Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 13 november 2015

2015-11-13

Uppdaterat trafikförsörjningsprogram – remissversion

Kollektivtrafikförvaltningen UL (UL) har arbetat fram ett förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram och presenterade en remissversion.

Vid sammanträdet presenterade ordförande ett tillägg angående grundläggande utbudsnivåer för olika delar av länet och länets tätorter. En enig kollektivtrafiknämnd beslutade att tillägget ska inarbetas i remissversionen.

Kollektivtrafiknämnden godkände det kompletterade förslaget. Det innebär att det skickas på remiss inom kort till länets kommuner, länsstyrelsen, regionförbundet, grannlän och flera intresseorganisationer, totalt drygt 70 remissinstanser. Det kommer också att finnas möjligheter för allmänheten att framföra synpunkter. Remisstiden är satt till 11 mars 2016.

Remissförslag bygger på ett omfattande utredningsarbete och samråd med en rad intressenter. Även medborgarsamråd har hållits på flera orter i länet.

I september tog kollektivtrafiknämnden ett inriktningsbeslut om 12 strategier och de tre målen effektivt, jämlikt och attraktivt kollektivtrafiksystem.

Efter remisstidens utgång kommer UL att revidera förslaget som sedan ska godkännas av kollektivtrafiknämnden i juni 2016 och slutligen av landstingsfullmäktige i september 2016.

Nytt linjenät – remissversion

Efter sommaren 2017 ska stadsbussarna i Uppsala köras i ett nytt linjenät och ett förslag har utarbetats av UL med stöd av både Uppsala kommun och Gamla Uppsala buss.

Vid sammanträdet beslutade kollektivtrafiknämnden att förslaget kompletteras med att bytespunkterna mellan regionbusstrafik och stadsbussar tydligt ska framgå och att en mera enhetlig benämning av de olika busslinjerna inarbetas i förslaget. Med dessa tillägg godkände nämnden remissversionen av förslaget.

Dagens linjenät infördes 2004 och har ändrats och anpassats när Uppsala har förändrats. Men för att möta de krav som ställs på en modern och attraktivt kollektiv i en stad som växer snabbt är det nu nödvändigt att göra om busslinjenätet från grunden.

De generella strategierna som legat till grund för arbetet är ett linjenät som är enkelt, tydligt och kännetecknas av god tillgänglighet och komfort. En viktig förutsättning är också att kollektivtrafiken blir en stomme i trafiksystemet vid planering av ny bebyggelse. Därför behöver UL delta tidigt i planeringsarbetet.

Remissen kommer att skickas till länets kommuner, länsstyrelsen, regionförbundet, grannlän och flera intresseorganisationer, totalt närmare 50 remissinstanser. Det kommer också att hållas ett möte för allmänheten i mitten av januari där det blir möjligt att framföra synpunkter. Remisstiden är satt till 15 februari 2016.

Uppdrag om fordonsförsörjning tåg

Resandet med Upptåget ökar och i rusningstrafik är det många som tvingas resa stående. Dagens tåg klarar helt enkelt inte att ge resenärerna en tillräckligt bra komfort. Därför ger nu kollektivtrafiknämnden UL i uppdrag att tillsammans med Transitio AB utreda vilken typ av tåg som passar bäst för Upptåget i framtiden. Transitio AB äger de tåg som UL hyr för Upptågstrafiken. Ett inriktningsförslag ska presenteras för nämnden i maj 2016.

Uppdrag om strategier för regiontrafiken

Tidigare i år genomfördes en effektivitetsstudie av den trafik som UL upphandlat. För att nu ta nästa steg har nämnden beslutat att UL ska utarbeta en regionbusstrategi och en strategi för kollektivtrafik på landsbygden.

Regionbusstrategin ska svara på frågan när kollektivtrafik ska bedrivas med buss och på vilket sätt, det vill säga kapacitet och turtäthet.

Strategin för kollektivtrafik på landsbygden ska svara på frågan vilken kollektivtrafik som kan förväntas på landsbygden och hur den ska bedrivas när det inte är motiverat att köra med buss. Det kan exempelvis innebära lösningar med anropsstyrd trafik.

Ett förslag ska presenteras efter sommaren 2016 och skickas på remiss under hösten.

Avsiktsförklaring Söderfors

För att förbättra möjligheterna att pendla till eller från Söderfors har UL gjort en åtgärdsvalsstudie av linje 516 som trafikerar sträckan Söderfors – Tierp. Restiden mellan orterna är för lång och det gör att bytesmarginalen blir för kort till Upptåget i Tierp.

Avsiktsförklaringen ska vara till för att UL ska kunna träffa principöverenskommelser med andra parter för att genomföra åtgärder som behövs enligt studien. Kollektivtrafiknämnden beslutade godkänna avsiktsförklaringen.

Revisionsrapport Uppföljning av tidigare genomförd granskning av bisysslor – revisionssvar

Landstingets revisorer vill ha svar från kollektivtrafiknämnden om vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt arbeta med frågor kring bisysslor. I revisionssvaret konstaterar nämnden att det finns riktlinjer för personalen när det gäller anmälan om bisyssla till chef i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kollektivtrafiknämnden skriver också i revisionsvaret att en eventuell utveckling och förstärkning av den interna kontrollen bör ske centralt och ledas av landstingsstyrelsen.

Uppföljning delårsrapport T2

I delårsrapporten för perioden januari-augusti lämnade kollektivtrafiknämnden en årsprognos som pekade på ett underskott på 21 miljoner kr jämfört med budget. Det främsta skälet är att intäkterna är lägre än vad som budgeterats. Även om det till viss del kompenseras av lägre kostnader så räcker det inte för att nå ekonomi i balans.

UL:s kostnader består i huvudsak av ersättningar till trafikföretagen. De avtal som reglerar ersättningen till trafikföretagen ger inte utrymme till snabba förändringar som redan under 2015 får någon märkbar minskning av kostnaderna. Åtgärder har vidtagits för att förvaltningens egna kostnader ska minska under den tid som är kvar av 2015.

I det mera långsiktiga arbetet genomförs en rad åtgärder för att öka intäkterna. Det arbete som nu beslutats med att ta fram strategier för regionbusstrafiken förväntas också leda till en del effektiviseringar av trafiken.

Kontakt