Uppsnabbat hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 april 2015

2015-04-28

Mobila team för äldre kan utökas till hela länet

Landstinget kan komma att utöka verksamheten med mobila hembesöksteam till hela länet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att frågan ska utredas.

Sedan 2011 finns ett mobilt hembesöksteam för äldre i Uppsala kommun som drivs i ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som ger råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov gör akuta hembesök dagtid. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet för äldre som blir akut sjuka.

Inför att verksamheten permanentades 2014 gjordes en utvärdering. Den visade att både patienter och vårdpersonal är mycket nöjda och att den lett till att behovet av inläggningar och besök i vården minskade i målgruppen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda behov och kostnader för utökade mobila team för äldre i hela länet. Utredningen ska vara klar senast januari 2016.

(M), (FP), (C) och (KD) yrkade på att möjligheten till hembesök ska utredas även för tider utanför kontorstid, att även andra patientgruppers behov av hembesök utreds, till exempel människor med funktionsnedsättning och kroniskt sjuka under 65 år och att utredningen ska innefatta en beräkning av kostnaden för att inte införa hembesök. Yrkandet avslogs.

Landstinget utreder jourmottagning på Akademiska

Landstinget ska se över möjligheterna att förlägga en jourmottagning på primärvårdsnivå i närheten av akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

För närvarande har landstinget avtal med Cityakuten i Praktikertjänst AB, som driver Uppsala närakut med ortopedakut. Avtalet löper ut 31 januari 2017. Utredningen handlar om hur primärvårdsjouren ska organiseras efter detta.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lokalisera en jourmottagning på primärvårdsnivå vid Akademiska sjukhuset för att skapa ett sammanhållet akutcentrum. Enligt direktiven till utredningen är utgångspunkten att jourmottagningen ska drivas i landstingets regi och att lokalen ska ligga i anslutning till Akademiska sjukhuset.

En delrapport ska ges till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i november 2015.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade tilläggsyrkanden om att utredningen även ska innefatta en analys av vilken driftsform som bäst gynnar länets patienter och att utredningen ska tillförsäkra att Akademiska sjukhusets akutverksamhet inte överbelastas. Detta avslogs.

Landstinget satsar på patientsäkerhet

Landstinget gör en satsning för att höja patientsäkerheten. Ett särskilt patientsäkerhetsteam inrättats, med uppdrag att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget i syfte att minska vårdskadorna.

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde presenterades landstingets patientsäkerhetsberättelse för 2014. Där beskrivs flera åtgärder som landstinget kommer att vidta under 2015.

En av satsningarna är att landstinget har inrättat ett patientsäkerhetsteam som ska samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget. Teamet tillhör organisatoriskt landstingets ledningskontor, men har ett nära samarbete med chefläkarna vid landstingets vårdverksamheter.

Uppföljning av vårdgarantin under mars

Andelen patienter som får vård inom den lagstadgade vårdgarantin ökar något. Det visar uppföljningen av väntetiderna i vården under mars.

Under mars erbjöds 81 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 87 procent fick behandling eller operation, jämfört med 80 respektive 84,2 procent i februari.

93 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården i mars kom fram samma dag och 90 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. För privata vårdgivare var siffran 86 respektive 89 procent.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med en analys av förutsättningarna att klara och upprätthålla vårdgarantin under planperioden med särskilt fokus på Akademiska sjukhuset.

Utredning om brister i vårdkedjan för rehabilitering

Landstinget har utrett vårdkedjan för rehabilitering i Uppsala län genom att kartlägga bristerna och ta fram förslag på förbättringsåtgärder. Resultatet har nu presenterats för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i utredningen "Utredning av brister i vårdkedjan avseende rehabilitering".

Parallellt med denna utredning har ytterligare två utredningar om rehabilitering gjorts, en som handlar om en samlad rehabilitering på Akademiska, "Samlad rehabilitering och utlandsrehabilitering, Akademiska sjukhuset", och en annan som handlar om rehabiliteringsansvaret inom landstinget och kommunerna, "Vård i samverkan i Uppsala län. Riktlinjer för habilitering och rehabilitering".

