Uppsnabbat landstingsfullmäktige 23 november 2015

2015-11-23

Landstingets delårsrapport godkänd

Landstingsfullmäktige godkände landstingets delårsrapport för 2015. Rapporten omfattar perioden januari till augusti.

Landstingets årsprognos är minus 52 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor sämre än budget och en försämring jämfört med föregående prognos med 67 miljoner kronor. Försämringen beror främst på att Akademiska sjukhuset försämrar sin prognos med 100 miljoner kronor. Sjukhusets prognos är nu minus 200 miljoner kronor Även Landstingsservice, Landstingets resurscentrum och Kollektivtrafikförvaltningen försämrar sina prognoser.

Av landstingets totala mål i det balanserade styrkortet väntas 36 procent av målen uppnås helt. Det är en försämring av måluppfyllelsen jämfört med föregående år.

Reviderad landstingsplan och budget 2016-2018 godkänd

Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad landstingsplan och budget för 2016-2018.

Fullmäktige beslutade också att enheterna Ping Pong och Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) ska flyttas till Akademiska sjukhuset från den 1 januari 2016.

Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet, bortsett från patientavgifter. Sedan dess har revideringar gjorts i budgeten, bland annat i avsnittet som gäller hälso- och sjukvård.

Landstingsskatten fastställdes till 11,71 kr per 100 kronor, i enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen.

Patientavgifterna höjs med cirka 11 procent, i enlighet med landstingsprisindex. Det innebär till exempel att ett besök hos husläkare höjs från 150 kronor till 170 kronor, besök hos övriga specialister från 300 kronor till 330 kronor, besök vid Uppsala Närakut från 230 kronor till 250 kronor och besök vid akutmottagningarna på sjukhusen från 380 kronor till 420 kronor.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är oförändrat, 1 100 kronor.

Egenavgiften för sjukresor höjs från 100 till 125 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1200 till 1500 kronor.

(V) yrkade på full uppräkning för den demografiska utvecklingen samt oförändrade avgifter och högkostnadsskydd för sjukresor. Detta avslogs.

(M), (LIB), (C) och (KD) lämnade yrkanden om översyn av akutmottagningar, specialister i hela länet, att flytta mer slutenvård utanför akutsjukhus, vårdlotsar och etablering av en ambulansstation i Gränby. Dessa yrkanden avslogs. Ett kompromissförslag godkändes angående ett tillägg om beroendevård för barn och unga.

(SD) reserverade sig till förmån för ett eget förslag till landstingsplan och budget.

Delårsrapport för kostnämnden

Landstingsfullmäktige godkände delårsrapporten för kostnämnden, som är en gemensam funktion för Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland. Enligt prognosen kommer området patientmat att göra ett underskott på 4 miljoner kronor under 2015.

Reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder

Landstingsfullmäktige antog reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder i landstinget.

Enligt det tidigare fattade beslutet ska den nya förtroendemannaorganisationen börja gälla från den 1 januari 2016. Fullmäktige beslutade nu att de delar som gäller sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden börjar gälla redan den 1 december 2015.

Två av de nya nämnderna byter namn. Vårdnämnden ska i stället heta vårdstyrelsen. Fastighets-, teknik- och servicenämnden byter namn till fastighets- och servicenämnden.

(M), (LIB), (C) och (KD) deltog inte i beslutet.

Former för landstingsfullmäktige och revisionen

Landstingsfullmäktige fastställde former för landstingsfullmäktiges och revisionens arbete och arbetsordning för landstingsfullmäktige. Samtidigt beslutade man att ändra namn på beredningen för äldre och funktionsnedsatta. Den ska i fortsättningen heta beredningen för äldre- och funktionshinderfrågor.

Ändrade regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier

Landstingsfullmäktige fastställde ändrade regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier. Reglerna har anpassats till den nya politiska organisationen. Dessutom har vissa justeringar gjorts. Bland annat har de fasta arvodena för presidierna i beredningarna minskats och fasta arvoden för ledamot i arbetsutskotten tagits bort.

(SD) reserverade sig och yrkade på avslag.

Ändrade regler för sjukresor

Reglerna för sjukresor ändras från den 1 januari 2016 efter ett beslut i landstingsfullmäktige.

En av förändringarna är att parkeringsavgifter ersätts för patienter som har intyg om medicinska skäl för resa med egen bil. Resor till förebyggande hälsoundersökningar och röntgenundersökningar kan genomföras som sjukresor. Tidigare har resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör och reservdelar inte ersatts. Den begränsningen tas bort. Ett tillägg görs också i reglerna för att förbättra funktionsnedsattas möjligheter att resa inom den ordinarie kollektivtrafiken. I fortsättningen får en person, som inte behöver räknas som godkänd följeslagare, följa med på allmänna kommunikationsmedel.

