Uppsnabbat landstingsstyrelsen 31 mars 2015

2015-03-31

Landstinget uppnådde hälften av miljömålen

Landstinget har under 2014 uppnått hälften av sina 25 uppsatta miljömål och ytterligare ett antal går åt rätt håll. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2014.

I miljöredovisningen för 2014 har landstinget följt upp sitt miljöarbete och jämfört utfallet med de mål som satts upp, dels i miljöprogrammet 2011-2014, dels i landstingets handlingsplan för läkemedel och miljö.

Av rapporten framgår att landstingets miljöpåverkan har minskat inom de flesta områden och att hälften av målen har uppnåtts.

Totalt sett har landstinget minskat sina utsläpp av växthusgaser med 27 procent på fyra år. Minskningen beror nästan uteslutande på att landstinget gått över till koldioxidneutral fjärrvärme. Kollektivtrafiken redovisar däremot en ökning av totalt 2 400 ton. Detta beror på att trafiken ökat och på att den planerade utbyggnaden av biogas har skjutits framåt.

Ett område där landstinget ligger långt framme jämfört med övriga landsting är upphandling av ekologiska livsmedel. Andelen ökade under 2014 från 39 till 44 procent. 18 procent av livsmedlen var dessutom rättvisemärkta.

Landstinget har lyckats minska kemikalieanvändningen kraftigt. Under 2014 slutade man använda tio miljöfarliga kemikalier helt och hållet och minskade årsförbrukningen med 3,2 ton. Däremot ökar användningen av vissa miljöpåverkande läkemedel, det antidepressiva läkemedlet sertralin och antibiotikagruppen fluorokinoloner.

Genom att gå över till etanolbilar har landstinget på fyra år minskat koldioxidutsläppen med 23 procent. Däremot ökade utsläppen av flygresor i tjänsten med 15 procent under 2014.

Landstingsstyrelsen vill möjliggöra sprututbyte

Landstingsstyrelsen ställer sig bakom att landstinget ska starta en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet. Styrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska bifalla en motion om att landstinget ska ansöka om att starta sprututbytesverksamhet i Uppsala län.

Sprututbyte rekommenderas av bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Huvudsyftet är att minska smittspridningen av hiv och hepatit.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare sagt ja till sprututbyte. Landstingsfullmäktige fattar det definitiva beslutet i frågan. Om fullmäktige bifaller motionen kommer landstinget att hålla samråd med länets kommuner innan man ansöker hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att få starta sprututbytesverksamhet.

(C) yrkade på återremiss. Detta avslogs. (SD) reserverade sig efter att ha yrkat på avslag. (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp antagen

Landstinget ska införa standardiserade vårdförlopp. Det beslutade landstingsstyrelsen och antog samtidigt en handlingsplan för hur detta ska gå till.

De standardiserade vårdförloppen införs i hela landet efter en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om kortare väntetider i cancervården. De landsting som tar fram och genomför en handlingsplan kommer att få särskilda statsbidrag.

De första områdena där vården ska standardiseras är blodcancer, huvud- och halscancer, prostatacancer, matstrupe- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Arbetet samordnas av RCC, Regionalt cancercentrum, för Uppsala-Örebroregionen.

Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att genomföra aktiviteterna i Cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen. I cancerplanen föreslås bland annat att alla cancerpatienter ska få en kontaktsjuksköterska.

Landstingets prognos något sämre än budget

Landstinget som helhet väntas göra ett plusresultat på 10 miljoner kronor under 2015. Det framgår av den senaste ekonomirapporten till landstingsstyrelsen. Prognosen innebär en försämring jämfört med budget på 27 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är främst att Kollektivtrafiken, Landstingets resurscentrum och landstingsstyrelsens övergripande verksamheter har minus i sina prognoser.

Riktlinjer för landstingets varumärken

Landstingsstyrelsen har antagit nya riktlinjer för landstingets varumärken. Riktlinjerna beskriver landstingets struktur för varumärken och vilka regler som gäller vid bildande av nya varumärken.

Hantering av specialdestinerade statsbidrag

Landstingsstyrelsen har fastställt en process för hur specialdestinerade statsbidrag ska budgeteras, redovisas och följas upp i landstinget och hur den praktiska administrationen ska gå till.

Regionalt ALF-avtal

Landstingsstyrelsen godkände ett regionalt ALF-avtal med universitetet. Avtalet reglerar samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalet börjar gälla den 1 maj 2015.

Rådgivning vid fastighetsinvesteringar

Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en modell för hur stora byggnadsprojekt kan granskas i förstudie-, program- och genomförandefas.

Landstinget kommer under de närmaste åren att investera stora belopp i fastigheter, såsom om- och nybyggnationer av Akademiska sjukhuset och depå för stadsbussar. Beslutsunderlagen är ofta omfattande och svåra att tränga igenom för dem som ska ta beslut och beslutsfattarna kan behöva hjälp att tolka underlagen. Landstingsstyrelsen vill därför utreda möjligheten att i likhet med andra landsting inhämta en så kallad second opinion vid stora investeringar.

Upphandling av telefoni

Landstinget ska inleda en upphandling av telefoni. Det beslutade landstingsstyrelsen. Upphandlingen omfattar såväl växeltjänster som fasta och mobila terminaler. Det nya avtalet ska vara klart i mars 2016.

Kulvertar ska breddas

Kulvertarna inom det så kallade C-området, söder om Sjukhusvägen, ska breddas. Det beslutade landstingsstyrelsen. Breddningen görs med anledning av ombyggnationerna på Akademiska sjukhuset. Kapaciteten i kulvertarna behöver ökas för att kunna transportera tvätt, varor och avfall på ett säkert sätt. Breddningen beräknas kosta 35,8 miljoner kronor.

Beslut om sop- och tvättsug på Akademiska

Landstinget ska gå vidare med projektet att införa ett sop- och tvättsugssystem på Akademiska sjukhuset. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Systemet ska ge bättre arbetsmiljö och hygien vid hantering av avfall och smutstvätt och skapa en långsiktigt hållbar hantering, effektiv logistik och minska antalet trucktransporter. När sop- och tvättsugssystemet är fullt utbyggt kommer omkring 50 procent av den totala mängden avfall och cirka 75 procent av smutstvätten att samlas in via systemet.

Landstingsstyrelsen godkände en investering om 32,7 miljoner kronor för delar av Akademiska sjukhuset. Den norra delen ingår inte, utan kommer att projekteras senare.

Ändring i delegationsordningen

Landstingsstyrelsen har beslutat om en ändring i delegationsordningen. Ändringen innebär att det förtydligas att landstingsstyrelsen ansvarar för övergripande arbetsmiljöfrågor.

Kontakt