Nästa steg blir att prioritera bland åtgärderna som föreslås i de tre utredningarna och se till att förändringar görs för att förbättra rehabiliteringsprocessen. En projektledare kommer att arbeta med detta under 2015 och 2016.

Vårdlotsprojekt avslutas

Projektet "Aktiv hälsostyrning med vårdlotsar" kommer att avslutas när det tecknade avtalet går ut vid slutet av 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Projektet har pågått sedan 2013. En utvärdering som gjordes under 2014 visar att insatserna för hjärtsviktspatienter och mångbesökare på akutmottagning har lett till en minskning av vårddygn med cirka en tredjedel hos dem som fått stöd av vårdlots, motsvarande en kostnadsminskning med cirka 20 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att erfarenheterna från pilotprojektet ska tas tillvara i pågående och kommande utvecklingsprojekt som riktar sig mot högkonsumenter av sjukvård.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett tilläggsyrkande om att landstinget ska fortsätta finansiera vårdlotsar med centrala medel och att fler kroniskt sjuka patienter ska få tillgång till vårdlots. Detta avslogs.

Barn som utreds ska få hälsoundersökning

Akademiska sjukhuset ska få ersättning för hälsoundersökningar av barn som utreds av kommunernas socialtjänst enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och Socialtjänstlagen med upp till 2,8 miljoner kronor från och med 1 januari 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Studier visar att gruppen ofta inte har fått den hälso- och sjukvård som de har rätt till. Barn som placeras i familjehem eller i HVB har oftare kroniska kroppsliga sjukdomar, psykiatriska problem och symtom på kronisk stress, utvecklingsavvikelser, värkproblem och bristande tandhälsa.

Målet är att man när barn utreds för samhällsvård även ska kartlägga tidigare hälso- och sjukvårdsinsatser och göra en hälsoundersökning. Antalet utredningar beräknas till cirka 300 per år.

Yrkande om konsultteam i psykiatrin avstyrktes

Lina Nordquist (FP) och Måns Vilhelmsson (M) föreslog i ett yrkande till hälso- och sjukvårdsstyrelsen att landstinget ska inrätta ett konsultteam från den specialiserade psykiatrin som stöd för primärvård och kommunal omsorg. Bakgrunden är en rapport från landstingets revisorer som föreslår att den specialiserade psykiatrin ska hitta former för att arbeta mer utåtriktat mot lokalsamhället.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avstyrka yrkandet med hänvisning till pågående arbete inom Akademiska sjukhuset och den beslutade handlingsplanen inom området psykisk ohälsa där frågan om utökade mobila team ingår. Psykiatridivisionen har redan mobila team inom äldrepsykiatrin. Det finns också beroendesjuksköterskor som arbetar konsultativt, läkarkonsultteam vid de fem största vårdcentralerna och en läkarkonsulttelefon som är öppen alla dagar.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig.

Förlängning av SUF Kunskapscentrum

Projektet SUF Kunskapscentrum förlängs till och med 31 december 2016. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Landstinget skjuter till 600 000 kronor för finansieringen, under förutsättning att länets kommuner bidrar med motsvarande sammanlagda summa. Från den 1 januari 2017 ska verksamheten ingå i ordinarie uppdrag för förvaltningen Hälsa och habilitering.

Målrelaterade medel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning för 2014. När överenskomna mål i vårdavtalen inte uppfylls eller endast delvis uppfylls ska ersättning betalas tillbaka.

Styrelsen beslutade att fastställa återbetalning av målrelaterad ersättning för Akademiska sjukhuset med 11,1 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping med 1,5 miljoner kronor. Fem privata barnavårdscentraler ska betala tillbaka sammanlagt 45 000 kronor.

Styrelsen fattade också beslut om att betala ut målrelaterad ersättning till vissa externa vårdgivare. Uppsala Närakut, CityAkuten i Praktikertjänst AB tilldelas 517 000 kronor, 1177 Vårdguiden, Medhelp Care Uppsala AB 758 000 kronor och Närpsykiatri i HÄTÖ AB 1 166 000 kronor.

Kontakt