Uppsnabbat produktionsstyrelsen 23 juni 2015

2015-06-23

Kraftig fördyring av ny vårdbyggnad på Akademiska

Den nya vård- och behandlingsbyggnaden som nu byggs på Akademiska sjukhuset kommer att bli kraftigt fördyrad, i värsta fall med så mycket som en halv miljard kronor. Det framgår av en redovisning som gjordes för produktionsstyrelsen.

Enligt de ursprungliga kalkylerna skulle byggnaden kosta 1,8 miljarder kronor att uppföra. Nu har det visat sig bli betydligt dyrare. Bland annat har pålningsarbetet blivit mer omfattande än planerat, vilket har gett ökade kostnader, både för själva pålningen och för de förseningar som uppstått. En annan fördyring beror på att kalkylerna för till exempel el, vvs och markarbeten har visat sig vara alltför lågt räknade. Dessutom har programändringar drivit upp kostnaderna ytterligare.

Produktionsstyrelsen beslutade att skyndsamt uppmärksamma landstingsstyrelsen på fördyringen.

Produktionsstyrelsen gav också i uppdrag till tf sjukhusdirektören för Akademiska att redovisa vilka verksamhetsförändringar som tillkommit sedan landstingsfullmäktiges beslut 2013 om uppförande av en ny vårdbyggnad och vilka fördyringar som dessa verksamhetsförändringar medfört. Redovisningen ska innehålla vilka effektiviseringar som verksamhetsförändringarna kan leda till. Sjukhusdirektören ska också redovisa konsekvenser av förseningen.

Förvaltningsdirektören för Landstingsservice fick i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur upphandlingsprocessen har gått till samt av eventuella ändringar av projektledningen.

Ekonomirapport maj

Landstingets årsprognos har försämrats ytterligare. Det framgår av ekonomirapporten för april. Landstinget förväntas nu göra ett årsresultat på 15 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor sämre än föregående månad.

Den försämrade prognosen beror främst på att Landstingets resurscentrum försämrar sin prognos med 6 miljoner kronor. Huvudorsaken är att underskottet för sjukreseverksamheten förväntas öka.

Att prognosen fortfarande är positiv beror främst på en engångseffekt av återbetalning för så kallade AFA-medel.

Uppföljning av väntetider under maj

79 procent av patienterna i specialistvården erbjöds besök inom 90 dagar och 86 procent fick behandling eller operation. Det visar uppföljningen av väntetiderna i vården under maj. Det är en liten försämring jämfört med föregående månad.

92 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården i maj kom fram samma dag och 88 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 90 respektive 85 procent.

Landstinget hyr lägenheter för nyanställda på Akademiska

Landstingsservice får i uppdrag att teckna avtal med Rosendals Fastigheter AB om att hyra 15 lägenheter för korttidsuthyrning till nyanställd personal på Akademiska. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Lägenheterna kommer att erbjudas till nyanställda under en kortare period i väntan på att den anställde hinner ordna ett permanent boende.

Psykiatri i journal på nätet utreds vidare

Landstinget har ännu inte tagit ställning till om man ska utöka patienters möjlighet att ta del av sina journaler via Internet så att även delar av psykiatrin blir åtkomligt. Den risk- och konsekvensbedömning som gjorts redovisades vid produktionsstyrelsens sammanträde. Produktionsdirektören fick i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma till styrelsen efter sommaren med förslag kring fortsatt hantering.

Upphandling av anropsstyrd trafik med taxi

Landstinget ska göra en upphandling av patientresor som görs med anropsstyrd taxi. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det nuvarande avtalet löper ut hösten 2016. Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till 65 miljoner kronor per år. Avtalstiden är 3 år.

Yrkande om ny inriktning för hälso- och sjukvården avslogs

Sara Sjödal (C) lämnade flera yrkanden vid produktionsstyrelsens sammanträde mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut om inriktningen för hälso- och sjukvård i landstingsplan och budget 2016-2018. När fullmäktige tog ställning till budgeten vid sitt junimöte beslutade man att anta den inriktning som föreslagits av (M), (FP), (C) och (KD).

Sjödal yrkade på att inriktningen i hälso- och sjukvårdsavsnittet skulle börja efterlevas nu. Hon yrkade också på att inga specialister ska flyttas in till Akademiska utan att betrakta det som betydande verksamhetsförändring, som då ska redovisas för produktionsstyrelsen som har möjlighet att agera.

Hon yrkade också på att berörd verksamhet skulle få uppdraget att åter starta specialistmottagningar för ögon och öron i Tierp samt att återföra läkarna till BUP-mottagningarna i Tierp och Östhammar.

Efter votering beslutade produktionsstyrelsen att avslå yrkandena.

Kontakt