Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 17 september 2015

2015-09-17

Mål och strategier för arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafiknämnden fastställde ramverk, mål och strategier för det fortsatta arbetet med ett reviderat trafikförsörjningsprogram. Det nya trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas under 2016 och kommer då att vara ett strategiskt grunddokument för landstingets långsiktiga arbete med kollektivtrafiken.

Ramverket har tagits fram för att visa i vilket sammanhang som kollektivtrafiken verkar. Målen beskriver vad kollektivtrafiken ska uppnå på längre sikt för att stötta en hållbar samhällsutveckling. De föreslagna målen bygger på tre nyttoperspektiv – samhälle, medborgare och resenär.

Strategierna visar vägen för hur landstinget ska arbeta för att uppnå de föreslagna målen. Flertalet av strategierna stödjer mer än ett mål samtidigt.

Handlingsplan för fossilfria drivmedel inom kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att ta fram en handlingsplan som beskriver hur all UL-trafik ska kunna köras på fossilfria bränslen år 2020. Handlingsplanen ska redovisas för beslut vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 16 december 2015.

Ytterligare ett beslut som fattades av nämnden var att ge förvaltningen i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Nobina om fossilfria drivmedel för de bussar som idag körs på diesel.

Trafikförändringar i stadsbusstrafiken under 2016

De förändringar som förvaltningen föreslog för stadsbusstrafiken i Uppsala under 2016 godkändes av kollektivtrafiknämnden. Samråd har genomförts med Uppsala kommun och Handikappföreningarnas samrådsorgan.

Förändringar genomförs från och med nya tidtabellen som gäller från och med 13 december 2015 till och med 10 december 2016. Förändringarna berör linjerna 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 21, 41 och 42.

För de flesta av linjerna ändras turtätheten, det vill säga hur ofta bussarna går. Några linjer får dock större förändringar.

Linje 1 förlängs till att köra Ultuna – Gränby centrum och körs alla veckodagar.

Linje 10 upphör och ersätts på sträckan City – Gränby centrum med linje 1. Sträckan City – Biomedicinskt centrum ersätts inte, men där finns ett stort antal alternativ till hållplatsen Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds väg med linjerna 1, 3, 8, 11, 12 14 och 20.

Linje 11 får sin sluthållplats vid Allianshallen. Resor till eller från Regionbussdepån kommer att göras med linje 804 som får ny sträckning med bussdepån som sluthållplats.

Linje 41 kommer närmare vissa målpunkter och bostäder för främst äldre och andra med begränsad rörelseförmåga. För att klara förändringarna med längre körväg utökas körtiden och det blir 80 minuter mellan varje tur. Denna förlängning innebär också att linjen fortsätter att trafikera hållplatsen Snickaren.

Yttrande över Trafikutredning om pendel- och regionaltåg

Kollektivtrafiknämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över Trafikutredning om pendel- och regionaltåg. Utredningen berör tågtrafiken efter att Citybanan i Stockholm är klar.

I yttrandet ställer sig kollektivtrafiknämnden positiv till att pendeltågen från Bålsta skall gå mot Huddinge och Södertälje. Den linjesträckningen överväger nackdelarna med att tågen inte kommer att ha uppehåll vid alla stationer på sträckan. Dessutom tycker nämnden att möjligheterna att fler pendeltåg ska köras till Bålsta bör utredas.

Nämnden tycker också att det finns fördelar med genomgående regionaltågstrafik Uppsala – Stockholm – Eskilstuna – Örebro. Dock påpekas att det inte får innebära alltför stor risk för störningar vid Stockholm C eller problem med sittplatskapaciteten på delen Stockholm – Uppsala.

Remiss Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik – Västmanlands län – förslag till remissyttrande

Kollektivtrafiknämnden har fått möjlighet att yttra sig över trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Västmanlands län. Landstinget önskar förtydliganden på ett par punkter som rör den storregionala trafiken och att Sala utvecklas till en knutpunkt för byte mellan olika tåglinjer. I övrigt har landstinget inga synpunkter på beskrivningarna i programmet.

Remissvar angående bostadsförsörjningsprogram

Två remisser angående bostadsförsörjningsprogram, Heby kommun och Enköpings kommun, har ställts till kollektivtrafiknämnden. I svaren som arbetats fram av Kollektivtrafikförvaltningen UL betonas vikten av att bostadsutvecklingen bör ske i närheten av befintlig kollektivtrafik och att dialog förs med förvaltningen på ett tidigt stadium i planeringsprocessen.

Kontakt