgift på högst 100 kronor per år, med undantag för hormonspiraler och implantat, där egenavgiften är 350 kronor eftersom de används under flera år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår nu att egenavgifterna tas bort helt och hållet. Det innebär att preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för alla till och med 25 år.

Under 2016 ska landstinget göra en utbildningssatsning för barnmorskor, för att ge en uppdatering om de senaste behandlingsmetoderna och kunskapsläget när det gäller biverkningar för olika metoder. Syftet är att de ska kunna ge bättre stöd för kvinnor i valet av preventivmetoder.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag ska närmast behandlas av landstingsstyrelsen. Det slutliga beslutet fattas vid landstingsfullmäktige den 9 februari 2016. Ändringen kan därför tidigast börja gälla efter detta datum.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverade sig till förmån för ett yrkande från alliansen att egenavgiften ska behållas och medlen i stället satsas på att ge barnmorskor möjlighet att erbjuda alternativ till samma kostnad i de fall förstahandsvalet inte fungerat eller lett till besvär. (V) lämnade ett särskilt yttrande.

Fortsatt finansiering av SVEUS

Landstinget fortsätter att delta i det nationella samverkansprojektet SVEUS under kommande år. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta 511 000 kronor för ändamålet.

SVEUS har funnits sedan 2013 och syftar till att stödja värdebaserad vård genom att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som bedrivs. Inom projektet samverkar fler än 50 organisationer inklusive berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/regioner, universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet.

Hittills har uppföljningar gjorts inom områdena strokevård, förlossningsvård, diabetesvård, ryggkirurgi och obesitaskirurgi. Under 2016 ska bröstcancervård och osteoporos följas upp.

Plan för samlad specialiserad rehabilitering ska tas fram

Landstinget ska ta fram en projektplan för att skapa en samlad specialiserad rehabilitering inom samtliga delar av vuxenvården. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ta fram planen i samverkan med sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset. Planen ska vara klar senast i februari 2016.

Regelbok för höft- och knäprotesoperationer reviderad

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde revideringar av regelboken för vårdval i Uppsala län för höft- och knäprotesoperationer. Ändringarna handlar om att förtydliga och ytterligare precisera krav och uppdrag.

Överenskommelser om specialistansluten hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att godkänna överenskommelser med Östhammar och Tierps kommun om specialistansluten hemsjukvård. Överenskommelserna ska också godkännas av de berörda kommunerna innan de kan börja gälla.

Ärende om behandling av trauma

(FP) har väckt ett ärende i hälso- och sjukvårdsstyrelsen med förslag om att landstinget ska se över tillgången till vård efter traumatiska upplevelser från krig, våld, flykt, förtryck och tortyr för barn under 13 år samt möjligheterna att utöka finansieringen av Röda Korsets behandlingscentrum. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ta upp ärendet vid decembersammanträdet. (M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och ansåg att ärendet skulle tas upp vid detta sammanträde.

Kontakt