Uppsnabbat landstingsstyrelsen 3 november 2015

2015-11-03

Översyn av framtidens Akademiska redovisad

Landstinget har små möjligheter att minska kostnaderna för den nya vårdbyggnaden så att den ryms inom budgetramen. Det framgår av en översyn av projektet Framtidens Akademiska.

Enligt tjänstemannaförslaget är det möjligt att finansiera en del det uppkomna underskottet genom att låta renoveringen av andra delar av sjukhuset bli mindre omfattande.

I september beslutade landstingsstyrelsen att bromsa delar av byggprojektet på Akademiska sjukhuset för se över projektorganisationen och ta fram åtgärder för att komma tillrätta med den fördyring om en halv miljard kronor som tidigare rapporterats.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde fick landstingsstyrelsen information om resultatet av översynen och läget i projektet från den konsult som engagerats.

Enligt den nya prognosen har landstinget minskat det förväntade underskottet för den nya vårdbyggnaden, ingång 100, med 88 miljoner kronor jämfört med den prognos som gavs i september. Men fortfarande ligger kostnadsnivån 395 miljoner kronor högre än den ursprungliga budgeten. Till detta kommer en indexuppräkning på 112 miljoner kronor.

Enligt tjänstemännens bedömning är det svårt att minska kostnaden för det redan påbörjade bygget av 100-huset. Däremot är det möjligt att göra anpassningar i kommande delprojekt för att kompensera för fördyringen. Renoveringen av det så kallade centralblocket pekas ut som ett tänkbart område för besparingar. Genom att göra en mindre omfattande upprustning än ursprungsplanen kan kostnaderna enligt tjänstemännens bedömningar minskas med 370 miljoner kronor.

Av informationen som gavs till landstingsstyrelsen framgick också att prognosen för uppförandet av den nya vårdbyggnaden har skjutits fram. Nu beräknas de första patienterna kunna tas emot hösten 2018.

Landstingsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till förslagen utan noterade informationen. (M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yrkande om att landstingsstyrelsen ska besluta att tidigare fattade beslut om produktionskök gäller. Yrkandet avslogs.

Ekonomirapport september

Landstingets årsprognos för 2015 ligger nu på minus 59 miljoner kronor. Det framgår av landstingets ekonomirapport för september, som togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. Detta är en försämring med 7 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på att Kollektivtrafiknämnden försämrat sin prognos till följd av lägre biljettintäkter och skolkortsintäkter.

Nya lokaler för Uppsala folkhögskola

Uppsala folkhögskola ska flytta från sina nuvarande lokaler på Ulleråker senast hösten 2017. Detta är en följd av försäljningen av Ulleråkersområdet. Den nya lokaliseringen blir Dekanhuset i Ultuna.

Landstingsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att teckna projekteringsavtal med Akademiska hus för om- och tillbyggnad av lokalen C4:9 i Dekanhuset i Ultuna. (SD) reserverade sig mot beslutet.

Upplandsstiftelsen får utvidgat folkhälsouppdrag

Upplandsstiftelsen ska få ett utvidgat folkhälsouppdrag att ta fram arbetsmodeller för regelbunden fysisk aktivitet i natur för funktionsnedsatta. Det beslutade landstingsstyrelsen. Uppdraget genomförs i form av en treårig satsning till en sammanlagd kostnad av 900 000 kronor. Målet är att överbrygga några av de hinder som finns för att vistelse i naturen ska vara en möjlig väg till ökad fysisk aktivitet och välbefinnande för olika grupper av funktionsnedsatta. (M) reserverade sig mot beslutet.

Försäljning av fastigheter på Slottsgränd

Landstinget förbereder en försäljning av fastigheterna på Slottsgränd 1 och 2 samt Nedre Slottsgatan 10-14. Fastigheterna inrymmer idag bland annat Landstingets ledningskontor, som hösten 2016 ska flytta till andra lokaler.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheterna genom en fastighetsmäklare och att återkomma till landstingsstyrelsen för ett beslut i ärendet. (SD) reserverade sig mot beslutet.

Fördelning av FoU-medel

Fördelningen av landstingets riktade FoU-medel för 2016 är nu klar. Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag.

Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har patientnära inriktning. För 2016 delas 2,4 miljoner kronor ut till 19 forskningsprojekt och 695 000 kronor till 13 utvecklingsprojekt. Totalt hade 87 ansökningar kommit in, varav huvuddelen från Akademiska sjukhuset.

Ansökan om rikssjukvård

Landstinget ska ansöka hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård för behandling av barn med cochleaimplantat. Det beslutade landstingsstyrelsen. Den nya ansökningsperioden gäller mellan 2017 och 2021. Akademiska sjukhuset har tidigare ansökt om detta tillstånd, som då tilldelades Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Yttrande om planer för Uppsala kommun

Landstinget har yttrat sig över en ny översiktsplan och en innerstadsstrategi för Uppsala kommun. Landstinget instämmer huvudsakligen med förslagen i de båda planerna, men lämnar några detaljsynpunkter när det gäller frågor som rör kollektivtrafiken.

Uppföljning av granskning av kollektivtrafiken

Landstingets revisorer har följt upp en tidigare granskning av landstingets ansvar för kollektivtrafiken. Granskningen visar att landstinget har börjat ta fram strategier och planer för framtiden, men att visst utvecklingsarbete återstår.

Yttrande om nivåstrukturering inom cancervården

Landstinget ställer sig bakom ett yttrande från Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion till SKL om nationell nivåstrukturering inom sjuk cancerdiagnoser. Landstingsstyrelsen beslutade också att stödja Akademiska sjukhusets ansökan om att bli nationell vårdenhet inom områdena analcancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitioneal kemoterapi samt matstrups- och övre magmunscancer.

Yttrande om En värdefull vård

Landstinget har yttrat sig till Läkarsällskapet över rapporten "En värdefull vård". Dokumentet behandlar ett flertal områden inom svensk hälso- och sjukvård. Landstinget anser att de delar som handlar om patientinflytande är viktiga och bör behandlas i framtiden. Däremot delar landstinget inte synen på de skrivningar som handlar om organisation och inflytande, där det föreslås att den förtroendevalda nivån landsting ska tas bort. Landstinget anser att den demokratiska styrningen i svensk sjukvård är fundamental och inte bör försvagas. Dokumentet bör därför återremitteras för omarbetning.

Yttrande om insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över Läkemedelsverkets rapport Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Landstinget instämmer delvis i utredningens förslag, men har vissa synpunkter.

Yttrande om nästa fas i e-hälsoarbetet

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över E-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet. Landstinget ställer sig bakom utredningens bedömning att det behövs en mer ändamålsenlig samverkan och gemensamma målsättningar mellan staten och huvudmännen, men är tveksamt till att utredningens förslag tillgodoser behoven eller löser utmaningarna. Analysen behöver i större utsträckning ta sin utgångspunkt i de verksamhetsnära frågorna om hur vård och omsorg ska bedrivas i framtiden.

Yttrande om regional planering

Landstinget har yttrat sig till Näringsdepartementet över betänkandet En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Landstinget ställer sig bakom kommitténs förslag och grundprinciper.

Kontakt