Fullmäktige beslutade också att sjukreseadministrationen och medel för sjukresorna ska flyttas till Kollektivtrafikförvaltningen UL. Ansvaret för sjukresereglerna flyttas till landstingsstyrelsen.

Nytt program för uppföljning av privata utförare

Landstingsfullmäktige har antagit ett nytt program för uppföljning av privata utförare.

Programmet har tagits fram mot bakgrund av ändringar i kommunallagen. Syftet är att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare och öka allmänhetens insyn.

Programmet omfattar verksamheter som riktar sig till och rör invånarna, till exempel länstrafik, medicinsk vård, telefonitjänster och textilförsörjning.

Ändrade bolagshandlingar

Landstingsfullmäktige beslutade att godkänna ändringar i bolagshandlingar för AB Transitio, Gamla Uppsala Buss AB och Inera AB.

Regional kulturplan förlängs

Den regionala kulturplanen för 2015-2017 förlängs med ett år, så att den gäller till och med 2018. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Förlängningen görs bland annat mot bakgrund av den planerade regionbildningen, där man vill avvakta utvecklingen för att bättre kunna bedöma vilka satsningar och prioriteringar som är tänkbara och ekonomiskt och organisatoriskt möjliga.

Patienter över 65 år får bidrag till hemodialys i hemmet

Landstingsfullmäktige fattade beslut om bidrag till patienter med hemodialys i hemmet. Beslutet innebär att patienter över 65 år som inte har rätt till handikappersättning för hemhemodialys enligt lagen om handikappersättning och vårdbidrag ersätts av landstinget.

Beräknat på fem patienter per år blir kostnaden för landstinget 132 000 kronor per år. Samtidigt ger det en besparing på cirka 700 000 kronor per patient om patienter kan motiveras att börja med hemodialys i hemmet i stället för på sjukhus. Dialysen i hemmet anses också ge bättre livskvalitet.

Strategi för att minska vårdrelaterade infektioner

Landstingsfullmäktige beslutade att anta en strategi för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI).

Landstinget i Uppsala län har en hög förekomst av vårdrelaterade infektioner jämfört med övriga landsting i landet. Trots förebyggande arbete är nivån i stort sett oförändrad sedan 2009 och ligger på cirka 11-12 procent enligt resultat från nationella punktprevalensmätningar. Mot bakgrund av detta har den nya strategin tagits fram, med målet att minska förekomsten av VRI.

Landstingsstyrelsen fick också i uppdrag att upprätta en landstingsövergripande handlingsplan mot VRI.

Val av landstingsstyrelse

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya landstingsstyrelsen som tillträder den 1 januari 2016.

I styrelsen ingår: Börje Wennberg (S) ordf, Johan Edstav (MP) 1:e vice ordf, Nina Lagh (M) 2:e vice ordf, Bertil Kinnunen (S), Vivianne Macdisi (S), Majlene Ahlgren (S), Johnny Svahn (S), Ida Adolfsson (S), Annika Forssell (MP), Malena Ranch (MP), Sören Bergqvist (V), Måns Vilhelmsson (M), Allan Kruukka (M), Johan Nilsson (M), Lena Lundberg (LIB), Carl Nettelblad (LIB), Annika Krispinsson (C), Anna-Karin Klomp (KD), Simon Alm (SD).

Dessutom valdes 10 ersättare.

Samtidigt återkallades uppdragen för den tidigare valda landstingsstyrelsen från den 1 januari 2016. Uppdragen för ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen upphör den 31 december 2015, när de två styrelserna upphör.

Val av sjukhusstyrelse

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya sjukhusstyrelsen, som tillträder 1 december 2015.

I styrelsen ingår: Vivianne Macdisi (S) ordf, Erik Hemmingsson (MP) 1:e vice ordf, Lina Nordquist (LIB) 2:e vice ordf, Emilia Friberg (S), Kjell Andersson (S), Christina Lundh (S), Susanna Tuvemo Johnson (MP), Sören Bergqvist (V), Stefan Olsson (M), Lennart Hedquist (M), Sara Sjödal (C), Helena Busch-Christensen (KD), Christina Hirt (SD).

Dessutom valdes 8 ersättare.

Val av vårdstyrelse

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya vårdstyrelsen, som tillträder den 1 december 2015.

