Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 september 2015

2015-09-01

Landstinget bromsar delar av byggprojekt

Landstinget bromsar delar av projektet att uppföra en ny vårdbyggnad på Akademiska sjukhuset under två månader. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Den nya vårdbyggnaden, ingång 100, skulle enligt det beslut som fattats av landstingsfullmäktige kosta 1,8 miljarder kronor att uppföra. I juni informerades landstingsstyrelsen om en kraftig fördyring, som bland annat beror på ökade kostnader för pålningsarbeten, el, VVS och markarbeten. Landstingsdirektören fick då i uppdrag att göra en genomlysning av projektet.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades resultatet av de granskningar som hittills har gjorts. I rapporterna framkommer att det funnits brister i projektledningen och genomförandet. Det har också brustit i tjänstemannaorganisationens återrapportering till de politiskt ansvariga. Fördyringen kommer, när hänsyn tagits till indexuppräkning, att uppgå till cirka 600 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen beslutade att bromsa projektet i cirka två månader, med undantag för det fysiska arbetet på byggplatsen, som ska fortsätta för att minska risken för förseningar.

En översyn ska göras av projektorganisationen och befintliga avtal ska gås igenom för att se om det är möjligt att göra justeringar. Projektets lednings- och ekonomifunktion ska förstärkas. Vidare ska landstinget se över hur man kan minska kostnaderna för 100-huset, övriga delar av Framtidens Akademiska och planerade investeringar genom omprioriteringar.

(M), (FP), (C), (KD) och (SD) deltog inte i beslutet, då de ansåg att handlingarna skickats ut för sent för att de skulle kunna ta ställning i frågan.

Ersättningar till förtroendevalda revideras

Reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i landstinget ska ses över. Det beslutade landstingsstyrelsen. Översynen görs mot bakgrund av den politiska organisationen ändras från den 1 januari 2016. Ett förslag ska tas fram till landstingsstyrelsens novembersammanträde.

Försäljning av landstingets fastigheter vid Slottsgränd

Landstinget planerar att sälja fastigheterna vid Slottsgränd i samband med att landstingets ledningsfunktioner flyttar till nya lokaler vid Resecentrum i Uppsala hösten 2016.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till försäljningsprocess.

(SD) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska ta fram ett förslag till framtida användningsområden för fastigheterna.

Regler för hantering av lokalhyra

Landstingsstyrelsen har antagit regler för lokalhyra vid ombyggnad, evakuering på grund av skada i lokalen och vid tvingande flytt. Syftet med reglerna är att klargöra vad som gäller mellan intern hyresgäst och hyresvärd i olika situationer där hyresgäster behöver evakueras temporärt eller permanent till andra lokaler.

Akademiskas helikopterflygplats renoveras

Den planerade renoveringen av helikopterflygplatsen på Akademiska sjukhuset ska genomföras. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Renoveringen inleds i slutet av oktober. Under tiden som helikopterflygplatsen är avstängd kommer de flesta av helikoptertransporterna att ske till Ärna flygplats, samt i vissa fall till Polacksbacken.

Landstinget lämnar synpunkter på Ulleråker

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över ett planprogram för Ulleråker. Programmet föreslår att Ulleråker på sikt kan rymma 8 000 nya bostäder med tillhörande kommersiell och offentlig service. Bebyggelsen koncentreras kring ett centralt kollektivtrafikstråk. Landstinget anser att det är viktigt att utforma en kapacitetsstark kollektivtrafik med prioriterad framkomlighet genom Ulleråker och att det är positivt att det genomlyses i landstingsförslaget. Landstinget lämnar också några förslag till förbättringar.

(SD) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras och att landstinget ska lyfta fram vikten av att alla trafikslag, inklusive bilen, ska ha god framkomlighet i området.

Yttrande om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets "Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmån".

