Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 19 mars 2015

2015-03-19

Justeringar i stadstrafiken trafikåret 2015

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna justering av sommartidtabellen 2015 för stadsbusstrafiken i Uppsala. Sommartidtabell kommer att gälla från 15 juni till 23 augusti, det vill säga under 10 veckor. Tidigare år har stadsbusstrafiken haft 9 veckors sommarperiod vilket gäller för övrig UL-trafik.

Under sommarperioden reduceras stadsbusstrafiken till ca 60 procent av den trafik som normalt körs under övriga delar av året. Det görs dels för att det görs färre resor när skolorna har sommarlov och många har semester, dels för att bussbolagets personal ska få sin sommarsemester.

Sista veckan med sommartrafik kan vissa busslinjer behöva extrabussar eftersom skolans hösttermin börjar då.

Skälet till förlängning av sommarperioden är för att hantera en kostnadsökning som inte var känd när budgeten för 2015 fastställdes. Den tidigare planerade sommarperioden var 15 juni till 16 augusti.

Den justerade sommarperioden gäller alla stadsbusslinjer i Uppsala. Regionbusstrafiken och Upptåget har sommarperiod 15 juni till 16 augusti.

Mot beslutet reserverade sig (C), (FP), (KD) och (M) till förmån för eget yrkande om att sommarperioden för stadsbusstrafiken ska vara 9 veckor i enlighet med ursprunglig beställning.

Effektivitetsutredningen

Kollektivtrafikförvaltningen presenterade den slutliga rapporten angående kollektivtrafikens effektivitet för nämnden. Ett uppdrag gavs till kollektivtrafikförvaltningen att fortsätta arbeta med möjliga åtgärder för ökad effektivitet som framförs i rapporten.

Rapporten visar att det kan finnas effektiviseringar att göra men också att det behövs djupare analyser av konsekvenser innan beslut fattas om att genomföra åtgärder.

Uppdraget från nämnden till förvaltningen var att göra en ordentlig genomlysning av resande och beläggning på all kollektivtrafik i länet. Genomlysningen ger nämnden ett underlag för prioriteringar av trafiken och om det finns alternativa lösningar för områden med få resenärer.

Revisionsrapport Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget – revisionssvar

Kollektivtrafiknämnden konstaterar i sitt svar angående revisionsrapporten att de beslut som landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen fattat om uppdrags- och budgetprocess, samt översyn av den politiska organisationsstrukturen kommer att påverka kollektivtrafiknämnden. Därför kommer nämnden att följa upp dessa beslut.

När det gäller kommunikationskanalerna mellan politiker i nämnden och förvaltningens tjänstemän konstaterar nämnden att dessa kanaler sedan tidigare är tydliggjorda och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Utveckling av Uppsala stadstrafik

Nämnden informerades om projektet ”Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad”. Projektet är ett samarbete mellan kollektivtrafiknämnden och Uppsala kommun. Huvudpunkterna för arbetet är nytt busslinjenät 2017, förbättrad framkomlighet i trafiken för bussar och systemval för framtida kollektivtrafik.

Till nya representanter till den politiska styrgruppen utsågs nämndens arbetsutskott, Bertil Kinnunen (S), Robert Damberg (MP), Johan Örjes (C), Åskar Andersson (V) samt My Borg (M).

Kontakt