I nämnden ingår: Malena Ranch (MP) ordf, Håkan Collin (S) 1:e vice ordf, Anna-Karin Klomp (KD), Petra Söderlund (S), AnnBritt Litsner (S), Lars Sandberg (S), Fredrik Leijerstam (MP), Neil Ormerod (V), Emilie Orring (M), Roger Elsborg (M), Johan Enfeldt (LIB), Aranka Ncomo (C), David Perez (SD).

Dessutom valdes 8 ersättare.

Val av fastighets- och servicenämnd

Landstingsfullmäktige utsåg ledamöterna i den nya fastighets- och servicenämnden, som tillträder den 1 december 2015

I nämnden ingår: Robert Damberg (MP) ordf, Johan Sundman (S) 1:e vice ordf, Robin Kronvall (M) 2:e vice ordf, Britt Louise Gunnar (S), Johan Tollinsson (S), Sten Hallberg (MP), Håkan Marklund (LIB), Per Norstedt (C), Pontus Lamberg (KD),

Dessutom valdes 5 ersättare.

Delvis ja till motion om att förbättra förutsättningarna för sjukvårdens utveckling

Landstinget ska se över förutsättningarna för att inrätta en fond för innovationer och kliniska prövningar i landstinget som kan finansiera innovationsprojekt och kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. Det beslutade landstingsfullmäktige och biföll därmed delvis en motion från Lina Nordquist, Carl Nettelblad och Kajsa Dovstad (LIB).

I motionen föreslogs också att landstinget ska överväga att ta initiativ till en gemensam innovationsfond tillsammans med andra landsting. Denna begäran ansåg landstingsfullmäktige besvarad.

Ja till motion om hjälpmedel för självtest

Landstinget ska tillhandahålla utbildning och utrustning för självtest till patienter som använder blodförtunnande medel. Det beslutade landstingsfullmäktige och biföll en motion från landstingsrådet Sören Bergqvist (V).

Enligt motionen behandlas idag drygt 6 000 personer i Uppsala län med blodförtunnande medel. Cirka 20 procent av dessa förväntas klara av att testa sig med en särskild apparat, som redan några patienter i Uppsala län har tillgång till, men då fått bekosta själva.

Delvis ja till motion om underlättande av kliniska prövningar

Lina Nordquist, Carl Nettelblad och Kajsa Dovstad (LIB) föreslog i en motion åtgärder för att underlätta kliniska prövningar i landstinget.

Ett förslag var att landstinget ska överväga att införa ett landstingsövergripande register över alla pågående kliniska prövningar. Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att det pågår ett stort antal aktiviteter nationellt, regionalt och lokalt när det gäller kliniska prövningar. Bedömningen är att resultatet av de pågående satsningarna mer än väl kommer att resultera i det som efterfrågas i motionen. Mot bakgrund av detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

Däremot biföll landstingsfullmäktige ett förslag om att se över möjligheten till en landstingsövergripande modell för hur patienter kan anmäla intresse till framtida studier.

Ja till motion om att stödja barn som har föräldrar i fängelse

Landstingsfullmäktige beslutade att landstinget, i samarbete med den ideella sektorn, ska förebygga psykisk och social ohälsa genom att stödja barn som har föräldrar i fängelse.

Stödet kan ges genom folkhälsomedel till organisationen Buff (barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse). Organisationen finns inte i Uppsala län idag, men är intresserade av att etablera en lokalorganisation.

Förslaget hade lagts i en motion av Jenny Gavelin och Lina Nordquist (LIB). I motionen föreslogs också att landstinget ska ingå ett samarbete med länets kommuner angående detta. Den punkten ansåg fullmäktige besvarad, mot bakgrund av att det framkommit att det inte finns några kommunala insatser som är specifikt riktade till målgruppen.

Svar på motion om digitala sammanträden

Allan Kruukka (M) föreslog i en motion att landstinget ska utreda möjligheter och introducera arbetssätt för video- och telefonkonferenser. Med stöd av ny teknik finns möjlighet för landstingets verksamheter att spara såväl tid som pengar. Enligt motionen skulle telefon- och datormöten underlätta förberedelser, ta bort restider och kostnader för resor och logi samt göra det möjligt för fler att delta i möten.

Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att landstinget redan har teknik och programvaror för videomöten och telefonkonferenser. Man arbetar också för att underlätta kommunikationen med andra landsting, kommuner och externa parter. Även i den kliniska verksamheten används videokonferenser.