Utredningen föreslår bland annat att en patient ska kunna byta ett läkemedel till ett annat fabrikat med samma aktiva substans, oavsett om läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånen eller ej. Villkoret är att Läkemedelsverket bedömer dem som utbytbara. Detta förslag stöds av landstinget.

Yttrande om kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över remissen "Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel." Utredningen föreslår att kostnaden för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska tas av det landsting där patienten bor. Om patienten inte är bosatt inom något landstingsområde tas kostnaden av det landsting där förskrivaren har sin verksamhet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Landstinget instämmer i huvudsak med utredningens förslag, men lämnar några kompletteringar.

Yttrande om Mer trygghet och bättre försäkring

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet "Mer trygghet och bättre försäkring".

Landstinget instämmer i stort i utredningens förslag, men invänder mot ett förslag om att hälso- och sjukvårdslagen ska ändras så att landstingen blir skyldiga att samverka med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra aktörer då denna samverkan redan regleras i lagen. Landstinget instämmer inte heller i förslaget att det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen med krav på landstingen att upprätta rehabiliteringsplaner för återgång i arbetet. Landstinget avstyrker också förslaget om att Försäkringskassan inte längre ska ha samordningsansvar för patientens rehabilitering.

Svar på granskning av årsredovisning

Landstingsstyrelsen har lämnat ett svar till landstingets revisorer angående deras granskning av årsredovisningen för 2014. Revisorernas iakttagelser handlar bland annat om att det finns brister i landstingets styrning, ledning och uppföljning. Måluppfyllelsen är bristfällig och det finns en obalans i resultaten för verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Landstingsstyrelsen instämmer i att måluppfyllelsen är bristfällig. Inför landstingsplan och budget 2017-2019 kommer en översyn att göras av landstingets målstyrning. Avsikten är att målstyrningen ska bli mer konkret och mätbar. En översyn ska också göras av landstingets styrning, ledning och uppföljning. I samband med detta kommer man att beakta revisionens synpunkter.

Ortopedisk verksamhet granskad

Landstingets revisorer har granskat landstingets ortopediska verksamhet. Revisorerna bedömer att landstinget inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att den ortopediska verksamheten är ändamålsenlig och tillgänglig. Målen för tillgänglighet enligt bland annat vårdgarantin uppfylls inte. Revisorerna efterlyser också tydliga skriftliga instruktioner för utformning av remisser vid primärvården och enhetliga rutiner för avvikelsehantering av vårdrelaterade infektioner.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar till revisorerna att man kommer att fortsätta stödja det pågående samarbetet, där baskirurgi fördelas från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping och Elisabethsjukhuset. Ett område som behöver utvecklas är informationen till medborgare och personal om vilken vård som erbjuds inom primärvården, till exempel av sjukgymnaster. En ökad kännedom skulle kunna leda till att fler får hjälp i ett tidigt skede utan att behöva genomgå operation.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska ta fram en handlingsplan i enlighet med revisionens rekommendationer och att fullmäktiges beslut om inriktning för hälso- och sjukvård ska fullföljas.

Landstingsstyrelsens sammanträdestider 2016

Landstingsstyrelsen beslutade om sammanträdestider under 2016. Landstingsstyrelsen sammanträder den 19 januari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 6 september, 4 oktober, 8 november och 6 december.

Utveckling av ekonomirapportering

Nina Lagh (M), Lena Lundberg (FP), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) initierade ett nytt ärende om ekonomirapporteringen. Bakgrunden är att produktionsstyrelsen nyligen fått information om den ekonomiska prognosen vid Akademiska sjukhuset och hur åtgärdsprogrammet förväntas falla ut. Den presentation som visades finns inte bilagd i sin helhet i protokollet. Den ekonomirapport som finns i landstingsdirektörens skriftliga rapport gäller till och med maj. Styrelseledamöterna yrkade på att styrelsen får en aktuell ekonomirapportering för att kunna leva upp till den lagstadgade uppsiktsplikten.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till hur ekonomirapporteringen kan utvecklas.

Kontakt