För att kunna genomföra fullmäktigemöten och andra nämndmöten på distans ställs särskilda krav på de tekniska lösningarna. Sådana lösningar finns i dagsläget inte på plats i landstinget. När det gäller andra former av politiska möten än beslutssammanträden kan befintliga lösningar för röst- och videomöten användas.

Landstingsfullmäktige beslutade att avslå motionen när det gäller beslutssammanträden och anse motionen besvarad när det gäller andra typer av möten. Dock bör det uppmuntras att sådana möten hålls som digitala möten.

Motion om kollektivcyklar besvarad

Siv Godberg (M) och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstinget ska utveckla ett system med hyrcyklar på strategiska platser i Uppsala. Det skulle underlätta för människor att ta sig till och från kollektivtrafiken, vilket skulle bidra till ett ökat resande med buss och tåg.

Sedan 2013 har hyrcyklar testats i liten skala i Uppsala. Landstingsstyrelsen föreslår att landstinget ska avvakta den utvärdering som Uppsala kommun gör av hyrcykelverksamheten. Om kommunen beslutar att inrätta en permanent hyrcykelverksamhet ska landstinget vara en aktiv part och arbeta för att integrera hyrcyklarna i kollektivtrafiksystemet.

Mot bakgrund av detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

Motion om den äldre människans besök på akutmottagningen besvarad

Siv Godberg och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstinget ska säkerställa att äldre människor inte blir utan mat, dryck och omvårdnad i väntan på akut vård vid landstingets mottagningar. Motionärerna skriver att det finns tillfällen då det är extra hög belastning på akutmottagningen med längre väntetider för undersökning och behandling. Då bör det tas särskild hänsyn till den äldre sköra personens fysionomi. Äldre har svårare att klara flera timmars väntan utan mat, dryck och omvårdnad.

Landstingsstyrelsen skriver i sin redovisning av ärendet att man vid sjukhusen är väl medvetna om de äldre sköra patienternas behov och gör allt man kan för att tillgodose dessa behov. I svaret lyfts också olika särskilda insatser fram, bland annat ett projekt vid Lasarettet i Enköping, med geriatrisk kompetens på akutmottagningen. Det pågår också arbete för att minska onödiga inläggningar och återinläggningar på sjukhusen. Exempel på detta är mobil verksamhet, närvårdsavdelningen i Uppsala och den sjukhusanslutna hemsjukvården vid Lasarettet i Enköping.

Motion om sjukvårdstolkar återremitterades

Frank Nilsson (KD) lade i en motion fram flera förslag till åtgärder för att komma tillrätta med bristen på utbildade och behöriga tolkar inom sjukvården.

Ärendet återremitterades för ytterligare beredning.

Svar på interpellation om personalbrist

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) ställde en interpellation till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om landstingets arbete med att förebygga personalbrist. Frågan ställdes mot bakgrund av att geriatriken i Tierp hållit stängt under en period under sommaren på grund av personalbrist. Kommunen uppmärksammades enligt Vaz Contrerias inte på detta förrän stängningen var ett faktum och hade därför svårt att hantera konsekvenserna.

Fråga: Vad görs för att undvika personalbrist vid vinterns storhelger och sommaren 2016 och hur rapporteras det om avvikelser uppkommer inom Närvården?

Svar: Frågan är viktig och det är prioriterat att följa den på både politisk styrelsenivå och inom närvårdsarbetet. Vi måste ha en god framförhållning, så att kommuner, patienter och anhöriga känner trygghet, säkerhet och kvalitet i vården.

Inom Akademiska sjukhusets verksamheter finns ett antal definierade bristyrken, däribland allmänsjuksköterskor. Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram där man identifierar aktiviteter för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare för att möta verksamhetens behov av kompetens. De speciella förutsättningarna för verksamheten i kransorter som Tierp vägs in i kommande planer.

När det gäller geriatriken i Tierp höll enheten sommarstängt i fyra veckor, varefter man öppnade med ett färre antal vårdplatser som successivt har ökats. Enligt ansvarig personal beror minskningen på ett svårrekryterat läge. Perioden med sommarstängt var densamma 2014 som 2015. Akademiska sjukhuset har informerat ansvariga i länets kommuner och verksamhetsansvariga om problemen med bemanning och behovet av att hålla verksamheten semesterstängd.

Svar på interpellation om användning av majoritetspengar

Oppositionsrådet Johan Örjes (C) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om hur de så kallade majoritetspengarna har använts. Enligt reglerna för ekonomiska ersättningar disponerar de partier som utgör en majoritetskonstellation motsvarande 120 procent av årsarvodet för heltidslandstingsråd att använda för landstingsråd eller politisk sekreterare, den så kallade majoritetspåsen.

Efter valet 2014 bildade (S), (MP) och (V) en majoritetskonstellation, som gav möjlighet att använda resurser ur majoritetspåsen. Den 11 maj meddelades att majoriteten spruckit och (V) inte längre var en del av landstingets ledning. (S) och (MP) samlar tillsammans bara 31 mandat, vilket inte är en majoritet. Förutsättningarna för att använda de resurser som avsatts för majoritetskonstellationen har därmed fallit.

Fråga: Har resurser avsedda för en majoritetskonstellation ändå utnyttjats även efter den 11 maj 2015?

Svar: En majoritetskonstellation bestående av (S), (MP) och (V) med bland annat överenskommelse om valteknisk samverkan föreligger och nämnda resurs har nyttjats under hela detta år.

Svar på interpellation om bassängträning för neuropatienter

Siv Godberg (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om tillgången till bassänger inom landstinget. Frågan ställdes mot bakgrund av att möjligheterna till träning i bassäng för neurologiskt sjuka har minskat under senare år. Frågan besvarades av landstingsrådet Malena Ranch (MP).

Fråga: Kommer denna fråga att prioriteras nu?

Svar: Jag delar din uppfattning att det finns för få varmvattenbassänger i Uppsala län och personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning har därmed begränsad tillgång till bassäng för träning och friskvård. Varmvattenträning efterfrågas både av den specialiserade rehabiliteringen i sluten- och öppenvård och av patientföreningar.

Svaret på din fråga är ja. Rehabilitering både i form av bassängfrågan och andra angränsande frågor är av hög prioritet. Därmed inte sagt att det finns enkla lösningar. Bristen på bassänger är inte enkel att åtgärda, vare sig praktiskt eller ekonomiskt.

Inom ramen för arbetet med åtgärder för en optimerad rehabiliteringskedja har nyligen landstinget och länets kommuner kommit fram till gemensamma riktlinjer för rehabilitering. Området med anpassad friskvård, där bassängträning är en viktig pusselbit, är fortsatt kvar att lösa. Det kan vi bara göra tillsammans med länets kommuner.

Fråga om patienters tillgång till wifi

Oppositionsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till produktionsstyrelsens ordförande Erik Hemmingsson (MP) om patienters tillgång till fri wifi-uppkoppling. Generellt råder fri tillgång till wifi inom Akademiska sjukhuset. Men i delar av det nyrenoverade 85-huset når uppkopplingen inte in i patientrummen.

Fråga: Är det rimligt att våra inneliggande patienter inte har samma tillgång till wifi som alla andra?

Svar: Nej, det är inte rimligt. Vi har ett så kallat gästnät som täcker Akademiska sjukhuset och är till för patienter och besökande. Vi har nu nått ett kapacitetsmaximum och det pågår en översyn för att kunna öka kapaciteten.

Fråga om riktlinjer för att hantera så kallade oskuldskontroller

Helena Busch-Christensen (KD) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) mot bakgrund av att medier uppmärksammat att det inom vården förekommit så kallade oskuldskontroller mot kvinnors vilja. Att tvinga unga flickor att genomgå dessa kontroller kan anses som kränkande och som ett övergrepp på den personliga integriteten. Det har funnits signaler om att det även inom Uppsala län har funnits en efterfråga av dessa kontroller.

Fråga: Finns det framtagna riktlinjer för hur vårdpersonalen ska hantera frågan?

Svar: Landstinget tar kraftigt avstånd från den här typen av ingrepp. Det strider mot allt vad landstinget står för. Landstinget arbetar aktivt med frågan.

Helena Busch-Christensen fick även ett utförligt skriftligt svar som hon tackade för.

Fråga om ledningssystem

My Borg (M) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S). Enligt Borg uppfyller landstinget inte längre lagkravet på ledningssystem, efter beslut fattats om att upphäva arbetet med att ta fram ett lednings- och kvalitetssystem.

Fråga: Anser (S) och (MP) att det är rimligt att vi inte uppfyller lagkravet gällande ledningssystem?

Svar: Den bedömning vi har gjort, som delades av många, var att det tidigare projektet, som skulle löpa över tio år och kosta 267 miljoner kronor, var överarbetat. Självklart har vi ansvar att leva upp till kraven som ställs i Socialstyrelsens författningssamlingar. Nu koncentrerar vi oss på hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Kontakt